Jogi asszisztens

A szak elnevezése: jogi asszisztens

A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: felsőfokú szakképzés
- szakképzettség: jogi asszisztens

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Legal Assistant

Képzési terület: jogi és igazgatási

Képzési ág: jogi

Képzési idő félévekben:
- 4 félév

A fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A jogi alapismeretekkel rendelkező szakalkalmazott
- bírósági alkalmazásban ellátja a bíróságok gazdasági hivatalának tisztviselői és írnoki, bíróságok vezetői, illetve bírák mellé beosztott jegyzőkönyvvezetői, egyéb tisztviselői és írnoki feladatokat, ami a jogászok és a jogtudományi egyetemi képzettséggel nem rendelkezők közötti szakmai tudáskülönbséget kitöltve a bírákat tehermentesíti az ítélkező munkán kívüli tevékenység alól,
- ügyészségi alkalmazásban ellátja az ügyintézői és ügyiratkezelői feladatokat, ami az igen széles ügyészi feladatkör mellett jól képzett ügyviteli szervezet meglétét biztosítja a hatékony ügyészi munkavégzés érdekében,
- ügyvédi irodában történő alkalmazás esetén ellátja a titkársági alkalmazotti feladatokat, ami nem csupán titkárnői tevékenységet, hanem precíz jogi előkészítő munkát jelent,
- közigazgatási szakterületen önkormányzati igazgatásban, illetve az államigazgatás egyes területein ellátja az ügyviteli (iratkezelési és ügyintézési) feladatokat,
- közjegyzői alkalmazásban ellátja az ügyviteli (iratkezelési és ügyintézési) feladatokat,
- földhivatali alkalmazásban ingatlan-nyilvántartási feladatokat lát el,
- egyéb olyan feladatok esetén, ahol speciális jogi szakismeretek szükségesek, szakszerűen előkészíti a jogi szakmunka végzését.

1.1. A bírósági szakterületen
A szakember legyen képes
- általános irodai munkák ellátására,
- ügyiratboríték kitöltésére,
- perkönyv vezetésére,
- tárgyalási napló vezetésére,
- iratok elintézésére és kezelésére vonatkozó irodai utasítások megszövegezésére,
- költségjegyzék vezetésére,
- felterjesztéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére,
- irattározás előtti intézkedések megtételére,
- bírósági statisztikák elkészítésére, statisztikai lapok vezetésére,
- fizetési meghagyásos eljárásban a meghagyás kibocsátásával kapcsolatos javaslattételre,
- keresetlevél hiányának pótlására vonatkozó javaslat elkészítésére,
- nemperes eljárásokban intézkedési javaslatok megtételére, egyes végzések tervezetének előkészítésére,
- megkeresések megszövegezésére,
- tárgyalás előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére,
- számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésére.

1.2. Az ügyészségi szakterületen
A szakember legyen képes
- az általános irodai munkák elvégzésére,
- az iktatókönyvek vezetésére,
- a segédkönyvek vezetésére,
- az előzménykutatásra (priorálás),
- az ügyiratok kezelésére (iratok érkeztetése és iktatása, átadása és átvétele, elküldése és felterjesztése),
- az ügykönyvek vezetésére,
- az idézéstervezet, megrovástervezet előkészítésére,
- a kiadmányok elkészítésére, a másolat és melléklet kiadására,
- a határidő-nyilvántartások megszervezésére,
- a tájékoztató jegyzék vezetésére, a statisztikai lapok kiállítására,
- postázásra, kézbesítésre, visszaérkezett küldemények kezelésére,
- a befejezett ügyek kezelésére, az irattározás előtti iratrendezésre, irattározásra,
- a számítógépes ügyészségi igazgatási ügyvitelre,
- a számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a személyügyi, munkaügyi, továbbképzési, jogi képviseleti előkészítő feladatok ellátására,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésére.

1.3. Az ügyvédi szakterületen
A szakember legyen képes
- az általános irodai munkák elvégzésére,
- az iratok, beadványok precíz előkészítésére, mellékletekkel történő felszerelésére,
- a nyomtatványok szakszerű kitöltésére,
- a levélformátum szerkesztésére,
- a jegyzőkönyvvezetésre,
- az ügyfelekkel kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra,
- a számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésére.

