Környezetmérnök BSc 2017

Képzési cél:

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: környezetmérnök

A képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont.

A képzés főbb területei:

 

Képzési terület

kredit

arány

Természettudományi ismeretek

56

27%

Gazdasági és humán ismeretek

12

6%

Műszaki mérnöki ismeretek

34

16%

Környezeti elemek védelme

41

19,5%

Környezetelemzés, környezetinformatika

22

10%

Környezetmenedzsment

16

8%

Szabadon választható

14

6,5%

Szakdolgozat

15

7%

Összes kredit:

210

100%

 

Választható specializációk: Nincsenek specializációk.

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.


A szakdolgozat követelményei:

A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő környezetmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a környezetmérnök feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.


A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

  • legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
  • a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
  • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat.


Az oklevél kiadásának feltétele:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A záróvizsga részei:

  • a szakdolgozat megvédése,
  • komplex szóbeli vizsga a szak tárgyai közül kijelölt szaktárgyakból ill. szaktárgy részekből összeállított tételsor alapján.

A záróvizsga eredménye:

Két eredmény egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), valamint a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag). A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Négy eredmény egyszerű számtani átlaga: (1) a szakdolgozatra adott érdemjegy (egész szám), (2) a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), (3) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag), (4) az egész tanulmányi időre vonatkozó halmozott súlyozott tanulmányi átlag (két tizedes jegyre kerekített átlag).

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00