Közlekedésmérnök MSc 2017

Képzési cél:
Olyan okleveles közlekedésmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési és szállítási folyamatok és rendszerek gazdaságos, rendszerszemléletű, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, az erőforrás-gazdálkodás és a nemzetközi tendenciák követelményeit figyelembe vevő elemzésére, tervezésére, szervezésére, irányítására. Alkalmasak a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására, valamint a közlekedési és szállítási rendszerek elemeit képező, azt kiszolgáló járművek, berendezések megválasztására és működtetésére, beleértve az infrastruktúra, az irányítási és informatikai rendszer elemeit is.
A képzési program felkészít a vezetői feladatok ellátására, a közlekedés és a szállítás témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a közlekedési tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles közlekedésmérnök MSc

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120

 

Képzési ismeretek

kredit

%

Természettudományos alapismeretek

25

20,8%

Gazdasági és humán alapismeretek

12

10,0%

Szakmai kötelező törzsanyag

33

27,5%

Differenciált szakmai ismeretek

14

11,7%

Szakdolgozat

30

25,0%

Szabadon választható

6

5,0%

Összes kredit:

120

100

 
Specializációk:
- Közlekedésmodellezési specializáció


Szakmai gyakorlat:
4 hét ipari gyakorlat

Ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:
Közlekedésmérnöki ismereteket igénylő feladat, vagy ehhez a területhez tartozó kutatási feladat megoldása és annak diplomamunka formájában történő kidolgozása. Olyan téma adható ki diplomamunkaként, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával két félév alatt elkészíthető.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 120 kredit megszerzése, amelyből a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- beadott és a feladatot kiadó tanszék által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:
A diplomamunka megvédése és szóbeli felelet a záróvizsgára kijelölt legalább 15 kreditpont értékű tananyagból.

A záróvizsga eredménye:
A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.

Az oklevél kiadásának a feltétele: A mesterképzésben részvevő hallgató a tanterv tantárgyainak, valamint a kritérium tárgyak teljesítése után, az abszolutórium (végbizonyítvány) birtokában tehet záróvizsgát. Oklevél kiállítására a sikeres záróvizsga és a nyelvvizsga követelmények igazolása után kerül sor. A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú B2 típusú nyelvvizsga letétele, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges a következő idegen nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

XIII. Regionális Állásbörze 2018. november 13.
Kutatói Szeminárium 2018. november 15. 14:00 - 16:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
MÉK Balekbál 2018. november 17.