Infrastruktúra-építőmérnöki MSc 2017 levelező

Képzési cél:

A képzés célja infrastruktúra-építőmérnökök képzése, akik - az építőmérnöki alapképzés céljain túlmenően - megfelelő gyakorlat után képesek az építőmérnöki, elsősorban infrastrukturális létesítményekkel kapcsolatos műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles infrastruktúra-építőmérnök

A képzési idő: 3 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 90

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület

kredit

%-os arány

Természettudományos alapismeretek

12

13

Gazdasági és humán alapismeretek

8

9

Szakmai kötelező törzsanyag

24

27

Differenciált szakmai ismeretek

26

29

Diplomamunka

20

22

Összesen:

90

100


Specializációk:
- közlekedésépítő
- geotechnikai


Szakmai gyakorlat: nincs

Ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő infrastruktúra építőmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunka elkészítésével igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a mérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 90 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 20 kredit értékű,
- egy bíráló által bírált és a tanszék által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:
- a diplomamunka megvédése,
- komplex szóbeli vizsga a diplomamunkához kapcsolódó elméleti ismeretekből.

A záróvizsga minősítése:
A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlag, a komplex szóbeli vizsga jegyeinek átlaga és a diplomamunkára kapott érdemjegy számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges egy élő idegen nyelvből azzal a megkötéssel, hogy amennyiben ez a nyelv az angoltól eltérő, akkor emellett angolból legalább alapfokú (B1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgával kell rendelkezni.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00