Ápolás és betegellátás 2017

1. Az alapképzési szak megnevezése: ápolás és betegellátás (Nursing and Patient Care)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség:

- ápoló (nurse)

- szülésznő (midwife)

- választható szakirányok: ápoló,  szülésznő

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

4. A képzési idő félévekben: 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

- a szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték120 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 723

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit;

- ápolástudományok 4-6 kredit;

- táplálkozástudományok 2-5 kredit;

- gyógyszertudományok 2-4 kredit;

- természettudományok 6-8 kredit;

- bölcsészettudományok 6-8 kredit;

- társadalomtudományok 8-12 kredit.

8.1.2. A szakirányok további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya

a) ápoló szakirány:

- alkalmazott egészségtudományok 5-10 kredit,

- ápolástudományok 75-85 kredit,

- elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,

- mentéstudományok 5-10 kredit;

b) szülésznő szakirány:

- ápolástudományok 10-15 kredit,

- elméleti- és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,

- szülésznői szakismeretek 80-90 kredit g) ergoterápia szakirány

- alkalmazott egészségtudományok 2-4 kredit

- elméleti- és klinikai orvostudományok 15-20 kredit

- ergoterápia szakismeretek 80-90 kredit

- fizioterápia és mozgástudományok 5-10 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat időtartama 14 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Az ápoló szakirány klinikai szakmai gyakorlatára vonatkozó további követelmények:

Ápolás gyakorlat megszerzése az általános orvostan és szakorvostan, az általános sebészet és szaksebészet, az aneszteziológia, a belgyógyászat, a bőrgyógyászat, az elmegyógyászat és pszichiátria, a fül-orr-gégészet, a gyermekgondozás és gyermekgyógyászat, az idősek gondozása és geriátria, az intenzív terápia, a közösségi ápolás, a neurológia, az onkológia, az otthoni ápolás, az oxyológia, a szemészet, a szülészet-nőgyógyászat, a terhesgondozás területein.

 A követelmények teljesítésének értékelési és ellenőrzési rendszere:
A követelmények teljesítésének ellenőrzése – részben egymásra épülő, részben egymástól független – vizsgákból (v), szeminárium és gyakorlati órák (f) teljesítésének elismeréséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záró vizsgából tevődik össze.

Záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése (240 kredit, amelyben a szakdolgozat 20 kredit értékű) Szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Az oklevél kiadásának feltétele:

A sikeres Záróvizsga, valamint az előírt idegennyelvi követelmény teljesítése

A záróvizsga tárgya:
Ápolás és betegellátási alapismeretek.
Ápolói és szülésznői szakismeretek ( a választott szakiránynak megfelelően.)

A záróvizsga részei: gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsga.

 2017.szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00