Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc

Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– szakképzettség: környezetgazdálkodási agrármérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Environmental Management Engineer
Képzési terület: agrár

Képzési ág: környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki
A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 + 30 kredit
A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 27 kredit
A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit
A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 102 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: a képzés célja olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik képesek a mezőgazdasági környezet szabályozott hasznosításával, hatékony védelmével és tervszerű fejlesztésével kapcsolatos irányítási és végrehajtási feladatok elvégzésére. Hatékonyan érvényesítik a környezetgazdálkodás elveit a fenntartható mezőgazdaság, a környezet- és tájvédelem gyakorlatában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az alapfokozat birtokában a környezetgazdálkodási agrármérnökök képesek:
– önálló környezetszemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkal-mazására;
– környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására;
– vállalatok környezetirányítási rendszerének kezelésére;
– fenntartható földhasználatok kivitelezésére;
– fenntartható tájgazdálkodás megvalósítására;
– az agrár-környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőr-zésére, valamint szaktanácsadásra.
Az alapfokozat birtokában a környezetgazdálkodási agrármérnökök alkalmasak:
– agrár-környezetgazdálkodás kistérségi, települési és birtok szintű alapfeladatainak ellátására;
– agrár-környezetgazdálkodás szakigazgatási alapfeladatainak ellátására;
– települési, hulladékgazdálkodási feladatok irányítására;
– környezetvédelmi szakigazgatási alapfeladatok ellátására.
A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
– természettudományos és mérnöki alapismeretek: 20–30 kredit
matematika, informatika, statisztika, műszaki ismeretek, kémia, biológia (mikrobiológia, növénytan, növényélettan, állattan, állatélettan), környezet- és földtudományok (Magyarország természetföldrajza, talajtan, ökológia, geodézia és távérzékelés);
– mezőgazdasági alapismeretek: 15–30 kredit
földműveléstan, növénytermesztés, gyepgazdálkodás, állattenyésztés, géptan, kertészeti termelés, növényvédelem;
– agrár-gazdasági és humán alapismeretek: 10–15 kredit
makro- és mikroökonómia, marketing, számvitel és pénzügy, kommunikáció, munkavédelem;
– szakmai törzsanyag: 75–125 kredit
agrár-környezetgazdálkodási ismeretek (környezetgazdálkodás, vízgazdálkodás, környezettechnika, erdő- és vadgazdálkodás, tájökológia, környezeti jog, EU agrárpolitika, földhasználat); környezet- és természetvédelmi ismeretek (környezeti elemek védelme, környezetállapot-felmérés, természetvédelem, környezetfizika, tájvédelem); környezetfejlesztési ismeretek (környezetgazdaságtan, térinformatika, területi tervezés, környezetpolitika); differenciált szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat: a szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább 3 hét gyakorlati képzésből, amelynek teljesítése kreditérték nélküli kritérium feltétel, valamint egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatból, amely külső gyakorlati helyen – az intézmény és a gazdálkodó szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján – is megszervezhető.

Nyelvi követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00