Járműmérnök MSc magyar 2017

Képzési cél:
A képzés célja járműmérnökök képzése, akik a járművek és mobil gépek szakterülethez kapcsolódó magas szintű természettudományos, specifikus járműgépészeti műszaki, informatikai és gazdasági-menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak a vasúti, a közúti, mezőgazdasági, a vízi és a légi járművek, az építő és anyagmozgató gépek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására. Alkalmasak ezen járművek és gépek, továbbá a belőlük alkotott szállító rendszerek és géprendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására. Felkészültek a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles járműmérnök

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Vehicle Engineer

A képzés idő: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 kreditpont

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti) tanulmányi területi besorolása: 525

 A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

 

Képzési terület

kp

%

Természettudományi ismeretek

20

16

Gazdasági és humán ismeretek

10

8

Szakmai törzsanyag

30

25

Differenciált szakmai ismeretek

30

25

Diplomatervezés

30

25

Összes kredit:

120

100


A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték:                                               
30 kp

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditérték:                                 10 kp

 Specializációk:
- Járműrendszer-mérnöki specializáció;
- Belső égésű motorok specializáció.

Duális képzési forma esetén: A szakon duális képzési forma nincs.

Szakmai gyakorlat: az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 4 hét.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

- a 2. félév után az intézményen kívül teljesítendő legalább 6 hét időtartamú szakmai gyakorlat
- a teljes 4. félévben a diplomamunka elkészítése szakmai gyakorlat keretében történik

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka/diplomatervezési feladat olyan konkrét, a szakterületen felmerülő járműmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató megtanult ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalom tanulmányozásával és a belső és külső konzulens irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt hallgató a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag önálló alkalmazásában, képes a járműmérnök tervezési és fejlesztési feladatainak elvégzésére és a tananyagon túlmenően jártas a szakirodalom felhasználásában is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 120 kreditpont megszerzése, amelyből a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által értékelt és elfogadott diplomamunka.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: a mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv. 

A záróvizsga részei:
- A diplomamunka értékelése és a diplomamunka megvédése
- Komplex szóbeli vizsga a diplomamunkához kapcsolódó kijelölt szaktárgyakból, illetve szaktárgy részekből, amelyekhez tartozó összes tananyag mennyiségének kredit értéke legalább 10 kreditpont

A záróvizsga eredménye:

Két eredmény egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), valamint a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag). A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Négy eredmény egyszerű számtani átlaga: (1) a szakdolgozatra adott érdemjegy (egész szám), (2) a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), (3) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag), (4) az egész tanulmányi időre vonatkozó halmozott súlyozott tanulmányi átlag (két tizedes jegyre kerekített átlag)..

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
MÉK Balekbál 2018. november 17.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 23. 00:00 - 2018. november 24. 01:00
Szenátusi ülés 2018. november 26. 14:00 - 16:00