Emberi erőforrás tanácsadó MSc 2017

EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK

  A mesterképzési szak megnevezése: emberi erőforrás tanácsadó (Human Resource Counselling)

  A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

  szakképzettség: okleveles emberierőforrás tanácsadó

  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Human Resource Counsellor

  Képzési terület: bölcsészettudomány

  A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

  Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.

  Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a  belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről

  bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika);

  felnőttképzési ismeretek,

  kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés;

  informatika, könyvtárismeret;

  társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia);

  gazdasági és jogi ismeretek.

 A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján az előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.

 A képzési idő félévekben: 4 félév

 A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

  a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

  a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit.

 A mesterképzési szak képzési célja:

 A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemléletük birtokában képesek a szervezetek, a munka, a munkavállalás és a képzés világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések megfogalmazására, a tanácsadó és értékelő tevékenységre. Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően használják fel szakmai tudásukat, támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatait; képesek a speciális szakmai problémák azonosítására és a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, tanácsadási tevékenységüket meghatározza a munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzés szakmai jellemzői:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: Összesen 100 kredit, amelyekből:

- általános kompetenciákat fejlesztő, a képzést alapozó ismeretek (bölcsészettudomány, neveléstudomány, társadalomtudomány, informatika, kommunikáció, kutatásmódszertan) 15-20 kredit;

- pszichológiai ismeretek 15-20 kredit;

- menedzsmentismeretek 15-20 kredit;

- társadalmi ismeretek 15-20 kredit;

- tanácsadási ismeretek 15-20 kredit;

- közgazdasági ismeretek 5-10 kredit;

- felnőttképzési ismeretek 5-10 kredit.

Idegennyelvi követelmény:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények:

A szakmai gyakorlat általános szakmai gyakorlatot (30 óra), intenzív terepgyakorlatot (110 óra) és további intézményen kívüli gyakorlatot (30 óra) foglal magába. A teljes gyakorlat kreditértéke a képzésen belül 13 kredit.

A gyakorlat célja, hogy a hallgató a munkája során valamely szervezetnél felmerült probléma megoldásán dolgozzon. A gyakorlat helyszínét a hallgató szabadon választhatja, amely lehet bármely hazai vagy külföldi, termeléssel, szolgáltatással, kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységet Magyarországon folytató hazai és külföldi vállalkozás, illetve az állami szféra valamennyi területe (oktatás, képzés, munkaügy, ellenőrzés), ahol a szakkal kapcsolatos témák értelmezhetőek, problémák azonosíthatók.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00