Építészmérnök osztatlan 2017

Képzési cél:

A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építés- kivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási - hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani műszaki feladatokat és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, az eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
A képzés során, figyelemmel az alapképzés során megszerzett ismeretekre, képességekre és készségekre is, biztosítani kell az Európai Parlament és a Tanács a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36 EK irányelve 46. cikkében felsorolt elvek érvényesülését, ismeretek, képességek és készségek megszerzését is.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
okleveles építészmérnök

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése angolul: Architect

Képzési idő: 10 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 300 kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési ismeretek

kp

%

Szabadon választható tantárgyak

16

5

Kreatív készségfejlesztési, művészeti és műveltségi, humán és társadalom-tudományi, valamint természettudományos, műszaki, gazdasági és jogi ismeretek és segédtudományok

58

19

Építészmérnöki szakmai ismeretek

190

64

Speciális szakmai ismeretek

36

12

Összes kredit:

120

100


Specializációk:
- Építészeti tervezés és belsőépítészet
- Műemlékvédelem és rekonstrukció
- Épületszerkezeti konstruktőr

Szakmai gyakorlat: Összesen legalább tíz hét időtartamú, a felsőoktatási intézmény által elfogadott szakmai gyakorlóhelyen (tervezési és kivitelezési-beruházási környezetben) teljesített gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét építészeti tervezési feladat megoldása, kidolgozása, mely a hallgató megszerzett tanulmányi ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag alkalmazásában, képes komplex építészeti feladatok kreatív elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele: A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 300 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 26 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- elfogadott és egy opponens által bírált diplomamunka.

Az oklevél kiadásának feltétele (idegennyelvi kimeneti követelmény):
A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

A záróvizsga részei:
- a diplomamunka megvédése komplex záróvizsga keretén belül, a TVSz-ben meghatározottak szerint.

A záróvizsga eredménye:
A diplomamunkára és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga érdemjegye és a diplomamunkára kapott érdemjegy számtani átlaga.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
MÉK Balekbál 2018. november 17.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 23. 00:00 - 2018. november 24. 01:00
Szenátusi ülés 2018. november 26. 14:00 - 16:00