Környezetmérnöki BSc szak

Képzési cél:
A környezetmérnöki szakon olyan szakemberek képzése, akik széles körű természettudományos alapképzettséggel rendelkeznek, ismerik a helyi, regionális, országos és globális környezeti problémákat és kezelésük módszereit, valamint képesek a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák alkalmazására. Ismerik és alkalmazzák a korszerű mérő- és informatikai eszközöket, és megfelelő társadalomtudományi ismeretekkel, valamint kommunikációs készséggel rendelkeznek. Szakterületük ismeretanyaga birtokában képesek a felmerülő feladatok innovatív megoldására.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc).

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: környezetmérnök

A képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont.

A képzés főbb területei:

Képzési terület: kredit % arány
Természettudományos alapismeretek 50 24
Gazdasági és humán ismeretek 20 10
Szakmai kötelező tananyag 81 38
Szakirány 44 21
Szakdolgozat 15 7
Összesen 210 100


Választható specializációk:
- környezetelemzési specializáció
- környezettechnikai specializáció

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő munkahelyi szakmai gyakorlat, időtartama legalább 6 hét.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő környezetmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a környezetmérnök elemző, problémamegoldó feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 25 vizsga letétele,
- legalább 210 kreditpont megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- a szakdolgozat elkészítése és benyújtása.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

A záróvizsga részei:
- a szakdolgozat megvédése,
- szóbeli vizsga a szak tárgyai közül kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy-részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kreditpont.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozatra és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsgára kapott érdemjegy és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga.


Győr, 2017. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00