Jogi asszisztens

A szak elnevezése: jogi asszisztens

A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: felsőfokú szakképzés
- szakképzettség: jogi asszisztens

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Legal Assistant

Képzési terület: jogi és igazgatási

Képzési ág: jogi

Képzési idő félévekben:
- 4 félév

A fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A jogi alapismeretekkel rendelkező szakalkalmazott
- bírósági alkalmazásban ellátja a bíróságok gazdasági hivatalának tisztviselői és írnoki, bíróságok vezetői, illetve bírák mellé beosztott jegyzőkönyvvezetői, egyéb tisztviselői és írnoki feladatokat, ami a jogászok és a jogtudományi egyetemi képzettséggel nem rendelkezők közötti szakmai tudáskülönbséget kitöltve a bírákat tehermentesíti az ítélkező munkán kívüli tevékenység alól,
- ügyészségi alkalmazásban ellátja az ügyintézői és ügyiratkezelői feladatokat, ami az igen széles ügyészi feladatkör mellett jól képzett ügyviteli szervezet meglétét biztosítja a hatékony ügyészi munkavégzés érdekében,
- ügyvédi irodában történő alkalmazás esetén ellátja a titkársági alkalmazotti feladatokat, ami nem csupán titkárnői tevékenységet, hanem precíz jogi előkészítő munkát jelent,
- közigazgatási szakterületen önkormányzati igazgatásban, illetve az államigazgatás egyes területein ellátja az ügyviteli (iratkezelési és ügyintézési) feladatokat,
- közjegyzői alkalmazásban ellátja az ügyviteli (iratkezelési és ügyintézési) feladatokat,
- földhivatali alkalmazásban ingatlan-nyilvántartási feladatokat lát el,
- egyéb olyan feladatok esetén, ahol speciális jogi szakismeretek szükségesek, szakszerűen előkészíti a jogi szakmunka végzését.

1.1. A bírósági szakterületen
A szakember legyen képes
- általános irodai munkák ellátására,
- ügyiratboríték kitöltésére,
- perkönyv vezetésére,
- tárgyalási napló vezetésére,
- iratok elintézésére és kezelésére vonatkozó irodai utasítások megszövegezésére,
- költségjegyzék vezetésére,
- felterjesztéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére,
- irattározás előtti intézkedések megtételére,
- bírósági statisztikák elkészítésére, statisztikai lapok vezetésére,
- fizetési meghagyásos eljárásban a meghagyás kibocsátásával kapcsolatos javaslattételre,
- keresetlevél hiányának pótlására vonatkozó javaslat elkészítésére,
- nemperes eljárásokban intézkedési javaslatok megtételére, egyes végzések tervezetének előkészítésére,
- megkeresések megszövegezésére,
- tárgyalás előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére,
- számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésére.

1.2. Az ügyészségi szakterületen
A szakember legyen képes
- az általános irodai munkák elvégzésére,
- az iktatókönyvek vezetésére,
- a segédkönyvek vezetésére,
- az előzménykutatásra (priorálás),
- az ügyiratok kezelésére (iratok érkeztetése és iktatása, átadása és átvétele, elküldése és felterjesztése),
- az ügykönyvek vezetésére,
- az idézéstervezet, megrovástervezet előkészítésére,
- a kiadmányok elkészítésére, a másolat és melléklet kiadására,
- a határidő-nyilvántartások megszervezésére,
- a tájékoztató jegyzék vezetésére, a statisztikai lapok kiállítására,
- postázásra, kézbesítésre, visszaérkezett küldemények kezelésére,
- a befejezett ügyek kezelésére, az irattározás előtti iratrendezésre, irattározásra,
- a számítógépes ügyészségi igazgatási ügyvitelre,
- a számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a személyügyi, munkaügyi, továbbképzési, jogi képviseleti előkészítő feladatok ellátására,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésére.

1.3. Az ügyvédi szakterületen
A szakember legyen képes
- az általános irodai munkák elvégzésére,
- az iratok, beadványok precíz előkészítésére, mellékletekkel történő felszerelésére,
- a nyomtatványok szakszerű kitöltésére,
- a levélformátum szerkesztésére,
- a jegyzőkönyvvezetésre,
- az ügyfelekkel kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra,
- a számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésére.

