Közlekedésmérnök BSc 2017

Képzési cél:
Olyan közlekedésmérnökök képzése, akik alkalmasak közlekedési-, szállítási- és logisztikai folyamatok tervezésére, előkészítésére, működtetésére és irányítására, a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására, valamint ezen folyamatok eszközeinek megválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására, beleértve az infrastruktúra, valamint az irányítási- és informatikai rendszer elemeit is. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válhatnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: közlekedésmérnök

A képzés idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

 

Képzési ismeretek

kredit

%

Természettudományos alapismeretek

50

23,8%

Gazdasági és humán alapismeretek

20

9,5%

Szakmai kötelező törzsanyag

75

35,7%

Differenciált szakmai ismeretek

40

19,0%

Szakdolgozat

15

7,1%

Szabadon választható

10

4,8%

Összes kredit:

210

100

Specializációk

Közlekedési modul: A modulban felkínált tárgyak közül 9+1 tárgy (40 kredit) teljesítendő (a 10. tárgynak kötelezően a Közlekedési komplex projekt tárgy választandó). Amennyiben a teljesített tárgyak megfelelnek a következő feltételeknek a diplomába külön bejegyzés kerül az alábbiak szerint:   

- Kötöttpályás közlekedési specializáció, ha a teljesített tárgyak között szerepel az alábbi 6 mindegyike
        o   Szállítástervezés és üzemirányítás
        o   Vasútgazdaságtan
        o   Vasúti információs rendszerek
        o   Vasúti személyszállítás
        o   Vasúti áruszállítás
        o   Kötöttpályás rendszerek mendezsmentje

    - Közúti közlekedési specializáció, ha a teljesített tárgyak között szerepel az alábbi 6 mindegyike
        o   Közforgalmú közlekedés
        o   Közúti információs rendszerek
        o   Személyközlekedési vállalatok
        o   Települési ismeretek
        o   Közúti forgalomtechnika
        o   Gyalogos és akadálymentes közlekedésn

Amennyiben egy hallgató mindkét specializációhoz elegendő tárgyat teljesít (többlet tárgyak felvételével), akkor specializációja a szakdolgozat témája alapján kerül meghatározásra. 

 

Szakmai gyakorlat: 6 hét

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő közlekedésmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a közlekedésmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.


A záróvizsga részei:
- a szakdolgozat megvédése,
- szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Szakdolgozat, felelet, tanulmányi átlag

Az oklevél kiadásának a feltétele:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00