1.4. A közigazgatási szakterületen
A szakember legyen képes
- az írásbeli kérelem elkészítésére, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésére,
- a jegyzőkönyv készítésére,
- az idézés és értesítés kibocsátására,
- a bizonyítási eszközök alkalmazására,
- az első fokú határozat megszerkesztésére,
- a hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány és hatósági nyilvántartás kiállítására,
- az ügyirat-kezelési feladatok elvégzésére (előadói munkafüzet vezetése, előadói ív alkalmazása, kezelési utasítások adása, határidő-nyilvántartás vezetése, kiadmányozás, az ügyiratok elintézés utáni továbbítása),
- a polgármesteri hivatal iktató irodájában lévő feladatok elvégzésére (küldemény átvétele, iktatás, a téves bejegyzések javítása, a gyűjtőszám és a gyűjtőív alkalmazása, iratok csatolása,
mutatókönyvek vezetése),
- az irattározási feladatok elvégzésére,
- a titkos ügyiratkezelésre,
- a számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésére.

1.5. A közjegyzői szakterületen
A szakember legyen képes
- az általános irodai munkák elvégzésére,
- az ügyfelek bejelentkezésének nyilvántartására és ügyfelek fogadására,
- a posta kezelésére,
- a kézbesítői tevékenységre (a hagyatéki leltárnak az önkormányzattól való átvétele, iratok beadása bíróságra, cégbíróságra, földhivatalba, pénzfelvétel vagy befizetés),
- a határidőnapló vezetésére,
- a munkadíjak, számlák nyilvántartására,
- az iroda fenntartásával kapcsolatos folyamatos tennivalók elvégzésére,
- a közjegyzői ügyvitelre,
- a számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a Zálogjogi Országos Nyilvántartásba bejegyzés/módosítás/törlés elvégzésére,
- a TakarNet lekérdezésére,
- az On-line cégnyilvántartás kezelésére,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésére.

1.6. A földhivatali szakterületen
A szakember legyen képes
- az általános irodai munkák elvégzésére,
- az ingatlan-nyilvántartás részeinek (tulajdoni lap, térkép, földkönyv, irattár és segédletek)
használatára,
- az ingatlan-nyilvántartási adatok gyűjtésére és kiszolgáltatására számítógépes nyilvántartásból,
- az ingatlan-nyilvántartási adatok gyűjtésére központi adatszolgáltatási célra,
- a beadvány iktatására, széljegyzésére,
- a beadvány elintézésére, közbenső intézkedések megtételére, az okiratok vizsgálatára és
összehasonlítására az ingatlan-nyilvántartással,
- a határozat meghozatalára,
- a változások átvezetésére az ingatlan-nyilvántartásban,
- a jogorvoslatokkal kapcsolatos eljárási cselekményekre,
- a számítógépes archiválásra,
- a földhivatal és a külső felhasználók (állami, önkormányzati és igazságszolgáltatási szervek, magánfelhasználók) számára a számítógépes csatlakozás biztosítására,
- a számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésére.
1.7. Egyéb szakterületen
A szakember legyen képes
- az általános irodai munkák elvégzésére,
- a speciális jogi szakismereteket igénylő feladatok esetén a jogi szakmunka szakszerű előkészítésére,
- a számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésre.

2. Az ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása során
A szakember legyen képes
- a munkavégzéséhez szükséges hatályos jogszabályok alkalmazására, a jogszabályi változások folyamatos követésére,
- az egyes területekhez tartozó igazgatási szervek írásos és szóbeli szakmai utasításainak figyelembevételére,
- a munkahely által szervezett speciális szakmai képzésekben történő részvételre,
- a külső és belső (munkahelyi) határidők, illetve előírások betartására,
- a bizonylati fegyelem betartására,
- a titoktartási kötelezettség megtartására,
- az etikai tudás és magatartás érvényesítésére (foglalkozásetika, etikai kódex ismerete és betartása),
- az írásbeli kommunikációs készség igény szerinti használatára,
- a szóbeli kommunikációs készség (speciális szituációkban megfelelő viselkedés, telefonos szituációk kezelése) igény szerinti használatára,
- az ügyfélnek történő segítségnyújtásra jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez,
- megfelelő kapcsolat kiépítésére a jogászok és más szervezetek jogi képviselői irányában,
- megfelelő ítélőképességre, fontossági sorrend meghatározására,
- az adatok interpretálására, elrendezésére,
- a kulturált viselkedés, udvarias, segítőkész magatartás érvényesítésére az ügyfelekkel kapcsolatban.


Győr, 2012. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

 Az ügyfélfogadás az Oktatásszervezési Osztályon szünetel! Kérjük e-mailben vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal! Köszönjük!

 

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak vége 2020. december 5.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.