Gazdaságinformatikus Bsc szak

Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
- szakképzettség: gazdaságinformatikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Business Information Science

Képzési terület: informatika
Képzési ág: informatikai
A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit
- A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -
- A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit
- A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
- A szakdolgozathoz rendelt kredit: 15 kredit
- A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 95 kredit
- Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek a tudásalapú társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek:
- a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására;
- az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására;
- szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására;
- az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására;
- folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására;
- kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre.

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 8 hét.

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok - a várható szakirányokat is figyelembe véve - alkalmasak:
- az üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására;
- rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára;
- adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására;
- a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére;
- az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve a leghatékonyabb IT-megoldásokat felhasználva gazdasági problémák megoldási változatainak a készítésére, informatikai fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására;
- a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában való együttműködésre;
- gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermenedzselési feladatainak az ellátására).

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

- természettudományos alapismeretek: 24 kredit
analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány, egyéb természettudományos ismeretek;

- gazdasági és humán ismeretek: 39 kredit
kredit közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan);

- szakmai törzsanyag: 71 kredit
rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógéphálózatok) / szoftvertechnológia modul (programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés) / információrendszer modul (adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, - menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások) / differenciált szakmai ismeretek.

Nyelvi követelmények:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyugdíjas Egyetem 5. előadás 2019. május 20. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00