Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (Commerce and Marketing)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
-    szakképzettség:
-    felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon
-    felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon
-    felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi logisztika szakirányon
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
-    Economist Assistant in Commerce
-    Economist Assistant in Marketing Communication
-    Economist Assistant in Commerce Logistics
-    választható szakirányok: kereskedelmi (Commerce), marketingkommunikáció (Marketing Communication), kereskedelmi logisztika (Commerce Logistics)

3. Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Besorolási alapképzési szak: kereskedelem és marketing
A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
-    2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
-    2532 Pr-tevékenységet tervező, szervező
-    2533 Kereskedelmi tervező, szervező
-    3622 Kereskedelmi ügyintéző
-    3641 Személyi asszisztens
-    4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
-    4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
-    5111 Kereskedő
-    5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök

4. A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 50%-50%;
-    az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidős képzésben: három hét, legalább 240 óra;
-    a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit;
-    a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:
Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának 30%-a.

6. A felsőoktatási szakképzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területen vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni; továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusban történő folytatásához.
A kereskedelmi szakirányon továbbá: a szak szerinti közös modulban megszerzett ismeretek és kompetenciák bővítése specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szakirány területén megkívánt különleges ismeretekkel és kompetenciákkal (pl.: a kereskedelem rendszere, a kereskedelmi vállalkozások makro és piaci környezete, a kereskedelmi vállalkozások áruforgalmi folyamatai, ezen belül az értékesítés, beszerzés és készletgazdálkodás területei, gazdasági és pénzügyi tevékenységek).
A marketingkommunikáció szakirányon továbbá: a szak szerinti közös modulban megszerzett ismeretek és kompetenciák bővítése specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szakirány területén megkívánt különleges ismeretekkel és kompetenciákkal (pl.: marketing szakterületei, üzleti kommunikációs módszerek, a reklám- és médiakutatás területei, az integrált marketingkommunikációs tervek kidolgozása, a reklám jogi, etikai, és esztétikai követelményei).
A kereskedelmi logisztika szakirányon továbbá: a szak szerinti közös modulban megszerzett ismeretek és kompetenciák bővítése specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szakirány területén megkívánt különleges ismeretekkel és kompetenciákkal (például: a vállalati reálfolyamatok, a logisztikai alrendszerek, kiemelten a kereskedelmi vállalati, azaz a kapun belüli, valamint a kapun kívüli logisztikai folyamatok működése, az áruáramláshoz kapcsolódó tevékenységek, fuvarozás/szállítmányozás, raktárlogisztika, telephelyválasztás, beszerzési és értékesítési csatornák, rendelés-feldolgozás, vevőkiszolgálás, működési kör, logisztikai szemléletmód, a termelőhelyektől a fogyasztási pontokig tartó anyag-, áru- és információáramlás szervezési lehetőségei).

7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák
-    helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság;
-    hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
-    felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;
-    önfoglalkoztatási kompetenciák, vállalkozói magatartás;
-    aktuális jogi és eljárási szabályok ismerete az EU országokban történő munkavállaláshoz;
-    a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;
-    a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;
-    álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítés) interjúkon siker elérése;
-    alapszintű szakmai beszédkészség egy idegen nyelven;
-    alapszintű szövegértés egy idegen nyelven;
-    szakmai idegen nyelvű szoftverekkel képes megadott útmutatás alapján dolgozni, használja a kezelőfelületeket, megérti és alkalmazza a felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket;
-    szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és alkalmazási képesség annak használatával kapcsolatban infokommunikációs rendszerek használata;
-    számítógép hálózati szolgáltatások ismerete és alkalmazása adott feladatok megoldásához;
-    adatbázisok tervezése, létrehozása, továbbá a meglévő adatbázisokból lekérdezési feladatok meghatározása és megoldása adott szakmai cél szerint/érdekében;
-    logikus gondolkodás, felelősségtudat a szakmai feladatok megoldásával összefüggésben;
-    együttműködés a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal, kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat kiépítésében, sikeresen kommunikáció az üzleti élet valamennyi szereplőjével;
-    tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen), önállóság és felelősség a munkafeladatokban.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő szervezetnél végzett gyakorlat.

10. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények:
Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

 

2016. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00