Agrármérnöki MSc

A mesterképzési szak megnevezése: agrármérnöki

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles agrármérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Agriculture
Képzési terület: agrár

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki
alapképzési szak.
A bemenethez a *-al jelölt bekezdésben (lásd alul) meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: környezetgazdálkodási agrármérnöki,
növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és
szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki,
természetvédelmi mérnöki, élelmiszermérnöki, vadgazda mérnöki szakok.
A *-al jelölt bekezdésben (lásd alul) meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15–28 kredit
A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 39–56 kredit
A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 15 kredit
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit
A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: a képzés célja olyan okleveles agrármérnökök képzése, akik képesek a mesterszakon elsajátított mezőgazdasági, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap-ismeretek szintetizáló alkalmazására az agrártudományok területén. A végzettek alkalmasak a szakterületen folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra, valamint doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben történő részvételre.

a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
– növénytudományi, állattudományi, gazdasági és humán, valamint környezeti
és minőségbiztosítási ismeretek,
– a szakma gyakorlásához szükséges természettudományi, műszaki,
technológiai, társadalomtudományi és gazdasági ismeretek,
– a mezőgazdasági termeléssel, technológiákkal, az élelmiszer-alapanyag előállítással kapcsolatos ismeretek,
– a növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmiszeralapanyag-előállítás etikai vonatko-zásai,
– a fenntartható gazdálkodás és minőségbiztosítás, valamint a vidékfejlesztés alapelveinek ismeretei
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– az agrárgazdaságban és a kapcsolódó területeken zajló termelő folyamatok, illetve minőségbiztosítási vagy mérnöki szolgáltatás irányítási feladatainak ellátására és azok felügyeletére,
– az agrártudományokon belül választott, speciális terület alkotó művelésére, az ok-okozati összefüggések felismerésére, felhasználására és továbbfejlesztésére,
– a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
– az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra,
– pályázati tevékenység menedzselésére,
– termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
– környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– problémafelismerő és -megoldó képesség,
– kreativitás,
– környezettel szembeni érzékenység,
– környezetvédelmi előírások betartása,
– mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek,
– szakmai felelősségtudat,
– szakmai továbbképzés iránti igény,
– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.
A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök (15–28 kredit):
természettudományos és mérnöki alapismeretek: termelésélettan, alkalmazott növényfiziológia, alkalmazott biokémia, alkalmazott genetika, alkalmazott talajtan.
A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (39–56 kredit):
növénytudományi ismeretek: integrált szántóföldi növénytermesztés, integrált kertészeti termesztés, növényi biotechnológia, tápanyag-gazdálkodás és öntözéses gazdálkodás, termelésszervezés;
állattudományi ismeretek: populációgenetika és szaporításbiológia, tenyésztésszervezés, takarmánygazdálkodás, állati termékminősítés;
gazdasági és humán ismeretek: marketing, ágazati ökonómia, vállalkozás- és project menedzsment, vezetési ismeretek;
környezet- és minőségbiztosítási ismeretek: minőségbiztosítás, környezet- és tájgazdálkodás.
A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei (15 kredit):
kommunikáció, logisztika, kutatásmódszertan, idegen nyelven szakmai kommunikációs készség,
diplomamunka: 30 kredit.

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: a szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

Idegennyelv-ismeret követelményei: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve
oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

* A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60–84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi, műszaki, társadalomtudományi, valamint növénytermesztési, állattenyésztési, gazdasági ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

XIII. Regionális Állásbörze 2018. november 13.
Kutatói Szeminárium 2018. november 15. 14:00 - 16:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
MÉK Balekbál 2018. november 17.