Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– szakképzettség: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agrobusiness and Rural Development Engineer

Képzési terület: agrár
Képzési ág: gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki
A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit
 A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: –
 A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: –
 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
 A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit
A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 80 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: a képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok, az agrártermelés sajátosságai és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Képesek a mezőgazdasági termelés, feldolgozás, az ipari termelőeszköz-ellátás, kereskedelem kapcsolódó feladatainak az integrálására. Továbbáa szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az alapfokozat birtokában a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök ismeri:
– a vidéki területek gazdaságfejlesztésének és területfejlesztésének összefüggéseit;
– a főbb növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ágazatok működtetéséhez, szervezéséhez szükséges alapvető technológiákat, a tájhasznosítási, ökotermesztési és integrált termesztési stratégiákat;
– a fenntartható fejlődés, valamint a vidéki lakosság életminőségét meghatározó követelményeket;
– az élelmiszergazdaság működésének és fejlődésének nemzetközi, nemzeti és térségi összefüggéseit;
– a mezőgazdasági vállalkozások finanszírozásának lehetőségeit;
– a vidéki térség irányításszervezési megoldásait, a szakigazgatás követelményrendszerét;
– az Európai Unió integrációs területfejlesztési tervezési lehetőségeit és módszertanát;
– az európai uniós, illetve nemzeti mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások formáit, az ehhez kapcsolódó pályázati követelményeket.
Az alapfokozat birtokában a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alkalmas:
– a vidéki területen élő emberek életfeltételeinek javítására, a rendelkezésre álló források integrálására;
– az agrárvállalatok és -vállalkozások irányítási, gazdasági feladatainak ellátására;
– a vidéki térség problémáinak, fejlesztési lehetőségeinek elemzésére; üzleti terv készítésére;
– hozzájárulni a gazdálkodási szerkezet folyamatos megújításához;
– számviteli ismeretei birtokában a kisvállalkozások bizonylatolási és elszámolási kötelezettségeinek teljesítésére;
– közreműködni a tájhasznosítási, ökotermesztési és integrált termesztési stratégiák kidolgozásában és megvalósításában;
– a vidéki térségfejlesztés nemzetközi követelményeinek kezelésére;
– a vidéki térség fejlesztéséhez szükséges projektek megírására, koordinálására.
A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)
– alapozó ismeretek: 38–44 kredit
gazdaságmatematika, informatika, közgazdaságtan, statisztika, gazdasági jog, közigazgatási alapismeretek, agrártermelés természettudományi alapjai;
– szakmai törzsanyag: 110–120 kredit
agrárismeretek (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés); agrárgazdasági és vállalkozási ismeretek (agrárpolitika és környezetpolitika, szaktanácsadás, pénzügy és számvitel, mezőgazdasági üzemtan, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing); regionális és vidékfejlesztési ismeretek (regionális gazdaságtan, vidékfejlesztés, területi és projekttervezési ismeretek); differenciált (agrárgazdasági, vállalatgazdálkodási és -szervezési, regionális és vidékfejlesztési) szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat: a szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább 3 hét gyakorlati képzésből, amelynek teljesítése kreditérték nélküli kritérium feltétel, valamint egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatból, amely külső gyakorlati helyen – az intézmény és a gazdálkodó szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján – is megszervezhető.

Nyelvi követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00