Állattenyésztő mérnöki MSc

A mesterképzési szak megnevezése: állattenyésztő mérnöki

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles állattenyésztő mérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master in Animal Sciences

Képzési terület: agrár

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok.
A bemenethez "a mesterképzésbe való felvétel feltételei" alapján (lásd alább) meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a növénytermesztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, biológia, környezettan alapképzési szakok, valamint állatorvosi osztatlan, egységes mesterképzési szak.
"a mesterképzésbe való felvétel feltételei" alapján (lásd alább) meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.

A képzési idő félévekben: 4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10 – 20 kredit;
A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 54 kredit;
A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 35 kredit;
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: a képzés célja olyan okleveles állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományos, agrár-műszaki, élelmiszergazdasági, termék-feldolgozási és állattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-termelés, feldolgozás, értékesítés, szakmai feladatai megoldására, továbbá az állattenyésztés területén tervező, szintetizáló kutatási és innovációs tevékenység végzésére. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– az állatitermék-termelés, feldolgozás, értékesítés elméletét és gyakorlatát,
– az állatitermék-előállítás minőségi, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi előírásait, jogi és közgazdasági szabályozó rendszerét,
– az állattenyésztés természettudományi alapjait,
– az állatvédelem, és állat-egészségügyi igazgatás szabályait,
– a korszerű állattartási technológiákat,
– az állatjóléti előírásokat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– az állati termékek termelési, feldolgozási és értékesítési folyamatainak tervezésére, szervezésére és irányítására,
– az innovációs folyamatokban történő alkotó részvételre,
– új technológiák és módszerek kidolgozására és bevezetésére,
– a termelőüzem agroökológiai potenciáljához optimális megoldások kifejlesztésére és önálló megvalósítására,
– az állattenyésztési ágazatok technológiai változatainak kimunkálására,
– komplex technológiai rendszerek kidolgozására és azok adaptálására,
– a gazdasági állatfajok tenyésztő-nemesítő munkájának tervezésére, irányítására,
– az állattenyésztés, a kutatásfejlesztés és a szaktanácsadás koordinációjára,
– vidékfejlesztési feladatok ellátására,
– önálló kutatás végzésére a természettudomány és az agrártudomány területén.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– jó probléma-felismerési és megoldási készség,
– fejlesztői és tervezői szemlélet,
– szervezőképesség,
– rendszerszerű, kreatív gondolkodásmód,
– motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására,
az ökológiai szemlélet fejlesztésére,
– önálló munkavégzésre való alkalmasság,
– szakmai véleményalkotás és annak hatékony kommunikálása,
– információ-felhasználási, -elemző és döntéshozatali képesség,
– környezettudatos magatartás,
– a környezetvédelmi előírások betartatása,
– természet– és élőhelyvédelem iránti fogékonyság,
– szakmai felelősségtudat,
– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői
feladatok ellátására.
A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
- Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök 10-20 kredit:
alkalmazott genetika, termelés-élettan, biokémia, élelmiszerkémia;
- A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 30-54 kredit:
takarmánygazdálkodás, takarmánynövény termesztés, gyephasznosítás, állattenyésztési biotechnológia, speciális állattenyésztés, tenyésztésszervezés tenyésztési programok, legeltetéses állattartás, állattartási technológiák, szaporodásbiológia, járványvédelem, állatvédelem és állategészségügyi igazgatás, állattartó telepek tervezése, építése és üzemeltetése, tejfeldolgozás, húsfeldolgozás, élelmiszerminőség és -biztonság, ágazati ökonómia, élelmiszer- marketing, humánerőforrás management.
- A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 30-35 kredit:
ökologikus állattenyésztés, állatfajok szaporításának speciális kérdései, állati termék minősítésének módszere, társ- és hobbiállat tenyésztése, haltenyésztés és akvarisztika, sportlótenyésztés-lovassportszervezés;

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: a szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00