Közösségi és civil tanulmányok 2017

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
A képzés célja közösségi és civil fejlesztő szakemberek képzése, akik a hazai közösségek értékeinek és a civil társadalom és szervezetek jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a közösségek és a civil, nonprofit szervezetek életében eredményesen tevékenykedni. Elkötelezetten vesznek részt a civil/nonprofit szervezetek és a helyi közösségek fejlesztésében, az életminőség javításában, a közösségekben megjelenő problémák kezelésében, enyhítésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A közösségi és civil fejlesztő szakember

a) tudása
-     Ismeri a nonprofit szektort körülvevő jogi, financiális és társadalmi közeget, szabályozókat, jellemző folyamatokat és azok hatásait.
-      Ismeri a különböző társadalmi csoportok, lehetséges partnerek, a civil/nonprofit, az önkormányzati szereplők aktuális társadalmi és gazdasági helyzetét.
-      Ismeri a civil, nonprofit szervezetek főbb jellemzőit, az egyes nonprofit szervezetek sajátos szervezeti és működési jellemzőit.
-        Ismeri a hatékony forrásszervezési módszereket.
-     Ismeri a lehetséges nonprofit szervezeti célokat, funkciókat, közönségcsoportokat, tevékenységeket, a források kategóriáit és határait.
-   Birtokában van a fejlesztési irányok kidolgozásához, a fejlesztési folyamatok megszervezéséhez és értékeléséhez szükséges ismereteknek.
-        Magabiztosan alkalmazza a korszerű információs és kommunikációs technológiákat.

b) képességei
-        Képes a helyi társadalom szervezeti szereplőinek a kibontakozó helyi cselekvéshez szakmai és fejlesztői segítségnyújtásra.
-     Képes az intézmények közötti kommunikáció és a közösségi, civil csoportok együttműködésének fejlesztésére a nem kormányzati szektoron belül és a három szektor között.
-       Képes a tervezési, értékelési és fejlesztési folyamatokban szakmai segítőként való közreműködésre.
-        Képes a helyi, kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés fejlesztésére.
-     Képes a hazai és nemzetközi programok, projektek tervezésére és támogatások szervezésére.
-        Képes képzések és tréningek szervezésére és koordinációjára.
-        Képes a társadalmi nyilvánosság folyamatainak szakmai segítésére.
-   Képes a hozzáférhető irányítási szinteken, a településközösségek megfelelő szervezeteivel együttműködve érdekképviseleti munka végzésére.
-     Képes szakmai munkacsoportot létrehozni, működtetni, annak feladatait tervezni, szervezni és folyamatosan értékelni.
-        A képesek közösségi fejlesztési folyamatokban, tervezési és értékelési eljárásokban interprofesszionális szellemiségű tevékenység folytatására, szakmai segítség nyújtására.

c) attitűdje
-        Elkötelezett az alulról szerveződő, demokratikusan működő közösségek iránt.
-        Szociális érzékenység jellemzi.
-      Elfogadja a társadalom, a helyi közösségek sokszínűségét, toleráns a saját és a nagyobb közösségekben többséget élvező véleményektől, értékektől, viselkedésformáktól eltérő jelenségekkel, megoldásokkal szemben.
-        Nyitott más emberek véleményének megismerésére, befogadására.
-    Elfogadja az emberi kapcsolatok konfliktusos jellegét, törekszik érdekkiegyenlítő megoldásokra a konfliktusok megoldásában.
-        Kreatív, proaktív, kezdeményező módon való fellépés jellemzi.
-     Tud megalapozott szakmai állásfoglalásokat kialakítani, továbbá képes különböző fejlesztési célú munkacsoportokban hatásos és hatékony munkára, döntéshozatalra.
-      Munkája során képes a szakmai önreflexióra, megújulásra, szakmai munkában az önfejlődésre és a másokkal való kooperációra, együttműködésre, törekszik az önismeret, az önreflexió és a szakmai módszerek fejlesztésére.

d) autonómiája és felelőssége
-        Szakmája gyakorlása során és különböző szintű társadalmi konfliktushelyzetekben önállóan és felelősen hozza meg döntéseit, következetesen képviselve a szakma alapelveit, értékeit, valamint az általa képviselt társadalmi csoportok érdekeit.
-        Önállón vesz részt kutatási tervek kialakításában és menedzselésében, a kutatási tapasztalatokból adódó feladatok meghatározásában és gyakorlati megvalósításában.
-        Figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi szakmai folyamatokat, képes szakmai állásfoglalás kialakítására és képviseletére
-        Önállóan és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében, az azt segítő, megalapozó szervezeti és adminisztrációs feladatok meghatározásában és ellátásában, szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában.

