Közösségi és civil tanulmányok

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik:

- elkötelezetten vesznek részt a helyi közösségek fejlesztésében, az ott élők életminőségének javításában, a közösségben megjelenő problémák kezelésében, enyhítésében

- hazai közösségek értékeinek és a civil társadalom és szervezetek jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a közösségek és a civil szervezetek életében eredményesen tevékenykedn

- képesek lesznek a helyi közösségi fejlesztési folyamatokban, tervezési és értékelési eljárásokban interprofesszionális szellemiségű tevékenység folytatására, szakmai segítség nyújtására, megalapozott szakmai állásfoglalások kialakítására, különböző fejlesztési célú munkacsoportokban végzett hatásos és hatékony munkára, döntéshozatalra

- képesek lesznek civil szervezetek, közösségek fejlesztésére, lokális és térségi hálózatok alakítására, hazai és nemzetközi hálózatok működtetésében eredményesen tevékenykedni, forrásfejlesztésre, támogatásszervezésre

- képesek lesznek interdiszciplináris teamben való hatékony munkára, valamint nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre

- képesek lesznek fentiek tudományos kutatására, szakmai ismereteik átadására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember (Expert in Community and Civil Development Studies)

A képzési idő:

– félévek száma: 4 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120

Az összes (kontakt és gyakorlati) óraszám: nappali tagozaton: 1620 óra (+ a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak a száma); levelező tagozaton: 366 (+ a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak a száma)

A kontaktórák száma nappali tagozaton: 1410 a társadalmi alapismeretek és a szakmai kötelező törzsanyagban (+ a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak a száma), illetve levelező tagozaton: 306 óra (+ a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak a száma)

A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: nappali képzésben 3 félév során összesen 210 óra külső gyakorló helyen, erre alkalmas szervezetnél/intézménynél, továbbá 135 óra gyakorlatot feldolgozó szeminárium formájában, összességében 345 óra; levelező képzésben 3 félév során összesen 60 óra terepen és 45 óra gyakorlatot feldolgozó szeminárium formájában, összességében 105 óra.

A képzés moduláris felosztásának összesítő táblázatai (nappali és levelező, kötelező tantárgyak)

 

Óraszám nappali képzés

Óraszám levelező képzés

Kredit érték

Kredit %

Alapozó ismeretek

 

195

45

15

12,1

Szakmai törzsanyag: Szakmai kötelező törzsanyag

1290

321

77

62,1

Differenciált szakmai ismeretek: Kötelezően választandó szakmai törzsanyag

510

84

32 (de minimum 10 kell a diplomamunkán kívül)

25,8

Összesítés

1995

450

124

100,0

 

Elméleti és gyakorlati képzés aránya (nappali és levelező, kötelező tantárgyak)

Moduláris beosztás

Elmélet

Kredit

%

Gyakorlat kredit

%

Összkredit

Alapozó ismeretek

 

12

80

3

20

15

Szakmai törzsanyag: Szakmai kötelező törzsanyag

49

64

 

28

36

77

Differenciált szakmai ismeretek: Kötelezően választandó szakmai törzsanyag

28

87,5

 

 

4

12,5

32

Összesítés

89

72

35

28

124


A kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyak arányai (nappali és levelező)

Tárgyak típusa

Összes felajánlott kredit

Felajánlott/összes megszerezhető kredit (%)

Adott típusból választandó kredit

Adott típusból választható kredit aránya (%)

Kötelező

92

100

92

76,7

Kötelezően választható

20 (+ 12 a diplomamunka)

200 (145)

10 (+ 12 a diplomamunka)

18,3

Szabadon választható

24

400

6

5

Összesen

148

123

120

100,0

 

A követelmények teljesítésének értékelési és ellenőrzési rendszere:

A követelmények teljesítésének ellenőrzése – részben egymásra épülő, részben egymástól független – vizsgákból (v), szemináriumi és gyakorlati órák teljesítésének elismeréséből (gyakorlati jegy), a diplomamunka elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze.

Záróvizsgára bocsátás feltételei:

- az abszolutórium megszerzése,

- a diplomamunka benyújtása,

- a diplomamunka bíráló általi elfogadása.

Az abszolutórium a következőknek való megfelelést jelenti:

- a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények és

- az előírt kreditek megszerzése (120 kredit, amelyben a diplomamunka 12 kredit értékű).

A záróvizsga részei:

A záróvizsga két részből áll:

- A diplomadolgozat megvédése: a védés egy informatikai háttérrel (PPT) támogatott prezentáció, melyben a hallgató a témaválasztás motivációjáról, a kutatás módszertanáról és forrásairól, valamint a munkafolyamat során keletkezett saját hozzáadott értékéről számol be. Szakmai javaslatait ezekre építve fogalmazza meg.

- Komplex szakmai vizsga letétele, melynek során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes elméleti és gyakorlati szinten alkalmazni a közösségi munka, közösség-fejlesztés, közösségi tervezés, civil szakmai tevékenység területén. A záróvizsga tételsorok elméleti ismeretköröket és ezzel párhuzamosan gyakorlati megoldandó feladatokat is tartalmaznak.

Az oklevél kiadásának feltétele:

- Sikeres záróvizsga letétele, valamint

- a 15/2006. OM rendelet szabályozásának megfelelően államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

XIII. Regionális Állásbörze 2018. november 13.
Kutatói Szeminárium 2018. november 15. 14:00 - 16:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
MÉK Balekbál 2018. november 17.