Járműmérnöki MSc szak

Képzési cél:
A képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik a járművek szakterületéhez kapcsolódó magas szintű természettudományos, specifikus járműgépészeti műszaki, informatikai és gazdasági/menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak a közúti és vasúti járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására, valamint ezen járművek, továbbá a belőlük alkotott szállító rendszerek és géprendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására. A képzés felkészít a vezetői feladatok ellátására, a járművek témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a multidiszciplináris tudományterület (közlekedés, gépészet, informatika) posztgraduális tanulmányainak szervezett doktori képzés keretében való folytatására is.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles járműmérnök

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Természettudományos alapismeretek 28 23
Gazdasági és humán ismeretek 10 9
Szakmai törzsanyag 30 25
Differenciált szakmai ismeretek 22 18
Diplomatervezés 30 25
Összesen: 120 100


Specializációk:
- Járműrendszer-mérnöki specializáció
- Belső égésű motorok specializáció

Szakmai gyakorlat:
- a 2. félév után az intézményen kívül teljesítendő legalább 6 hét időtartamú szakmai gyakorlat
- a teljes 4. félévben a diplomamunka elkészítése szakmai gyakorlat keretében történik

Ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a diplomamunka elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka/diplomatervezési feladat olyan konkrét, a szakterületen felmerülő járműmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató megtanult ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalom tanulmányozásával és a belső és külső konzulens irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt hallgató a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag önálló alkalmazásában, képes a járműmérnök tervezési és fejlesztési feladatainak elvégzésére és a tananyagon túlmenően jártas a szakirodalom felhasználásában is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 120 kreditpont megszerzése, amelyből a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által értékelt és elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:
- A diplomamunka értékelése és a diplomamunka megvédése
- Komplex szóbeli vizsga a diplomamunkához kapcsolódó kijelölt szaktárgyakból, illetve szaktárgy részekből, amelyekhez tartozó összes tananyag mennyiségének kredit értéke legalább 10 kreditpont.

A záróvizsga eredménye:
A diplomamunkára és a diplomavédésre együttesen kapott érdemjegy és a komplex szóbeli vizsgára kapott érdemjegy számtani átlaga egész számra kerekítve.
A váróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredménynek, az összesített korrigált kreditindexnek, a komplex szóbeli záróvizsga jegyének, valamint a diplomamunkára és a diplomavédésre együttesen kapott érdemjegynek a számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00