1.4. A közigazgatási szakterületen
A szakember legyen képes
- az írásbeli kérelem elkészítésére, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésére,
- a jegyzőkönyv készítésére,
- az idézés és értesítés kibocsátására,
- a bizonyítási eszközök alkalmazására,
- az első fokú határozat megszerkesztésére,
- a hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány és hatósági nyilvántartás kiállítására,
- az ügyirat-kezelési feladatok elvégzésére (előadói munkafüzet vezetése, előadói ív alkalmazása, kezelési utasítások adása, határidő-nyilvántartás vezetése, kiadmányozás, az ügyiratok elintézés utáni továbbítása),
- a polgármesteri hivatal iktató irodájában lévő feladatok elvégzésére (küldemény átvétele, iktatás, a téves bejegyzések javítása, a gyűjtőszám és a gyűjtőív alkalmazása, iratok csatolása,
mutatókönyvek vezetése),
- az irattározási feladatok elvégzésére,
- a titkos ügyiratkezelésre,
- a számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésére.

1.5. A közjegyzői szakterületen
A szakember legyen képes
- az általános irodai munkák elvégzésére,
- az ügyfelek bejelentkezésének nyilvántartására és ügyfelek fogadására,
- a posta kezelésére,
- a kézbesítői tevékenységre (a hagyatéki leltárnak az önkormányzattól való átvétele, iratok beadása bíróságra, cégbíróságra, földhivatalba, pénzfelvétel vagy befizetés),
- a határidőnapló vezetésére,
- a munkadíjak, számlák nyilvántartására,
- az iroda fenntartásával kapcsolatos folyamatos tennivalók elvégzésére,
- a közjegyzői ügyvitelre,
- a számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a Zálogjogi Országos Nyilvántartásba bejegyzés/módosítás/törlés elvégzésére,
- a TakarNet lekérdezésére,
- az On-line cégnyilvántartás kezelésére,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésére.

1.6. A földhivatali szakterületen
A szakember legyen képes
- az általános irodai munkák elvégzésére,
- az ingatlan-nyilvántartás részeinek (tulajdoni lap, térkép, földkönyv, irattár és segédletek)
használatára,
- az ingatlan-nyilvántartási adatok gyűjtésére és kiszolgáltatására számítógépes nyilvántartásból,
- az ingatlan-nyilvántartási adatok gyűjtésére központi adatszolgáltatási célra,
- a beadvány iktatására, széljegyzésére,
- a beadvány elintézésére, közbenső intézkedések megtételére, az okiratok vizsgálatára és
összehasonlítására az ingatlan-nyilvántartással,
- a határozat meghozatalára,
- a változások átvezetésére az ingatlan-nyilvántartásban,
- a jogorvoslatokkal kapcsolatos eljárási cselekményekre,
- a számítógépes archiválásra,
- a földhivatal és a külső felhasználók (állami, önkormányzati és igazságszolgáltatási szervek, magánfelhasználók) számára a számítógépes csatlakozás biztosítására,
- a számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésére.
1.7. Egyéb szakterületen
A szakember legyen képes
- az általános irodai munkák elvégzésére,
- a speciális jogi szakismereteket igénylő feladatok esetén a jogi szakmunka szakszerű előkészítésére,
- a számítógépes szövegszerkesztésre, adatbázis-kezelésre, CD-jogtár kezelésére,
- a jogi asszisztenst irányító vezető által előírt feladatok elvégzésre.

2. Az ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása során
A szakember legyen képes
- a munkavégzéséhez szükséges hatályos jogszabályok alkalmazására, a jogszabályi változások folyamatos követésére,
- az egyes területekhez tartozó igazgatási szervek írásos és szóbeli szakmai utasításainak figyelembevételére,
- a munkahely által szervezett speciális szakmai képzésekben történő részvételre,
- a külső és belső (munkahelyi) határidők, illetve előírások betartására,
- a bizonylati fegyelem betartására,
- a titoktartási kötelezettség megtartására,
- az etikai tudás és magatartás érvényesítésére (foglalkozásetika, etikai kódex ismerete és betartása),
- az írásbeli kommunikációs készség igény szerinti használatára,
- a szóbeli kommunikációs készség (speciális szituációkban megfelelő viselkedés, telefonos szituációk kezelése) igény szerinti használatára,
- az ügyfélnek történő segítségnyújtásra jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez,
- megfelelő kapcsolat kiépítésére a jogászok és más szervezetek jogi képviselői irányában,
- megfelelő ítélőképességre, fontossági sorrend meghatározására,
- az adatok interpretálására, elrendezésére,
- a kulturált viselkedés, udvarias, segítőkész magatartás érvényesítésére az ügyfelekkel kapcsolatban.


Győr, 2012. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00