Építőmérnöki BSc szak

Képzési cél:
Felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett szakiránynak megfelelően szerezhető meg.

Alapfokozat birtokában az építőmérnökök képesek az elvégzett szakiránynak megfelelően:
- kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére;
- egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására;
- irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban.

Alapfokozat birtokában az építőmérnökök a szakirányokat is figyelembe véve képesek az építőmérnöki szakma teljes területén:
- műszaki vezetői tevékenység végzésére;
- építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére;
- építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására;
- településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: építőmérnök

A képzési idő: 8 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 240

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület: kredit % arány
Természettudományos alapismeretek 51 21
Gazdasági és humán ismeretek 24 10
Szakmai kötelező tananyag 100 42
Differenciált szakmai ismeretek 50 21
Szakdolgozat 15 6
Összesen 240 100


Specializációk:
- közlekedésépítési,
- szerkezetépítési

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő építőmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az építőmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon
túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 240 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy opponens által bírált és a belső konzulens által elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

A záróvizsga részei:
- a szakdolgozat megvédése,
- szóbeli vizsga a szakirány tárgyai közül kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 20 kredit.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga.


Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyugdíjas Egyetem 5. előadás 2019. május 20. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00