Emberi erőforrás tanácsadó

A szak megnevezése: Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak (Human Resource Counselling)
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles emberi erőforrás tanácsadó (Human Resource Counsellor)
Képzési terület: bölcsészettudomány
A képzési idő: nappali és levelező tagozaton egyaránt 4 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia, emberi erőforrások alapképzési szakok, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, humán szervező szakok.
A bemenethez az alábbiak szerint meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a pedagógia és a pszichológia alapképzési szak, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak.
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit, amelyből – 10 kredit a bölcsész képzési területen, a közös stúdiumok ismeretei (filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret); – 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret.
A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két aktív féléven belül kell megszerezni. A megszerzett tárgyakról az igazolás a tanulmányi ügyintézőnek kell bemutatni.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
- Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 15 – 20 kredit
foglalkoztatáspolitika, közgazdaságtan, speciális andragógia, etika, kutatásmódszertan
- A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25 - 35 kredit
szervezetpszichológia, szociálpszichológia, pályalélektan, tervezés, tanácsadás tanácsadás elmélete és gyakorlata, gazdaság- és munkajog, emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése – jogállása
- A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 55 – 70 kredit , ebből
differenciált szakmai ismeretek: 45 - 60 kredit
informatikai rendszerekkel támogatott tanácsadás, konfliktuskezelés módszerei, felnőttképzési szolgáltatások, foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel, tanácsadási módszerek, munkaügyi kapcsolatok, pályaorientáció irányai az EU-ban, emberi erőforrás menedzsment, szakmai gyakorlat
- Diplomamunka: 10 kredit.
- Kötelezően választható tárgyak: 16 kredit
gazdaságpolitika, technológiai fegyelem-minőségmenedzsment, coaching, változás- és krízismenedzsment, felnőtt csoportok vezetése, HR projektmenedzsment, karrier-menedzsment, Humán controlling, HR és civilizációk, szervezeti-tanácsadási kommunikáció
- Szabadon választható tárgyak: 8 kredit

Kompetenciák: (a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak)
- Hiteles írásbeli és szóbeli kommunikációra;
- Váratlan helyzetek megoldására;
- A nemzetközi tapasztalatok, jó példák, (gazdasági, szociálpszichológiai) hazai követelményeknek megfelelő adaptálására;
- Önálló és felelősségteljes munkára a hozzájuk fordulók individuális céljainak megvalósításáért, egyéni tervezési készségük fejlődésének támogatása érdekében;
- Interperszonális kapcsolatokban az érdekek és az értékek összhangjának megteremtésére az aktuális foglalkoztatáspolitikai lehetőségek figyelembevételével;
- A különböző szintű és tartalmú konfliktusok megoldásához való hozzájárulásra;
- Folyamatos önképzésre, a hosszú távú stratégiák jelentőségének felismerésére, ennek érvényesítésére támogató jelleggel az egyéni, illetve csoportos tanácsadási tevékenységben.
Szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat az ifjúsági korosztályok, valamint a felnőtt korosztályok tanácsadásával foglalkozó olyan intézményekben végzett gyakorlat, ahol a tanácsadáshoz kapcsolódóan nemzetközi kutatási vagy projekttevékenységet végeznek.
A diplomamunka téma választás időpontja: 2. félév.
A záróvizsga feltételei és tartalma:
- A záróvizsga feltételei: A tantárgyi hálóban szereplő tárgyak sikeres letétele, valamint a diplomamunka határidőre történő leadása.
- A záróvizsga tartalma: A diplomamunka megvédése, és egy komplex tétel megválaszolása. (A komplex tétel részei: tervezés, tanácsadás elmélete és gyakorlata és az emberi erőforrás menedzsment).
A diploma kiadásának feltételei: Sikeres záróvizsga és a képesítési követelményekben előírt idegen nyelvek vizsgáinak teljesítése.
Idegennyelvi követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
Szorgalmi időszak kezdete 2019. szeptember 9.