Európai és nemzetközi igazgatás MSc szak

A mesterképzési szak megnevezése: európai és nemzetközi igazgatás

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles európai és nemzetközi igazgatásszervező
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Arts in European and International Administration

Képzési terület: jogi és igazgatási

A képzési idő félévekben: 4 félév.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-18 kredit;

A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 75-85 kredit;

A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;

A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit;

A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi, különösen az európai uniós szervezetek, a hazai külügyi, illetve a magyar központi és helyi közigazgatás megfelelő feladatait ellátni. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szervezési és irányítási szakismereteket;
- a nagyvállalatok és a közigazgatási szervek közötti kapcsolattartás fontosabb elemeit;
- az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási, továbbá jogszabálynyilvántartó rendszereket;
- a nemzetközi tárgyalásokhoz, illetve kapcsolattartáshoz szükséges protokolláris viselkedéskultúrát és tárgyalástechnikát;
- az európai és nemzetközi kapcsolatrendszer szakmai ismeretanyagát,
- az EU támogatási és pályázati rendszerét, az egyes uniós pályázatok gyakorlati megvalósításának menetrendjét;
- a hatósági eljárások Európában alkalmazott legfontosabb szabályait;
- az európai és nemzetközi kapcsolatokban alkalmazott munkanyelvek legalább egyikét tárgyalóképes szinten.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nemzetközi szervezetek - különös tekintettel az Európai Unió szervezeteinek - munkájában való részvételre,
- nemzetközi, illetve európai vonatkozású döntések előkészítésére,
- nemzetközi tárgyalások előkészítésére és megszervezésére,
- nemzetközi tárgyalásokon való (idegen nyelven történő) részvételre,
- külkapcsolatokat gondozó szervezetek, szervezeti egységek munkájának megszervezésére és vezetésére, továbbá ezen szervezetek, szervezeti egységek nemzetközi képviseletére,
- hatósági eljárások lefolytatására,
- nemzetközi vállalatokban és a külföldi kapcsolatokkal rendelkező magánigazgatási szférában szervezési és irányítási feladatok ellátására,
- az európai és a hazai jogalkotó és kodifikációs (szabályozó) munkában való részvételre,
- hatósági eljárás lefolytatására,
- szervezeti egységek irányítására, humánerőforrás-gazdálkodási feladatok megtervezésére és irányítására,
- az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási és kommunikációs rendszerek alkalmazására,
- nemzetközi vonatkozású szakmai kapcsolattartásra, levelezésre és tárgyalásra.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- megfelelő kommunikációs ismeretek és kapcsolatteremtő képesség,
- viselkedési kultúra,
- a nemzetközi kapcsolatok fontosságához és sajátosságaihoz igazodó fokozott felelősségtudat.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 12-18 kredit
- politikatudományi ismeretek, az európai alkotmány- és közigazgatás történetének ismerete, összehasonlító alkotmánytani ismeretek, a világ nagy térségeinek gazdasági, politikai, társadalmi jellemzőinek ismerete, kommunikációs alapismeretek.

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 75-85 kredit

- közigazgatási és pénzügyi ismeretek: összehasonlító és európai közigazgatási jog, ezen belül regionális igazgatás és területi önkormányzati rendszerek az EU tagállamaiban, európai uniós és összehasonlító közigazgatási eljárásjog, közszolgálati jog és közszolgálati rendszerek az EU-ban és az egyes tagállamokban, a kelet-közép európai országok közigazgatási rendszerének összehasonlítása, a külügyi igazgatás különös szabályai, valamint közpénzügyek és államháztartás az EU-ban;
- Európai Uniós ismeretek: az EU döntéshozatali eljárása és egyes szakpolitikái, továbbá az EU támogatási és pályázati rendszere, valamint az európai közigazgatási büntetőjog ismeretanyaga,
- nemzetközi köz- és magánjogi ismeretek: univerzális és regionális nemzetközi szervezetek, külügyi igazgatás és a diplomáciai, valamint a konzuli kapcsolatok joga, az emberi jogok nemzetközi védelme, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal összefüggő ismeretanyag,
- kommunikációs ismeretek: kultúraközi kommunikáció, a nemzetközi tárgyalások menedzsmentje, tárgyalástechnika és protokoll (az idegen nyelvi felkészítő tárgyak a szabadon választható tantárgyak körébe tartoznak),
- szervezéstani ismeretek: menedzsment-ismeretek a közcélú szervezetek vonatkozásában, EU projektmenedzsment.

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 18-22 kredit

Differenciált szakmai ismeretek: 8-12 kredit
- a kisebbségek jogai, az esélyegyenlőség biztosításának nemzetközi eszközrendszere, a külkereskedelemre vonatkozó ismeretek, a nemzetközi versenyjog, a migráció problémái;

Diplomamunka: 10 kredit.

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat 4 hetes gyakorlat, amelynek legalább felét idegen nyelvi, vagy a nemzetközi igazgatással, illetve a humanitárius vagy fejlesztési segélyezéssel kifejezetten foglalkozó szakmai környezetben kell a hallgatónak teljesítenie.

Idegennyelv-ismeret követelményei:
A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy az orosz nyelv. A hallgató a felsoroltaktól eltérően más állam hivatalos nyelvéből is teljesítheti a követelményt, de ilyen szándékát a lehető legkorábban az engedély kibocsátására jogosult TAB elé kell terjesztenie és meg kell indokolnia, hogy mennyire lesz lehetősége az adott nyelv használatára gyakorlati munkája során.Győr, 2015. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00