Gépészmérnök BSc 2017

 Képzési cél:

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 Az alapfokozatú képzés során a hallgatók a gépészmérnöki szakhoz tarozó alapkompetenciákon túl a választható specializációkat is figyelembe véve

- a gépelemek, gépek, gépészeti készülékek, épületgépészeti berendezések és szerkezetek, hő- és áramlástechnikai, vegyipari folyamatok modellezése, konstrukciós tervezése, szerkesztése,

- a gép- és fém-, illetve polimer és kompozit szerkezetek és ezek elemeinek gyártástervezése és irányítása, szereléstechnológia kidolgozása,

- a gépek és gépészeti rendszerek diagnosztikai vizsgálata, karbantartási, megbízhatósági feladatok kidolgozása,

- az építésgépesítési technológiák, gépészeti technológiai folyamatok, mechatronikai rendszerek működtetése, irányítása, alkalmazása,

- a gépi berendezések kiszolgálásának szervezése,

- a környezetbarát technológiák alkalmazása, ipari környezet kialakítása, környezetvédelmi technikai eszközök tervezése, gyártása,

- a szakmához tartozó informatikai eszközök és szoftverek használata,

- a munkavédelmi feladatok megoldása

szakterületein szerezhetnek speciális ismereteket.

 Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: gépészmérnök

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer

A képzés idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

 A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület

kp

%

Természettudományos alapismeretek

45

21,4

Gazdasági és humán alapismeretek

16

7,6

Szakmai kötelező törzsanyag

84

40,0

Differenciált szakmai ismeretek

50

23,8

Szakdolgozat

15

7,1

Összes kredit:

210

100

 

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kp

A választható tantárgyakhoz rendelt kreditérték és aránya:                    13 kp   6,2%

A választható tantárgycsoportok összes kreditértéke és aránya: 79 kp   37,6%

 

Specializációk:

- Gyártástechnológia specializáció,

- Gépjármű technológia specializáció,

- Automobil produktion specializáció.

 Duális képzési forma esetén:

- a tárgyak listája megegyezik a normál képzéssel,

- minden félévben teljesíteni kell egy Duális gyakorlat nevű 0 kredites tárgyat, kritérium követelményként,

- minden tavaszi félévben teljesíteni kell egy Duális nyári gyakorlat nevű 0 kredites tárgyat, kritérium követelményként,

 - a képzés során a normál képzés tárgyain túl a következő tárgyak teljesítendők:

ssz

Tantárgy elnevezése

krp

af

1

Duális gyakorlat I.

0

1

2

Duális gyakorlat II.

0

2

3

Duális nyári gyakorlat I.

0

2

4

Duális gyakorlat III.

0

3

5

Duális gyakorlat IV.

0

4

6

Duális nyári gyakorlat II.

0

4

7

Duális gyakorlat V.

0

5

8

Duális gyakorlat VI.

0

6

9

Duális nyári gyakorlat III.

0

6

10

Duális gyakorlat VII.

0

7

 

Szakmai gyakorlat: az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét

 Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

 A szakdolgozat követelményei:

A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő gépészmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a gépészmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

 A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

- legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,

- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,

- egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat.

 A záróvizsga részei:

- a szakdolgozat megvédése,

- szóbeli vizsga specializációnként kijelölt tárgyakból, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10, legfeljebb 20 kredit:

  • Gyártástechnológia specializáció esetén: Anyagismeret; Lemezalakítás; Gyártási folyamatok tervezése valamint Szerszámgépek tárgyak,
  • Gépjármű technológia specializáció esetén: Gépjárművek üzemeltetése I és II; Jármű diagnosztika I és II tárgyak.
  • Automobil produktion specializáció esetén: Anyagismeret; Termelés tervezés és irányítás, anyagáramlás; Karosszériagyártás valamint Szerszámgépek tárgyak.

 A záróvizsga eredménye:

A szakdolgozat védésére és a szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.

A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

 Az oklevél minősítése:

Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsgára és a szakdolgozat védésére kapott érdemjegyek számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00