Közlekedésmérnöki BSc szak, nappali 2015

Képzési cél:
Olyan közlekedésmérnökök képzése, akik alkalmasak közlekedési-, szállítási- és logisztikai folyamatok tervezésére, előkészítésére, működtetésére és irányítására, a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására, valamint ezen folyamatok eszközeinek megválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására, beleértve az infrastruktúra, valamint az irányítási- és informatikai rendszer elemeit is. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válhatnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: közlekedésmérnök

A képzés idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit % arány
Természettudományos alapismeretek 40 19,0
Gazdasági és humán ismeretek 29 13,8
Szakmai kötelező tananyag 86 41,0
Differenciált szakmai ismeretek 40 19,0
Szakdolgozat 15 7,2
Összesen: 210 100


Specializációk:

- Közlekedési modul
* A diplomába bejegyzésre kerül a Kötöttpályás közlekedési specializáció vagy a Személyszállítási specializáció, amennyiben a hallgató a modul  tárgyai közül teljesítendő 9 tárgy között:

A Kötöttpályás közlekedési specializáció esetén legalább 6 tárgyat teljesít az alábbiak közül:
•    Vasúti információs rendszerek
•    Kötöttpályás szolgáltatások tervezése
•    Vasúti üzemtan I.
•    Vasúti üzemtan II.
•    Vasúti üzemirányítás
•    Kötöttpályás rendszerek menedzsmentje I.
•    Kötöttpályás rendszerek menedzsmentje II.
•    Kötöttpályás rendszerek modellezése
•    Vasúti pályák
•    Üzemeltetés, fenntartás II.

Illetve a Személyszállítási specializáció esetén legalább 5 tárgyat  teljesít az alábbiak közül
•    Települési ismeretek (KET)
•    Forgalomtervezés és irányítás
•    Közforgalmú közlekedés I.
•    Idegenforgalom
•    Személyközl. információs rendszerek
•    Közlekedésépítés(KET)
•    Közúti forgalomtechnika (KET)
•    Közforgalmú közlekedés II.
•    Üzemeltetés, fenntartás II.

Amennyiben egy hallgató mindkét specializációhoz is elegendő tárgyat  teljesít (többlet tárgyak felvételével), akkor specializációja a szakdolgozat témája alapján kerül meghatározásra.

Szakmai gyakorlat: 6 hét

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő közlekedésmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a közlekedésmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

A záróvizsga részei:
- a szakdolgozat megvédése,
- szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
A záróvizsga eredményének és az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlagnak a számtani átlaga.

Győr, 2016. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00