Járműmérnök BSc 2017

Az alapképzési szak megnevezése: járműmérnöki

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: járműmérnök

Specializációk:
Jármű üzemeltetési és diagnosztikai specializáció

Belső égésű motor mérnöki specializáció

Vasúti jármű mérnöki specializáció

Képzési terület: műszaki

A képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

természettudományos alapismeretek

42 kredit

gazdasági és humán ismeretek

16 kredit

szakmai törzsanyag:

92 kredit

szabadon választható

12 kredit

differenciált szakmai ismeretek

33 kredit

szakdolgozat

15 kredit


Az alapszak képzési célja:

A képzés célja olyan járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti- (személy- és haszongépjárművek), vasúti-járművek, illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére, tervezésükkel, gyártásukkal, diagnosztikájukkal és javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a járműmérnök master szak felvételére és így tanulmányaik folytatására.

Szakmai gyakorlat:

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben gyakornoki (segédmérnöki) feladatok megoldásában jártasság szerzését bizonyító, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:

A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő környezetmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a környezetmérnök feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.


A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

  • legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
  • a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
  • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat.


Az oklevél kiadásának feltétele:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A záróvizsga részei:

  • a szakdolgozat megvédése,
  • komplex szóbeli vizsga a szak tárgyai közül kijelölt szaktárgyakból ill. szaktárgy részekből összeállított tételsor alapján.


A záróvizsga eredménye:

Két eredmény egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), valamint a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag). A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

 

Az oklevél minősítése:

Négy eredmény egyszerű számtani átlaga: (1) a szakdolgozatra adott érdemjegy (egész szám), (2) a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), (3) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag), (4) az egész tanulmányi időre vonatkozó halmozott súlyozott tanulmányi átlag (két tizedes jegyre kerekített átlag).

 

Nyelvi követelmények:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Elhelyezkedési lehetőségek

Végzett hallgatóink jellemzően az alábbi szervezeteknél helyezkedhetnek el eredményesen: nagy- és középvállalatok (pl. Audi), járműveket üzemeltető és fenntartó vállalatok (Volán vállalatok, BKV, MÁV), közlekedési hatóságok, márkaszervizek, járműveket üzemeltető és karbantartó vállalkozások. Példák a betölthető pozíciókra: járműfenntartási és -üzemeltetési műszaki vezető, márkaszerviz műszaki vezető, járműműszaki szakértő.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00