Infrastruktúra-építőmérnöki MSc szak

Képzési cél:
A képzés célja olyan mérnökök kibocsátása, akik bizonyos gyakorlat után képesek az infrastruktúraépítőmérnöki szakterületen műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projekt menedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. A képzés felkészít a szakterületen a problémák felismerésére és azok megoldására, szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelő önálló irányítói feladatok ellátására. A mesterdiploma megszerzése szükséges a doktori képzésben való részvételhez.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles infrastruktúra-építőmérnök

A képzési idő: 3 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 90

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Természettudományos alapismeretek 18 20
Gazdasági és humán ismeretek 10 11
Szakmai törzsanyag 19 21
Differenciált szakmai ismeretek 23 26
Diplomamunka 20 22
Összesen: 90 100


Specializáció:
- közlekedésépítő
- geotechnikai
- közlekedésépítés-geotechnika

Szakmai gyakorlat: nincs

Ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.
A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő infrastruktúra építőmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunka elkészítésével igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a mérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 90 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 20 kredit értékű,
- egy opponens által bírált és a belső konzulens által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:
- a diplomamunka megvédése,
- szóbeli vizsga a kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga minősítése:
A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga,egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a diplomamunkára kapott érdemjegy számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges, ha ez a nyelv nem angol. Ha nem angol nyelvű a középfokú nyelvvizsga, akkor szükséges mellé egy angol alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga is. (a következő nyelvek lehetnek: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz)


Győr, 2017. február 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
Szorgalmi időszak kezdete 2019. szeptember 9.