Közlekedésmérnöki BSc szak, nappali 2015

Képzési cél:
Olyan közlekedésmérnökök képzése, akik alkalmasak közlekedési-, szállítási- és logisztikai folyamatok tervezésére, előkészítésére, működtetésére és irányítására, a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására, valamint ezen folyamatok eszközeinek megválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására, beleértve az infrastruktúra, valamint az irányítási- és informatikai rendszer elemeit is. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válhatnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: közlekedésmérnök

A képzés idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit % arány
Természettudományos alapismeretek 40 19,0
Gazdasági és humán ismeretek 29 13,8
Szakmai kötelező tananyag 86 41,0
Differenciált szakmai ismeretek 40 19,0
Szakdolgozat 15 7,2
Összesen: 210 100


Specializációk:

- Közlekedési modul
* A diplomába bejegyzésre kerül a Kötöttpályás közlekedési specializáció vagy a Személyszállítási specializáció, amennyiben a hallgató a modul  tárgyai közül teljesítendő 9 tárgy között:

A Kötöttpályás közlekedési specializáció esetén legalább 6 tárgyat teljesít az alábbiak közül:
•    Vasúti információs rendszerek
•    Kötöttpályás szolgáltatások tervezése
•    Vasúti üzemtan I.
•    Vasúti üzemtan II.
•    Vasúti üzemirányítás
•    Kötöttpályás rendszerek menedzsmentje I.
•    Kötöttpályás rendszerek menedzsmentje II.
•    Kötöttpályás rendszerek modellezése
•    Vasúti pályák
•    Üzemeltetés, fenntartás II.

Illetve a Személyszállítási specializáció esetén legalább 5 tárgyat  teljesít az alábbiak közül
•    Települési ismeretek (KET)
•    Forgalomtervezés és irányítás
•    Közforgalmú közlekedés I.
•    Idegenforgalom
•    Személyközl. információs rendszerek
•    Közlekedésépítés(KET)
•    Közúti forgalomtechnika (KET)
•    Közforgalmú közlekedés II.
•    Üzemeltetés, fenntartás II.

Amennyiben egy hallgató mindkét specializációhoz is elegendő tárgyat  teljesít (többlet tárgyak felvételével), akkor specializációja a szakdolgozat témája alapján kerül meghatározásra.

Szakmai gyakorlat: 6 hét

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő közlekedésmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a közlekedésmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

A záróvizsga részei:
- a szakdolgozat megvédése,
- szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
A záróvizsga eredményének és az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlagnak a számtani átlaga.

Győr, 2016. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00