Agrármérnöki MSc

A mesterképzési szak megnevezése: agrármérnöki

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles agrármérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Agriculture
Képzési terület: agrár

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki
alapképzési szak.
A bemenethez a *-al jelölt bekezdésben (lásd alul) meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: környezetgazdálkodási agrármérnöki,
növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és
szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki,
természetvédelmi mérnöki, élelmiszermérnöki, vadgazda mérnöki szakok.
A *-al jelölt bekezdésben (lásd alul) meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15–28 kredit
A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 39–56 kredit
A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 15 kredit
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit
A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: a képzés célja olyan okleveles agrármérnökök képzése, akik képesek a mesterszakon elsajátított mezőgazdasági, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap-ismeretek szintetizáló alkalmazására az agrártudományok területén. A végzettek alkalmasak a szakterületen folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra, valamint doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben történő részvételre.

a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
– növénytudományi, állattudományi, gazdasági és humán, valamint környezeti
és minőségbiztosítási ismeretek,
– a szakma gyakorlásához szükséges természettudományi, műszaki,
technológiai, társadalomtudományi és gazdasági ismeretek,
– a mezőgazdasági termeléssel, technológiákkal, az élelmiszer-alapanyag előállítással kapcsolatos ismeretek,
– a növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmiszeralapanyag-előállítás etikai vonatko-zásai,
– a fenntartható gazdálkodás és minőségbiztosítás, valamint a vidékfejlesztés alapelveinek ismeretei
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– az agrárgazdaságban és a kapcsolódó területeken zajló termelő folyamatok, illetve minőségbiztosítási vagy mérnöki szolgáltatás irányítási feladatainak ellátására és azok felügyeletére,
– az agrártudományokon belül választott, speciális terület alkotó művelésére, az ok-okozati összefüggések felismerésére, felhasználására és továbbfejlesztésére,
– a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
– az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra,
– pályázati tevékenység menedzselésére,
– termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
– környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– problémafelismerő és -megoldó képesség,
– kreativitás,
– környezettel szembeni érzékenység,
– környezetvédelmi előírások betartása,
– mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek,
– szakmai felelősségtudat,
– szakmai továbbképzés iránti igény,
– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.
A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök (15–28 kredit):
természettudományos és mérnöki alapismeretek: termelésélettan, alkalmazott növényfiziológia, alkalmazott biokémia, alkalmazott genetika, alkalmazott talajtan.
A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (39–56 kredit):
növénytudományi ismeretek: integrált szántóföldi növénytermesztés, integrált kertészeti termesztés, növényi biotechnológia, tápanyag-gazdálkodás és öntözéses gazdálkodás, termelésszervezés;
állattudományi ismeretek: populációgenetika és szaporításbiológia, tenyésztésszervezés, takarmánygazdálkodás, állati termékminősítés;
gazdasági és humán ismeretek: marketing, ágazati ökonómia, vállalkozás- és project menedzsment, vezetési ismeretek;
környezet- és minőségbiztosítási ismeretek: minőségbiztosítás, környezet- és tájgazdálkodás.
A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei (15 kredit):
kommunikáció, logisztika, kutatásmódszertan, idegen nyelven szakmai kommunikációs készség,
diplomamunka: 30 kredit.

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: a szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

Idegennyelv-ismeret követelményei: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve
oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

* A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60–84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi, műszaki, társadalomtudományi, valamint növénytermesztési, állattenyésztési, gazdasági ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00