Gazdaságinformatikus MSc 2017

Képzési cél:

A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus (Business Informatics)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

- szakképzettség: okleveles gazdaságinformatikus

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Informatics Engineer

Képzési terület: informatika

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

-          Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gazdaságinformatikus alapképzési szak.

-          Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:

  • természettudományos ismeretek (analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány) területéről 10 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek [közgazdaságtani, vállalat-gazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, európai uniós ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek] területéről 20 kredit;
  • informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 

Képzési terület

kp

%

Természettudomány és gazdasági ismeretek:

29

24%

Gazdaságinformatikai szakmai ismeretek

25

21%

Szakmai választható

30

25%

Szabadon választható

6

5%

Diplomamunka

30

25%

Összesen:

120

100%

 

Specializációk/Modulok:

A szakon specializáció nincs, de a kötelezően választható szakmai tantárgyak lehetőséget adnak az informatika különböző területein elmélyült ismeretek szerzésére. A hallgatók választását a választható szakmai tantárgyak modulokba rendezésével segítjük.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat legalább hat hétig tartó, 240 igazolt munkaórát tartalmazó gyakorlat, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

A diplomamunka követelményei:

A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő gazdaságinformatikai feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a gazdaságinformatikus elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

- legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 30 kredit értékű,

- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:

A jelölt bemutatja és megvédi a diplomamunkáját, amelyhez a bizottság tagjai komplex vizsga keretében a témához kapcsolódóan további szakmai kérdéseket tesznek fel, ellenőrzendő a jelölt jártassága a szakterületen.

A záróvizsga eredménye:

A bizottság a záróvizsga eredményét egyetlen érdemjeggyel minősíti a diplomavédésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján. Amennyiben ez a jegy elégtelen, úgy a bizottság határozza meg, hogy a jelölt diplomamunkáját teljesen vagy részben elfogadja-e.

 Az oklevél minősítése:

Az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a diplomavédésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga.

 Az oklevél kiadásának a feltétele:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00