Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (Business Administration and Management)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
- szakképzettség:
-    felsőfokú közgazdász-asszisztens kis- és középvállalkozási szakirányon
-    felsőfokú közgazdász-asszisztens projektmenedzsment szakirányon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
-    Economist Assistant in Business Administration and Management Specialized in Small and Medium Enterprises
-    Economist Assistant in Business Administration and Management Specialized in Project Management
- választható szakirányok:
- kis- és középvállalkozási (Small and Medium Enterprises),
- projektmenedzsment (Project Management)

3. Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Besorolási alapképzési szak: gazdálkodási és menedzsment

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
-    3615 Statisztikai ügyintéző
-    3631 Konferencia- és rendezvényszervező
-    3632 Marketing- és PR-ügyintéző
-    3641 Személyi asszisztens
-    4112 Általános irodai adminisztrátor
-    4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
-    4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

4. A képzési idő félévekben: 4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;
-    az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidős képzésben: három hét, legalább 240 óra;
-    a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit;
-    a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:
Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

6. A felsőoktatási szakképzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására, és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási- számviteli- adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.
A kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá: a végzettek ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával.
A projektmenedzsment szakirányon továbbá: a végzettek ismerik a projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének alapjait, részt tudnak vállalni annak gyakorlati megvalósulásában. Ismerik a projekt tervezését és végrehajtását támogató informatikai eszközöket, valamint a döntés-előkészítés módszertani alapjait.

A közgazdász-asszisztensek alkalmasak
-    munkaerő-piaci felmérések, elemzések készítésében való közreműködésre;
-    a különböző munkakörökhöz kapcsolódó munkaköri elemzések és leírások elkészítésében való részvételre;
-    önálló munkavégzésre és csoportmunkára;
-    prezentációs technikák alkalmazására;
a kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá:
-    a vállalati folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket önállóan alkalmazására,
-    a teljesítményeket és a költségeket folyamatosan elemezni, ezekhez adatokat gyűjteni, valamint a tervezett és a tényleges teljesítmények és költségek közötti eltéréseket értékelni;
-    a vállalkozás üzleti tervének, marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakításában és formálásában aktívan közreműködni;
-    a stratégiai tervkészítésben való közreműködés, a stratégiai terv megvalósításában, teljesítése ellenőrzésében részt venni;
-    a vállalati folyamatok környezetterhelő hatásainak felismerésére, közreműködni annak minimalizálásában
a projektmenedzsment szakirányon továbbá:
-    projektek tervezésében, fejlesztésében és megvalósításában részt venni;
-    a projekttel kapcsolatos elvárások feltárásában és azok projektcélokká alakításában közreműködni;
-    a projektcélokat konkrét projekttevékenységekre bontani;
-    részt venni a projektre vonatkozó döntések előkészítésében, a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában, és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában, valamint fenntartásában;
-    közreműködni a projekttevékenységek kivitelezéséhez szükségek erőforrások biztosításában;
-    a projektek tervezését, végrehajtását és befejezését dokumentálni;
-    a projektterv szerint az asszisztensre háruló tevékenységeket elvégezni, a kapcsolódó kommunikációra és adminisztrációra;
-    a projekttevékenységek kivitelezését támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket önállóan alkalmazni;
-    ismeri a projektre vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat;
-    közreműködik a „kritikus folyamat” felismerésében és elemzésében.

7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák
-    helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság,
-    hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
-    felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség,
-    önfoglalkoztatási kompetenciák, vállalkozói magatartás;
-    udvariasság, kulturált és etikus magatartás,
-    aktuális jogi és eljárási szabályok ismerete az EU országokban történő munkavállaláshoz,
-    a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete,
-    a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény,
-    álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítés) interjúkon siker elérése,
-    szakmai kommunikáció egy idegen nyelven alapfokon írásban és szóban, az általános és szakmai szókincs birtokában,
-    szakmai idegen nyelvű szoftverekkel képes megadott útmutatás alapján dolgozni, használja a kezelőfelületeket, megérti és alkalmazza a felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket,
-    szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és alkalmazási képesség annak használatával kapcsolatban infokommunikációs rendszerek használata,
-    logikus gondolkodás, felelősségtudat a szakmai feladatok megoldásával összefüggésben,
-    együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal, kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki, sikeresen kommunikál az üzleti élet valamennyi szereplőjével,
-    tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen), önállóság és felelősség a munkafeladatokban;

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő szervezetnél végzett gyakorlat.

2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00