Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc

A mesterképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in agro-environmental

Képzési terület: agrár

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak.
A bemenethez a mesterképzésbe való felvétel feltételeiben (lásd alul) meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok.
A mesterképzésbe való felvétel feltételeiben (lásd alul) meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A képzési idő félévekben: 4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12 – 32 kredit;
A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22 – 42 kredit;
A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20 – 40 kredit;
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6
kredit;
A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik megszerzett természettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a mezőgazdaság és a környezet széles értelmű kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Alkalmasak vezetői, illetve kutatói munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– a legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket,
– a mezőgazdasági termelés természettudományos alapjait,
– a mezőgazdasági termelés és környezet viszonyát,
– a természetes környezet megóvásának alapelveit,
– az egészséges, magas biológiai értékű termékek előállításának alapjait,
– környezetvédelmi előírásokat,
– a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki- technológiai fejlesztés alapelveit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– önálló, környezetszemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására, fejlesztésére,
– agrár és környezetvédelmi szakigazgatási alap- és irányítói feladatok ellátására,
– megfelelő gyakorlat megszerzése után a regionális és határokon átnyúló agrár és környezeti konfliktusok kezelésére, megoldási javaslatok kidolgozására és kivitelezésre,
– agro-ökológiai potenciál különböző léptékű felmérésére és fenntartható kezelésére a térségi, települési és birtok szintű tervezési folyamatokban,
– természetes biológiai alapú környezetvédelmi technológiák tervezésére, fejlesztésére, kivitelezésére és ellenőrzésére,
– vállalatok környezetirányítási rendszerének tervezésére,
– települési környezetgazdálkodási, hulladékgazdálkodási feladatok tervezésére, irányítására,
– az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok térségi, települési és birtok szintű adaptációjára, tervezésére, valamint szaktanácsadásra, ellenőrzésre.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– önálló munkára való alkalmasság,
– javaslatainak megfelelő szintű indoklására, verbális és írott előadásra való képesség
– kreativitás,
– minőségi agrártermékek létrehozása iránti elkötelezettség,
– a környezet megóvását szem előtt tartó agrármérnöki szemlélet,
– mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek,
– szakmai felelősségtudat,
– szakmai továbbképzés iránti igény,
– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges kötelező alapozó ismeretkörök 12 - 32 kredit:
multidiszciplináris természettudományos ismeretek (a környezet-tudomány fizikai, biokémiai, biológiai ismeretkörei); gazdasági és humán tudományi ismeretek (szakigazgatási ismeretek, szociológia, vezetési ismeretek); tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek (környezet és agrártudományi kutatásmódszertan, tudományos közléstan).
A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 22 - 42 kredit:
gazdálkodás (erőforrás gazdálkodás, fenntartható mezőgazdasági rendszerek és technológiák); védelem (környezeti elemek és folyamatok felmérése, értékelése és védelme, környezeti méréstechnika, ökotoxikológia, környezettechnológia, természetvédelem); fejlesztés-tervezés (rendszerelmélet, területi tervezés, műszaki ismeretek, földhasználat, vízkészlet-, és tájgazdálkodás, környezetminőség, környezeti és térinformatika); társadalmi-gazdasági ismeretek (környezetfilozófia, agrár- és környezetpolitika, környezet gazdaságtan, környezeti jog).
A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 20 - 40 kredit:
az agrár-környezetgazdálkodás, a környezet- és tájvédelem, a környezettervezés ismeretkörei;
diplomamunka: 30 kredit.

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek, műszaki ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze meg.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
Szorgalmi időszak kezdete 2019. szeptember 9.