Európai és nemzetközi igazgatás MSc szak

A mesterképzési szak megnevezése: európai és nemzetközi igazgatás

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles európai és nemzetközi igazgatásszervező
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Arts in European and International Administration

Képzési terület: jogi és igazgatási

A képzési idő félévekben: 4 félév.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-18 kredit;

A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 75-85 kredit;

A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;

A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit;

A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi, különösen az európai uniós szervezetek, a hazai külügyi, illetve a magyar központi és helyi közigazgatás megfelelő feladatait ellátni. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szervezési és irányítási szakismereteket;
- a nagyvállalatok és a közigazgatási szervek közötti kapcsolattartás fontosabb elemeit;
- az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási, továbbá jogszabálynyilvántartó rendszereket;
- a nemzetközi tárgyalásokhoz, illetve kapcsolattartáshoz szükséges protokolláris viselkedéskultúrát és tárgyalástechnikát;
- az európai és nemzetközi kapcsolatrendszer szakmai ismeretanyagát,
- az EU támogatási és pályázati rendszerét, az egyes uniós pályázatok gyakorlati megvalósításának menetrendjét;
- a hatósági eljárások Európában alkalmazott legfontosabb szabályait;
- az európai és nemzetközi kapcsolatokban alkalmazott munkanyelvek legalább egyikét tárgyalóképes szinten.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nemzetközi szervezetek - különös tekintettel az Európai Unió szervezeteinek - munkájában való részvételre,
- nemzetközi, illetve európai vonatkozású döntések előkészítésére,
- nemzetközi tárgyalások előkészítésére és megszervezésére,
- nemzetközi tárgyalásokon való (idegen nyelven történő) részvételre,
- külkapcsolatokat gondozó szervezetek, szervezeti egységek munkájának megszervezésére és vezetésére, továbbá ezen szervezetek, szervezeti egységek nemzetközi képviseletére,
- hatósági eljárások lefolytatására,
- nemzetközi vállalatokban és a külföldi kapcsolatokkal rendelkező magánigazgatási szférában szervezési és irányítási feladatok ellátására,
- az európai és a hazai jogalkotó és kodifikációs (szabályozó) munkában való részvételre,
- hatósági eljárás lefolytatására,
- szervezeti egységek irányítására, humánerőforrás-gazdálkodási feladatok megtervezésére és irányítására,
- az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási és kommunikációs rendszerek alkalmazására,
- nemzetközi vonatkozású szakmai kapcsolattartásra, levelezésre és tárgyalásra.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- megfelelő kommunikációs ismeretek és kapcsolatteremtő képesség,
- viselkedési kultúra,
- a nemzetközi kapcsolatok fontosságához és sajátosságaihoz igazodó fokozott felelősségtudat.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 12-18 kredit
- politikatudományi ismeretek, az európai alkotmány- és közigazgatás történetének ismerete, összehasonlító alkotmánytani ismeretek, a világ nagy térségeinek gazdasági, politikai, társadalmi jellemzőinek ismerete, kommunikációs alapismeretek.

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 75-85 kredit

- közigazgatási és pénzügyi ismeretek: összehasonlító és európai közigazgatási jog, ezen belül regionális igazgatás és területi önkormányzati rendszerek az EU tagállamaiban, európai uniós és összehasonlító közigazgatási eljárásjog, közszolgálati jog és közszolgálati rendszerek az EU-ban és az egyes tagállamokban, a kelet-közép európai országok közigazgatási rendszerének összehasonlítása, a külügyi igazgatás különös szabályai, valamint közpénzügyek és államháztartás az EU-ban;
- Európai Uniós ismeretek: az EU döntéshozatali eljárása és egyes szakpolitikái, továbbá az EU támogatási és pályázati rendszere, valamint az európai közigazgatási büntetőjog ismeretanyaga,
- nemzetközi köz- és magánjogi ismeretek: univerzális és regionális nemzetközi szervezetek, külügyi igazgatás és a diplomáciai, valamint a konzuli kapcsolatok joga, az emberi jogok nemzetközi védelme, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal összefüggő ismeretanyag,
- kommunikációs ismeretek: kultúraközi kommunikáció, a nemzetközi tárgyalások menedzsmentje, tárgyalástechnika és protokoll (az idegen nyelvi felkészítő tárgyak a szabadon választható tantárgyak körébe tartoznak),
- szervezéstani ismeretek: menedzsment-ismeretek a közcélú szervezetek vonatkozásában, EU projektmenedzsment.

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 18-22 kredit

Differenciált szakmai ismeretek: 8-12 kredit
- a kisebbségek jogai, az esélyegyenlőség biztosításának nemzetközi eszközrendszere, a külkereskedelemre vonatkozó ismeretek, a nemzetközi versenyjog, a migráció problémái;

Diplomamunka: 10 kredit.

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat 4 hetes gyakorlat, amelynek legalább felét idegen nyelvi, vagy a nemzetközi igazgatással, illetve a humanitárius vagy fejlesztési segélyezéssel kifejezetten foglalkozó szakmai környezetben kell a hallgatónak teljesítenie.

Idegennyelv-ismeret követelményei:
A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy az orosz nyelv. A hallgató a felsoroltaktól eltérően más állam hivatalos nyelvéből is teljesítheti a követelményt, de ilyen szándékát a lehető legkorábban az engedély kibocsátására jogosult TAB elé kell terjesztenie és meg kell indokolnia, hogy mennyire lesz lehetősége az adott nyelv használatára gyakorlati munkája során.Győr, 2015. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.
Munkaszüneti Nap 2018. december 31.