Járműmérnök MSc magyar 2017

Képzési cél:
A képzés célja járműmérnökök képzése, akik a járművek és mobil gépek szakterülethez kapcsolódó magas szintű természettudományos, specifikus járműgépészeti műszaki, informatikai és gazdasági-menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak a vasúti, a közúti, mezőgazdasági, a vízi és a légi járművek, az építő és anyagmozgató gépek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására. Alkalmasak ezen járművek és gépek, továbbá a belőlük alkotott szállító rendszerek és géprendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására. Felkészültek a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles járműmérnök

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Vehicle Engineer

A képzés idő: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 kreditpont

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti) tanulmányi területi besorolása: 525

 A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

 

Képzési terület

kp

%

Természettudományi ismeretek

20

16

Gazdasági és humán ismeretek

10

8

Szakmai törzsanyag

30

25

Differenciált szakmai ismeretek

30

25

Diplomatervezés

30

25

Összes kredit:

120

100


A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték:                                               
30 kp

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditérték:                                 10 kp

 Specializációk:
- Járműrendszer-mérnöki specializáció;
- Belső égésű motorok specializáció.

Duális képzési forma esetén: A szakon duális képzési forma nincs.

Szakmai gyakorlat: az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 4 hét.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

- a 2. félév után az intézményen kívül teljesítendő legalább 6 hét időtartamú szakmai gyakorlat
- a teljes 4. félévben a diplomamunka elkészítése szakmai gyakorlat keretében történik

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka/diplomatervezési feladat olyan konkrét, a szakterületen felmerülő járműmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató megtanult ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalom tanulmányozásával és a belső és külső konzulens irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt hallgató a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag önálló alkalmazásában, képes a járműmérnök tervezési és fejlesztési feladatainak elvégzésére és a tananyagon túlmenően jártas a szakirodalom felhasználásában is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 120 kreditpont megszerzése, amelyből a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által értékelt és elfogadott diplomamunka.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: egy  élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga.

A záróvizsga részei:
- A diplomamunka értékelése és a diplomamunka megvédése
- Komplex szóbeli vizsga a diplomamunkához kapcsolódó kijelölt szaktárgyakból, illetve szaktárgy részekből, amelyekhez tartozó összes tananyag mennyiségének kredit értéke legalább 10 kreditpont

A záróvizsga eredménye:

Két eredmény egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), valamint a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag). A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Négy eredmény egyszerű számtani átlaga: (1) a szakdolgozatra adott érdemjegy (egész szám), (2) a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), (3) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag), (4) az egész tanulmányi időre vonatkozó halmozott súlyozott tanulmányi átlag (két tizedes jegyre kerekített átlag)..

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
Szorgalmi időszak kezdete 2019. szeptember 9.