Építőmérnök BSc 2017

Képzési cél:
Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak építményekkel kapcsolatos építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett szakiránynak megfelelően szerezhető meg.

Alapfokozat birtokában az építőmérnökök képesek az elvégzett szakiránynak megfelelően:
- kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére;
- egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására;
- irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban.

Alapfokozat birtokában az építőmérnökök a szakirányokat is figyelembe véve képesek az építőmérnöki szakma teljes területén:
- műszaki vezetői tevékenység végzésére;
- építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére;
- építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására;
- településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: építőmérnök

A képzési idő: 8 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 240

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:


Képzési terület:

kredit

% arány

Természettudományos alapismeretek

51

21

Gazdasági és humán ismeretek

17

7

Szakmai kötelező tananyag

117

49

Differenciált szakmai ismeretek

40

17

Szakdolgozat

15

6

Összesen

240

100

Specializációk:
- közlekedésépítési,
- szerkezetépítési

Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamot elérő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő építőmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az építőmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 240 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által bírált és a tanszék által elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának feltétele:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges angol, francia, német, olasz, orosz, vagy spanyol nyelvből.

A záróvizsga részei:
- a szakdolgozat megvédése,
- komplex szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódó elméleti ismeretekből.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlag, a komplex szóbeli vizsga érdemjegye és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00