Gazdaságinformatikus BSc 2017

Képzési cél:

A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására; az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére; az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus (Business Informatics)

 Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

-       végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

-       szakképzettség: gazdaságinformatikus

-       a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Informatics Engineer

 

Képzési terület: informatika

 A képzési idő félévekben: 7 félév

 Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

 A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

 

Képzési terület

kp

%

Természettudományi ismeretek

32

15%

Gazdasági és humán ismeretek

37

18%

Gazdaságinformatikai szakmai ismeretek

75

36%

Szakmai választható

41

20%

Szabadon választható

10

5%

Szakdolgozat

15

7%

Összesen:

210

100%

 

Specializációk/Modulok:

A szakon specializáció nincs, de a kötelezően választható szakmai tantárgyak lehetőséget adnak az informatika különböző területein elmélyült ismeretek szerzésére. A hallgatók választását a választható szakmai tantárgyak modulokba rendezésével segítjük.

 A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél vagy a felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő legalább nyolc hétig tartó, 320 igazolt munkaórát tartalmazó projekt-struktúrájú gyakorlat.

A szakdolgozat követelményei:

A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő gazdaságinformatikai feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a gazdaságinformatikus elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

 A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

- legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,

- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,

- egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat.

 

A záróvizsga részei:

A jelölt bemutatja és megvédi a szakdolgozatát, amelyhez a bizottság tagjai komplex vizsga keretében a témához kapcsolódóan további szakmai kérdéseket tesznek fel, ellenőrzendő a jelölt jártassága a szakterületen.

 A záróvizsga eredménye:

A bizottság a záróvizsga eredményét egyetlen érdemjeggyel minősíti a szakdolgozat védésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján. Amennyiben ez a jegy elégtelen, úgy a bizottság határozza meg, hogy a jelölt szakdolgozatát teljesen vagy részben elfogadja-e.

 Az oklevél minősítése:

Az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a szakdolgozat védésére és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga.

 Az oklevél kiadásának a feltétele:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00