Építőmérnök BSc 2017

Képzési cél:
Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak építményekkel kapcsolatos építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett szakiránynak megfelelően szerezhető meg.

Alapfokozat birtokában az építőmérnökök képesek az elvégzett szakiránynak megfelelően:
- kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére;
- egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására;
- irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban.

Alapfokozat birtokában az építőmérnökök a szakirányokat is figyelembe véve képesek az építőmérnöki szakma teljes területén:
- műszaki vezetői tevékenység végzésére;
- építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére;
- építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására;
- településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: építőmérnök

A képzési idő: 8 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 240

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:


Képzési terület:

kredit

% arány

Természettudományos alapismeretek

51

21

Gazdasági és humán ismeretek

17

7

Szakmai kötelező tananyag

117

49

Differenciált szakmai ismeretek

40

17

Szakdolgozat

15

6

Összesen

240

100

Specializációk:
- közlekedésépítési,
- szerkezetépítési

Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamot elérő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő építőmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az építőmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 240 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által bírált és a tanszék által elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának feltétele:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges angol, francia, német, olasz, orosz, vagy spanyol nyelvből.

A záróvizsga részei:
- a szakdolgozat megvédése,
- komplex szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódó elméleti ismeretekből.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlag, a komplex szóbeli vizsga érdemjegye és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00