Közlekedésmérnök MSc szak

Képzési cél:
Olyan okleveles közlekedésmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési és szállítási folyamatok és rendszerek gazdaságos, rendszerszemléletű, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, az erőforrás-gazdálkodás és a nemzetközi tendenciák követelményeit figyelembe vevő elemzésére, tervezésére, szervezésére, irányítására. Alkalmasak a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására, valamint a közlekedési és szállítási rendszerek elemeit képező, azt kiszolgáló járművek, berendezések megválasztására és működtetésére, beleértve az infrastruktúra, az irányítási és informatikai rendszer elemeit is.
A képzési program felkészít a vezetői feladatok ellátására, a közlekedés és a szállítás témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a közlekedési tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles közlekedésmérnök MSc

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Természettudományos alapismeretek 27 22,5
Gazdasági és humán ismeretek 12 10,0
Szakmai törzsanyag kötelező
ismeretei
29 24,2
Differenciált szakmai ismeretek 52 43,3
Összesen: 120 100,0


Specializációk:
- Közlekedési rendszerek specializáció,
- Infrastruktúra specializáció
- Járműüzemeltetési specializáció

Szakmai gyakorlat:
4 hét ipari gyakorlat

Ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:
Közlekedésmérnöki ismereteket igénylő feladat, vagy ehhez a területhez tartozó kutatási feladat megoldása és annak diplomamunka formájában történő kidolgozása. Olyan téma adható ki diplomamunkaként, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával két félév alatt elkészíthető.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 120 kredit megszerzése, amelyből a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- beadott és a feladatot kiadó tanszék által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:
A diplomamunka megvédése és szóbeli felelet a záróvizsgára kijelölt legalább 15 kreditpont értékű tananyagból.

A záróvizsga eredménye:
A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.

Az oklevél minősítése:
A záróvizsga eredményének és a tanulmányok során szerzett valamennyi jegy együttes átlagának számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

 

Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00