A szakon szerezhető végzettségi szint: Mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése angolul: (általában KKK 2. pont) Expert in Community and Civil Development Studies

A képzési idő félévekben: 4 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési ismeretek

kp

%

elméleti alapozó tárgyak

24

20,0

a modern közösségiség elméleti keretei és társadalmi jelenségei

24

20,0

a közösségi és civil segítő munka speciális területei

20

16,7

a közösségi és civil segítő munka módszertana

26

21,7

kiegészítő elméleti ismeretek

14

11,6

Szakdolgozat

12

10,0

Összes kredit:

120

100

 

 

 

 

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 12 krp

A választható tantárgyakhoz rendelt kreditérték és aránya: 6 krp - 5%

A választható tantárgycsoportok összes kreditértéke és aránya:

Szakirányok/Specializációk/Műveltségterületek/Modulok – ha vannak: –

Leírás a duális képzési formáról (ha van): –

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott 120 óra közösségi és civil projektmunkában való közvetlen részvétel, a képző intézmény által szervezett vagy jóváhagyott program alapján. A gyakorlatnak részét képezik továbbá a kutatási szemináriumok, a gyakorlatokhoz kapcsolódó feldolgozó szemináriumok, a szakmával való találkozások is.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.
 A szakdolgozat követelménye: A hallgatónak a mesterképzési szakon diplomamunkát kell készítenie. A végzős hallgató a diplomamunkával demonstrálja, hogy kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulens irányításával képes a tanult elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, kutatások folytatására, képes az empirikus tapasztalások és az elméleti tudások integrálására, összefüggések elemzésére, következtetések levonására, szakmai állásfoglalások, javaslatok megfogalmazására. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a közösségi és civil fejlesztő szakember elemző, tervező és fejlesztő feladatainak elvégzésére.
 A jelölt a saját maga által választott témát dolgozza fel. A diplomamunkának a civil társadalom, a társadalmi nyilvánosság, a társadalmi szerepvállalás, a modern közösségiség és/vagy a közösségfejlesztés problémakörében kell készülnie. Csak olyan téma választható, amely a témavezető irányításával kb. egy év alatt feldolgozható.
 A diplomamunka törzsszövegének (adatlapok, nyilatkozatok és mellékletek nélküli szövegrészének) elvárt terjedelme 70-90 ezer karakter.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 12 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka.

 A záróvizsga részei:
- diplomamunka megvédése,
- komplex tematikájú tétel szóbeli kifejtése a civil társadalom, modern közösségiség, illetve a közösségi és civil segítő munka különböző tárgyköreiből.        

 A záróvizsga eredménye: a záróvizsga minősítése ötfokozatú rendszerben történik. A záróvizsga érdemjegye a diplomamunkára a bíráló által adott érdemjegynek, a diplomamunka védésére a záróvizsga-bizottság által adott érdemjegynek és a komplex tétel kifejtésére a záróvizsga-bizottság által adott érdemjegynek az átlaga, két tizedes jegyig számolva.

 Sikertelen a záróvizsga, ha akár a diplomamunka védése, akár a komplex tantárgyi záróvizsga sikertelen. A sikertelen záróvizsga csak valamely későbbi záróvizsga-időszakban javítható.

 Az oklevél minősítése: a záróvizsga két tizedes jegyre kerekített minősítése ötfokozatú rendszerben és a tanulmányok során összesített kredit index átlaga két tizedes jegyre kell kerekítve.

Idegennyelvi kimeneti követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00