Állattenyésztő mérnöki BSc

Az alapképzési szak megnevezése: állattenyésztő mérnöki

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– szakképzettség: állattenyésztő mérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Animal Production Engineer

Képzési terület: agrár
Képzési ág: mezőgazdasági

A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit
A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: –
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit
A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: a képzés célja olyan állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományi, agrárműszaki, élelmiszergazdasági és mezőgazdasági technológiai, valamint állattenyésztési ismereteik birtokában képesek az állati termék előállítás termelési, feldolgozási, értékesítési folyamatainak tervezésére, irányítására, szervezésre, önálló gazdálkodásra, egyéni és társas vállalkozások működtetésére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az alapfokozat birtokában az állattenyésztő mérnökök képesek:
– az állattenyésztés és takarmányozás, az állati termékek feldolgozása, értékesítése területén az ismeretek, módszerek, technológiák és munkaműveletek alkalmazására;
– az állattenyésztési ágazatokban folyó takarmánytermesztési, takarmányozási technológiai munkák szervezésére, berendezések és gépek szakszerű üzemeltetésére;
– gazdasági állatfajok tenyésztő–nemesítő munkájának elvégzésére;
– az állatállomány betegségmegelőző feladatainak szervezésére és megvalósítására;
– az előállított termékek szakszerű kezelésére és azok értékesítésére, piaci forgalmazására;
– az állati termék előállítás minőségi, minőségbiztosítási, környezetvédelmi és munka-védelmi előírásainak, jogi és közgazdasági szabályzórendszerének alkalmazására;
– a környezetvédelemmel és állatvédelemmel kapcsolatos előírások betartására;
– a gazdálkodás pénzügyi feltételeinek tervezésére és gyakorlati megvalósítására;
– a gazdasági folyamatok elemzésére és az azzal kapcsolatos nyilvántartási folyamatok végzésére.
Az alapfokozat birtokában az állattenyésztő mérnökök – a várható szakirányokat is figyelembe véve – alkalmasak:
– állati termék előállítással foglalkozó termelőegységek termelésirányítói munkaköreinek ellátására;
– vállalkozói és farmtípusú gazdaságok önálló vezetésére;
– állattenyésztési ágazatokban használatos korszerű technológiák bevezetésére és alkalmazására;
– állati termék előállításához kapcsolódó szakigazgatási feladatok ellátására;
– gazdasági folyamatok elemzésére és az azzal kapcsolatos nyilvántartási feladatok elvégzésére.
Rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
– természettudományos és mérnöki alapismeretek: 20–30 kredit
matematikai, kémiai, növénytudományi, állattudományi, genetikai és biotechnológiai alapismeretek;
– mezőgazdasági, műszaki és technológiai alapismeretek: 8–15 kredit
műszaki, mikrobiológiai, földművelési és földhasználati alapismeretek;
– gazdasági és társadalomtudományi alapismeretek: 5–10 kredit
közgazdaságtan, EU-agrárpolitika, jogi és társadalomtudományi alapismeretek;
– szakmai törzsanyag: 88–117 kredit
növénytudományi (takarmánynövény termesztéstan, gyepgazdálkodás), állattudományi (takarmányozástan, állattenyésztéstan), állat-egészségügyi (állategészségtan, állathigiénia, szaporodásbiológia), gazdasági- és szervezéstudományi (állattenyésztési ágazatok ökonómiája, vezetési ismeretek és munkaszervezés, számvitel és pénzügyi ismeretek, környezetgazdálkodás), élelmiszertudományi (állati termékek feldolgozása, állattenyésztési termékmarketing), műszaki tudományi (állattenyésztés gépei) ismeretek; differenciált szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat: a szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább 3 hét gyakorlati képzésből, amelynek teljesítése kreditérték nélküli kritérium feltétel, valamint egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatból.

Nyelvi követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00