Közösségi és civil tanulmányok

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik:

- elkötelezetten vesznek részt a helyi közösségek fejlesztésében, az ott élők életminőségének javításában, a közösségben megjelenő problémák kezelésében, enyhítésében

- hazai közösségek értékeinek és a civil társadalom és szervezetek jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a közösségek és a civil szervezetek életében eredményesen tevékenykedn

- képesek lesznek a helyi közösségi fejlesztési folyamatokban, tervezési és értékelési eljárásokban interprofesszionális szellemiségű tevékenység folytatására, szakmai segítség nyújtására, megalapozott szakmai állásfoglalások kialakítására, különböző fejlesztési célú munkacsoportokban végzett hatásos és hatékony munkára, döntéshozatalra

- képesek lesznek civil szervezetek, közösségek fejlesztésére, lokális és térségi hálózatok alakítására, hazai és nemzetközi hálózatok működtetésében eredményesen tevékenykedni, forrásfejlesztésre, támogatásszervezésre

- képesek lesznek interdiszciplináris teamben való hatékony munkára, valamint nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre

- képesek lesznek fentiek tudományos kutatására, szakmai ismereteik átadására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember (Expert in Community and Civil Development Studies)

A képzési idő:

– félévek száma: 4 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120

Az összes (kontakt és gyakorlati) óraszám: nappali tagozaton: 1620 óra (+ a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak a száma); levelező tagozaton: 366 (+ a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak a száma)

A kontaktórák száma nappali tagozaton: 1410 a társadalmi alapismeretek és a szakmai kötelező törzsanyagban (+ a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak a száma), illetve levelező tagozaton: 306 óra (+ a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak a száma)

A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: nappali képzésben 3 félév során összesen 210 óra külső gyakorló helyen, erre alkalmas szervezetnél/intézménynél, továbbá 135 óra gyakorlatot feldolgozó szeminárium formájában, összességében 345 óra; levelező képzésben 3 félév során összesen 60 óra terepen és 45 óra gyakorlatot feldolgozó szeminárium formájában, összességében 105 óra.

A képzés moduláris felosztásának összesítő táblázatai (nappali és levelező, kötelező tantárgyak)

 

Óraszám nappali képzés

Óraszám levelező képzés

Kredit érték

Kredit %

Alapozó ismeretek

 

195

45

15

12,1

Szakmai törzsanyag: Szakmai kötelező törzsanyag

1290

321

77

62,1

Differenciált szakmai ismeretek: Kötelezően választandó szakmai törzsanyag

510

84

32 (de minimum 10 kell a diplomamunkán kívül)

25,8

Összesítés

1995

450

124

100,0

 

Elméleti és gyakorlati képzés aránya (nappali és levelező, kötelező tantárgyak)

Moduláris beosztás

Elmélet

Kredit

%

Gyakorlat kredit

%

Összkredit

Alapozó ismeretek

 

12

80

3

20

15

Szakmai törzsanyag: Szakmai kötelező törzsanyag

49

64

 

28

36

77

Differenciált szakmai ismeretek: Kötelezően választandó szakmai törzsanyag

28

87,5

 

 

4

12,5

32

Összesítés

89

72

35

28

124


A kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyak arányai (nappali és levelező)

Tárgyak típusa

Összes felajánlott kredit

Felajánlott/összes megszerezhető kredit (%)

Adott típusból választandó kredit

Adott típusból választható kredit aránya (%)

Kötelező

92

100

92

76,7

Kötelezően választható

20 (+ 12 a diplomamunka)

200 (145)

10 (+ 12 a diplomamunka)

18,3

Szabadon választható

24

400

6

5

Összesen

148

123

120

100,0

 

A követelmények teljesítésének értékelési és ellenőrzési rendszere:

A követelmények teljesítésének ellenőrzése – részben egymásra épülő, részben egymástól független – vizsgákból (v), szemináriumi és gyakorlati órák teljesítésének elismeréséből (gyakorlati jegy), a diplomamunka elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze.

Záróvizsgára bocsátás feltételei:

- az abszolutórium megszerzése,

- a diplomamunka benyújtása,

- a diplomamunka bíráló általi elfogadása.

Az abszolutórium a következőknek való megfelelést jelenti:

- a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények és

- az előírt kreditek megszerzése (120 kredit, amelyben a diplomamunka 12 kredit értékű).

A záróvizsga részei:

A záróvizsga két részből áll:

- A diplomadolgozat megvédése: a védés egy informatikai háttérrel (PPT) támogatott prezentáció, melyben a hallgató a témaválasztás motivációjáról, a kutatás módszertanáról és forrásairól, valamint a munkafolyamat során keletkezett saját hozzáadott értékéről számol be. Szakmai javaslatait ezekre építve fogalmazza meg.

- Komplex szakmai vizsga letétele, melynek során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes elméleti és gyakorlati szinten alkalmazni a közösségi munka, közösség-fejlesztés, közösségi tervezés, civil szakmai tevékenység területén. A záróvizsga tételsorok elméleti ismeretköröket és ezzel párhuzamosan gyakorlati megoldandó feladatokat is tartalmaznak.

Az oklevél kiadásának feltétele:

- Sikeres záróvizsga letétele, valamint

- a 15/2006. OM rendelet szabályozásának megfelelően államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00