Ápolás és betegellátás BSc szak

A képzés célja:

Ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusába belépve a mesterképzésben (MSc) való részvételre.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: ápolás és betegellátás

Szakirányok megnevezése: ápoló, szülésznő

A képzési idő:
- félévek száma: 8 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 240
Az összes (kontakt és gyakorlati) óraszám: nappali tagozaton: 3600 óra, levelező tagozaton: 994 óra
A kontaktórák száma nappali tagozaton: 1920 óra (+ a kötelezően választható és szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak száma), levelező tagozaton: 525 óra (+ a kötelezően választható és szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak száma)
A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: a képzési idő 65 %-át teszi ki, részben szemináriumi, részben külső intézményekben végzett területi gyakorlat formájában.

A képzés moduláris felosztásának összesítő táblázatai (nappali és levelező, kötelező tantárgyak)

Modul Óraszám
nappali
képzés
Óraszám
levelező
képzés
Kredit érték Kredit %
Alapozó ismeretek 450 90 30 15
Szakmai törzsanyag 84 186 56 28
Differenciált szakmai anyag 1665 537 111 57
Összesítés 2955 813 197 100


Elméleti és gyakorlatai képzés aránya (nappali és levelező, kötelező tantárgyak)

Moduláris beosztás Elmélet Gyakorlat Összkredit
Kredit % Kredit %
Alapozó ismeretek 10 34 20 66 30
Szakmai törzsanyag 29 52 27 48 56
Differenciált szakmai anyag 30 27 81 73 111
Összesítés 69 35 128 65 197


A kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyak arányai (nappali és levelező)

Tárgyak típusa Összes
felajánlott
kredit
Felajánlott/
összes
megszerezhető
kredit (%)
Adott
típusból
választandó
kredit
Adott
típusból
választható
kredit
aránya (%)
Kötelező 197 100% 197 82,1%
Kötelezően
választható
49 158% 31 13%
Szabadon
választható
~ 24 ~ 200% 12 5%
Összesen kb.270 ~ 120 % 240 100%


A követelmények teljesítésének értékelési és ellenőrzési rendszere:
A követelmények teljesítésének ellenőrzése – részben egymásra épülő, részben egymástól független – vizsgákból (v), szeminárium és gyakorlati órák (f) teljesítésének elismeréséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záró vizsgából tevődik össze.

Záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése (240 kredit, amelyben a szakdolgozat 20 kredit értékű) Szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Általános szociális munkás, Szociális munka valamint Ápolás és betegellátás szakán: az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy  lovári vagy orosz nyelv.

A záróvizsga tárgya:
ápolás és betegellátási alapismeretek.
Ápolói és szülésznői szakismeretek ( a választott szakiránynak megfelelően.)

A záróvizsga részei: gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsga.

Győr, 2076. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00