Környezetmérnöki BSc szak

Képzési cél:
A környezetmérnöki szakon olyan szakemberek képzése, akik széles körű természettudományos alapképzettséggel rendelkeznek, ismerik a helyi, regionális, országos és globális környezeti problémákat és kezelésük módszereit, valamint képesek a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák alkalmazására. Ismerik és alkalmazzák a korszerű mérő- és informatikai eszközöket, és megfelelő társadalomtudományi ismeretekkel, valamint kommunikációs készséggel rendelkeznek. Szakterületük ismeretanyaga birtokában képesek a felmerülő feladatok innovatív megoldására.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc).

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: környezetmérnök

A képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont.

A képzés főbb területei:

Képzési terület: kredit % arány
Természettudományos alapismeretek 50 24
Gazdasági és humán ismeretek 20 10
Szakmai kötelező tananyag 81 38
Szakirány 44 21
Szakdolgozat 15 7
Összesen 210 100


Választható specializációk:
- környezetelemzési specializáció
- környezettechnikai specializáció

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő munkahelyi szakmai gyakorlat, időtartama legalább 6 hét.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő környezetmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a környezetmérnök elemző, problémamegoldó feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 25 vizsga letétele,
- legalább 210 kreditpont megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- a szakdolgozat elkészítése és benyújtása.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

A záróvizsga részei:
- a szakdolgozat megvédése,
- szóbeli vizsga a szak tárgyai közül kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy-részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kreditpont.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozatra és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsgára kapott érdemjegy és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga.


Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00