Egészségügyi szervező 2017

1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező (Health Care Management)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: egészségügyi szervező

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Care Manager

- választható specializációk: egészségbiztosítás, egészségturizmus-szervező

3. Képzési terület: orvos és egészségtudomány

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 11 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszer szerinti tanulmányi területi besorolása: 345

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügy, az egészségturizmus, valamint a társadalom- és humánbiztosítás működésének törvényszerűségeit felismerve és átlátva képesek magas színvonalon ellátni a felsorolt területek informatikai, adatszolgáltatási, gazdálkodási, tervezési és elemzési, valamint szervezési feladatait. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkezett információk rögzítésére, tárolására, visszakeresésére, hatékony kiértékelésére, valamint az informatikai rendszerek üzemeltetésére. Képesek továbbá az egészségturisztikai piacban rejlő lehetőségek felismerésére, kiaknázására, ugyanakkor komplex egészségturisztikai projektek megtervezésére és kivitelezésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 35-40 kredit;

- matematika- és számítástudományok 5-10 kredit;

- bölcsészettudományok 4-6 kredit;

- társadalomtudományok 20-25 kredit.

8.1.2. A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

A specializáció kreditaránya további 80 kredit:

a) egészségbiztosítási specializáció:

- alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit,

- egészségbiztosítási szakismeretek 45-55 kredit,

- közgazdaságtudományok 15-20 kredit;

b) egészségturizmus szervező specializáció

- alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit,

- egészségturizmus szakismeretek 45-55 kredit,

- közgazdaságtudományok 15-20 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 8 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

A követelmények teljesítésének értékelési és ellenőrzési rendszere:
A követelmények teljesítésének ellenőrzése – részben egymásra épülő, részben egymástól független – vizsgákból (v), szeminárium és gyakorlati órák (f) teljesítésének elismeréséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záró vizsgából tevődik össze.

Záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése (210 kredit, amelyben a szakdolgozat 20 kredit értékű). Szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A sikeres Záróvizsga, valamint az előírt idegennyelvi követelmény teljesítése

A záróvizsga tárgya:
A képzés céljában megfogalmazott ismeretek, képességek és készségek komplex , integrált jellegű elsajátításának ellenőrzése.

A záróvizsga részei:
Szóbeli vizsga a szakirányú képzés komplex ismeretanyagából. Gyakorlati készségek ellenőrzése.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00