Járműmérnöki MSc szak

Képzési cél:
A képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik a járművek szakterületéhez kapcsolódó magas szintű természettudományos, specifikus járműgépészeti műszaki, informatikai és gazdasági/menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak a közúti és vasúti járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására, valamint ezen járművek, továbbá a belőlük alkotott szállító rendszerek és géprendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására. A képzés felkészít a vezetői feladatok ellátására, a járművek témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a multidiszciplináris tudományterület (közlekedés, gépészet, informatika) posztgraduális tanulmányainak szervezett doktori képzés keretében való folytatására is.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles járműmérnök

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Természettudományos alapismeretek 28 23
Gazdasági és humán ismeretek 10 9
Szakmai törzsanyag 30 25
Differenciált szakmai ismeretek 22 18
Diplomatervezés 30 25
Összesen: 120 100


Specializációk:
- Járműrendszer-mérnöki specializáció
- Belső égésű motorok specializáció

Szakmai gyakorlat:
- a 2. félév után az intézményen kívül teljesítendő legalább 6 hét időtartamú szakmai gyakorlat
- a teljes 4. félévben a diplomamunka elkészítése szakmai gyakorlat keretében történik

Ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a diplomamunka elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka/diplomatervezési feladat olyan konkrét, a szakterületen felmerülő járműmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató megtanult ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalom tanulmányozásával és a belső és külső konzulens irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt hallgató a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag önálló alkalmazásában, képes a járműmérnök tervezési és fejlesztési feladatainak elvégzésére és a tananyagon túlmenően jártas a szakirodalom felhasználásában is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 120 kreditpont megszerzése, amelyből a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által értékelt és elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:
- A diplomamunka értékelése és a diplomamunka megvédése
- Komplex szóbeli vizsga a diplomamunkához kapcsolódó kijelölt szaktárgyakból, illetve szaktárgy részekből, amelyekhez tartozó összes tananyag mennyiségének kredit értéke legalább 10 kreditpont.

A záróvizsga eredménye:
A diplomamunkára és a diplomavédésre együttesen kapott érdemjegy és a komplex szóbeli vizsgára kapott érdemjegy számtani átlaga egész számra kerekítve.
A váróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredménynek, az összesített korrigált kreditindexnek, a komplex szóbeli záróvizsga jegyének, valamint a diplomamunkára és a diplomavédésre együttesen kapott érdemjegynek a számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Győr, 2017. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00