Igazságügyi igazgatási szak

Az alapképzési szak megnevezése: igazságügyi igazgatási (Judicial Administration)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
–   Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
–   Szakképzettség: igazságügyi szervező
–   A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Judicial Administration Manager

Képzési terület: jogi

Képzési ág: igazságügyi

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

–   A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit
–   A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: –
–   A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
–   A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit
–   A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában az igazságügyi szervezők képesek:
–   Igazságügyi döntések előkészítésére és végrehajtására;
–   Önálló igazságügyi feladatok megoldására;
– Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges jogalkalmazási technikák alkalmazására.

Az alapfokozat birtokában az igazságügyi szervezők alkalmasak:
–   Igazságügyi szervezői-vezetői feladatok ellátására;
– Az igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birtokában problémák megoldására;
–  Szakigazgatási területeken, önkormányzatoknál és más közigazgatási szerveknél előkészítő, végrehajtó, ügyviteli feladatok ellátására.
– A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő,  kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
–   Alapozó ismeretek: 40–60 kredit
– Társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai, kommunikációs ismeretek); jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, alkotmányjogi, polgári jogi, büntetőjogi, az Európai Unió jog- és intézményrendszerére vonatkozó ismeretek); kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (statisztikai és informatikai ismeretek);
–  Szakmai törzsanyag: 95–125 kredit
–  Igazgatástörténeti modul (a modern magyar igazságszolgáltatás és a közigazgatás történeti alapjai); szakigazgatási modul (a bíróság szervezet- és igazgatási rendszere); pénzügyi, közgazdasági modul (adó és pénzügyi, közgazdaságtani, a gazdasági társaságokra vonatkozó ismeretek); közszolgálati és munkajogi modul; igazságügyi eljárásjogi modul (polgári peres, nemperes, büntetőeljárásjogi, bírósági ügyiratkezelési ismeretek); differenciált szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat:
Az oklevél megszerzésének feltétele 40 óra szakmai gyakorlat elvégzése.

Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből (amely az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv) államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00