Környezetmérnök BSc 2017

Képzési cél:

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: környezetmérnök

A képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont.

A képzés főbb területei:

 

Képzési terület

kredit

arány

Természettudományi ismeretek

56

27%

Gazdasági és humán ismeretek

12

6%

Műszaki mérnöki ismeretek

34

16%

Környezeti elemek védelme

41

19,5%

Környezetelemzés, környezetinformatika

22

10%

Környezetmenedzsment

16

8%

Szabadon választható

14

6,5%

Szakdolgozat

15

7%

Összes kredit:

210

100%

 

Választható specializációk: Nincsenek specializációk.

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.


A szakdolgozat követelményei:

A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő környezetmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a környezetmérnök feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.


A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

  • legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
  • a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
  • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat.


Az oklevél kiadásának feltétele:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A záróvizsga részei:

  • a szakdolgozat megvédése,
  • komplex szóbeli vizsga a szak tárgyai közül kijelölt szaktárgyakból ill. szaktárgy részekből összeállított tételsor alapján.

A záróvizsga eredménye:

Két eredmény egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), valamint a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag). A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Négy eredmény egyszerű számtani átlaga: (1) a szakdolgozatra adott érdemjegy (egész szám), (2) a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), (3) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag), (4) az egész tanulmányi időre vonatkozó halmozott súlyozott tanulmányi átlag (két tizedes jegyre kerekített átlag).

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

XIII. Regionális Állásbörze 2018. november 13.
Kutatói Szeminárium 2018. november 15. 14:00 - 16:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
MÉK Balekbál 2018. november 17.