Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki MSc

A mesterképzési szak megnevezése: élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Food Safety and Quality

Képzési terület: agrár

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
– agrár képzési területről: élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakok, valamint állatorvosi egységes, osztatlan szak;
– műszaki képzési területről: biomérnöki alapképzési szak.
A bemenethez a *-al megjelölt bekezdésben meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok:
– agrár képzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szakok;
– műszaki képzési területről: vegyészmérnöki, környezetmérnöki alapképzési szakok;
– természettudományi képzési területről: biológia, kémia alapképzési szakok;
– orvos- és egészségtudományi képzési területről: egységes, osztatlan orvos szak, ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirány.
A *-al megjelölt bekezdésben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A képzési idő félévekben: 4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22–26 kredit;
A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22–28 kredit;
A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30–38 kredit;
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnökök képzése, akik mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer-előállítás folyamatát és forgalmazását. A mesterszakon elsajátított ismeretek alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
– műszeres analitikai ismeretek
– élelmiszer toxikológiai ismeretek
– mikrobiológiai, higiéniai és epidemiológiai ismeretek
– táplálkozástudományi ismeretek
– minőségügyi ismeretek
– élelmiszer-biztonsági kockázatelemzés
– élelmiszeripari alapanyagok és feldolgozás-technológiák minőségi és biztonsági vonatkozásai
– élelmiszer-logisztika és forgalmazás minőségi és biztonsági vonatkozásai
– biotechnológia biztonsági, etikai és szabályozási kérdései
– élelmiszer-gazdaságtani ismeretek
– élelmiszer-minőségügy és -biztonság államigazgatási és jogi szabályozási vonatkozásai;
– az élelmiszerbiztonság hazai és nemzetközi hatósági intézményrendszere;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– az élelmiszerbiztonság és -minőség szakterületén az ismeretanyag alkalmazására és a megszerzett tudás birtokában a szakterület speciális feladatainak biztonságos megoldására,
– az élelmiszer-mikrobiológia és -higiénia, a műszeres analitika, az élelmiszer toxikológia és a táplálkozás-élettan területeken megszerzett tudásuk alkalmazására,
– az élelmiszerminőségi és biztonsági rendszerek működtetésére,
– megfelelő minőségű növényi és állati eredetű élelmiszeripari alapanyagok és termékek biztonságos előállítására,
– az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető fizikai, kémiai és biológiai tényezők gyors felismerésére és azok menedzselésére,
– az élelmiszerbiztonság területén vezetői munkakörök betöltésére, szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– önálló munkavégzés,
– szakmai véleményalkotás,
– kutatási, tervezési és menedzselési képesség,
– kreativitás,
– hatékony problémamegoldó készség,
– információ-felhasználási és -elemző készség,
– jó szervező és koordináló készség,
– képesség és készség a tudomány eszköztárával problémák felismerésére és megoldására,
– motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására, az élelmiszerbiztonsági szemlélet fejlesztése érdekében,
– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátása.
A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök (22–26 kredit):
méréselméleti és kísérlettervezési alapismeretek, műszeres analitikai módszerek (spektroszkópia, elválasztás-technika), táplálkozási ismeretek, minőség és biztonság élelmiszertechnológiai vonatkozásai, gazdálkodástudományi ismeretek,
 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (22–28 kredit):
alapanyagok és élelmiszerek toxikológiája, élelmiszerminőség és -biztonság mikrobiológia vonatkozásai, minőségirányítás, minőségmenedzsment,
minőségbiztosítási rendszerek, élelmiszerminőség és -biztonság jogi szabályozása, az élelmiszerekkel szembeni fogyasztói elvárások és fogyasztóvédelelem, innovációs menedzsment
A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei (30–38 kredit):
minőségügyi rendszerek auditálása, mérések minőségbiztosítása, élelmiszerbiztonság kockázatelemzés, nyomonkövetés az élelmiszerláncban, analitikai gyorsmódszerek, kapcsolt analitikai rendszerek, molekuláris biológia, mikrobiológiai gyorsmódszerek, a géntechnológia és új élelmiszerek kockázatai, etikai és jogi kérdéseik, élelmiszerlogisztika és környezeti biztonság,
diplomamunka: 30 kredit.

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

* A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60–84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudomány, gazdaság- és társadalomtudomány tárgykörök (15–25 kredit) matematika, informatika, biometria, fizika, elektrotechnika, kémiai és biokémia, általános mikrobiológia, közgazdaságtan; szakmai törzsanyag tárgykörök (45–65 kredit): méréstechnika, automatizálás, mérnöki műveletek, analitika, élelmiszerkémia, alkalmazott mikrobiológia, higiénia, élelmiszer technológiák, alapanyag-ismeret, jogi ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00