Gépészmérnök MSc 2017

Képzési cél:

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a gépek, gépészeti berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére és karbantartására; a gépipari technológiák, illetőleg új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, környezetszempontú alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai és/vagy nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok koordinálására, valamint a gépészeti tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles gépészmérnök

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer

A képzés idő: 4 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület

kp

%

Alapozó ismeretek

25

20,83

Gazdasági és humán alapismeretek

10

8,34

Szakmai kötelező törzsanyag

25

20,83

Differenciált szakmai ismeretek

30

25

Diplomamunka

30

25

Összes kredit:

120

100

 
A Szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditérték és aránya:   
10 kp   8,34%

A szabadon választható tantárgycsoportok összes kreditértéke és aránya: 44 kp 36,67%

Specializációk:

- Anyag- és gyártástechnológiák,

- Alkalmazott mechanika.

Szakmai gyakorlat: az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 4 hét

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő gépészmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a gépészmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A mesterképzés keretében a tantervben előírt és mesterszinten elismert tantárgyakból 120 kreditpontot kell teljesíteni.

A mesterképzés tantervében 30 kreditpont értékű diplomatervezés szerepel, amelyet két félévre megosztva lehet elkészíteni. A Diplomatervezés 1. tantárgyat akkor vehetik fel a hallgatók, ha a tanterv szerinti tantárgyakból legalább 50 kredit értékűt teljesítettek, valamint a gépészmérnökitől különböző BSc szakról érkezett hallgatók részére előírt „felvezető/különbözeti” tantárgyakat maradéktalanul teljesítették és az előírt szakmai gyakorlatnak eleget tettek.

A mesterképzésben részvevő hallgató a tanterv tantárgyainak, valamint a kritérium tárgyak teljesítése után, az abszolutórium (végbizonyítvány) birtokában tehet záróvizsgát. Oklevél kiállítására a sikeres záróvizsga és a nyelvvizsga követelmények igazolása után kerül sor. A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú B2 típusú nyelvvizsga letétele, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A mesterképzésben részvevő hallgató a tanterv tantárgyainak, valamint a kritérium tárgyak teljesítése után, az abszolutórium (végbizonyítvány) birtokában tehet záróvizsgát. Oklevél kiállítására a sikeres záróvizsga és a nyelvvizsga követelmények igazolása után kerül sor. A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú B2 típusú nyelvvizsga letétele, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges a következő idegen nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.

A záróvizsga részei:
-       A diplomamunka megvédése,
-      Komplex szóbeli vizsga a szakvezetés, a szakmai specializációk vezetői által kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből.

A záróvizsga eredménye:

A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.

A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a diplomavédésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00