Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszer hatályos változásai 2012.09.25-től

A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsga Szabályzat illetve a Térítési és Juttatási Szabályzat 2012. szeptember 25-től hatályos változásai a következők:

Tanulmányi és Vizsga Szabályzat

A hatályos módosítás rövid leírása

A módosítás elérése

A hatályos módosítás magyarázata

Hallgatói jogviszony típusainak (finanszírozási forma, valamint felsőfokú/felsőoktatási szakképzés) fogalommagyarázata

Bevezetés 2.§(2)

Létesített jogviszonyok:

- magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató (2012/13 tanévtől)

- államilag támogatott hallgató (2012/13 tanévet megelőzően)

- önköltséges hallgató (2012/13 tanévtől)

- költségtérítéses hallgató (2012/13 tanévet megelőzően)

- felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgató (2012/13 tanévtől)

- felsőfokú szakképzésben tanuló hallgató (2012/13 tanévben és azt megelőzően)

A tanulmányi és vizsgaügyek intézése

Méltányossági kérelem (vizsga) mely esetekben NEM kérhető (felsorolás bővítése)

A méltányossági kérelem 7.§ (2)

Az a hallgató, akinek „megtagadva” bejegyzése van egy adott tantárgyból, nem kérhet méltányossági vizsgát arra a tantárgyra.

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok

Államilag támogatott és költségtérítéses képzés

 

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok  9.§ és Záró rendelkezések 86.§

Csak és kizárólag a 2012/13 tanévet megelőzően létesített hallgatói jogviszonyra vonatkozó szabályok.

Magyar állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges képzés

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok 9/A §

Csak és kizárólag a 2012/13 tanévben vagy azt követően létesített hallgatói jogviszonyra vonatkozó szabályok.

Átsorolás a magyar állami (rész)ösztöndíjas és az önköltséges képzés között

10./A §

A átsorolásnál nem járhatóak át, a 2012/13 tanév előtt, illetve 2012/13 tanévben vagy azt követően létesített jogviszonyok. A két típusú és szabályrendszerű átsorolás szigorúan külön-külön kezelendő.

Magyar állami (rész) ösztöndíjas hallgatói jogviszony létrejöttének feltétele a beiratkozáskor

A hallgatói jogviszony létrejötte 11.§ (2)-(3)

A beiratkozás csak akkor jöhet létre, ha a hallgató a beiratkozás előtt a hallgatói ösztöndíjszerződést aláírja. Ha nem – és önköltséges képzési szerződést aláírásáról sem nyilatkozik - akkor a felvételi határozat érvényét veszti.

Átvétellel (belső és külső) kapcsolatos szabályrendszerben változás

A hallgatói jogviszony létrejötte/ Átvétel

14.§ (4)-(5)

Átvétel (külső és belső egyaránt) csak képzési területen belül történhet azonos vagy alacsonyabb képzési szintre. A további feltételrendszer nem változott.                       

Hallgatói jogviszony értesít és nélküli megszűnése az új felsőoktatási szakképzések esetében                      

A hallgatói jogviszony                        megszűnése 17.§(1)c.)        

Külön értesítés nélkül megszűnik a hallgatói jogviszony a felsőoktatási szakképzésben az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga időszak utolsó napján.

                                      

Hallgatói jogviszony megszűnése ugyanazon tantárgyból szerzett 6 (hat) elégtelen esetén

17.§ (2) d.) és 17.§ (9)

hatályossága: 91.§ (4)

A számításnál csak a 2012. szeptember 01. után szerzett elégtelen érdemjegyeket kell figyelembe venni minden kapun belül lévő hallgató esetében a jogviszony kezdetétől függetlenül. A 6 elégtelen után semmilyen esetben sem jelentkezhet vizsgára vagy szerezhet további érdemjegyet a hallgató az adott tantárgyból.

 

Belső átvétel feltételénél meghatározott elégtelen érdemjegyek számának hatályossága

A hallgatói jogviszony módosítása/Általános szabályok 27.§ (2) b.) és 30.§ (4)

hatályossága: 91.§ (3)

A belső átvétel esetén a 2010/11 tanév előtt szerzett elégtelen érdemjegyek nem számítanak bele a maximálisan megszerezhető 10 elégtelenbe.

Tagozatmódosítás esetén, indokolt esetben az elégtelen érdemjegyek számát figyelmen kívül lehet hagyni.

Tagozat módosítására vonatkozó kérvény beadási határideje

27.§ (4)

A belső átvétel alap szabályaitól eltérően tagozat módosítását minden félév végén lehet kérni.

A tagozat módosítására vonatkozó kérvényt a Neptun rendszerben lehet beadni félévente: január 15-ig ill. augusztus 20-ig (A „Hallgatói kérelem beadási határidő”-s táblázat módosításra került a neptun.sze.hu honlapon.)

Tanulmányi szabályok

Az órarendben tervezhető tanórák száma nappali tagozatos oktatás esetén

Tanulmányi szabályok/Az órarend 35.§ (2)

Nappali tagozatos oktatás esetén egy napra az órarendben tervezhető tanórák száma: 13.

A tantárgyprogramhoz (tematika) tartózó mintatantervi információk elérése

Tanulmányi szabályok/ A tantárgyprogram

38.§ (2)

A Neptun rendszer által nyilvántartott tantárgyi tematikában szereplő adatok szinkronban vannak a TVSZ által leírt  tantárgyprogram (tematika) tartalmával.

A tantárgyprogram (tematika) a Neptun rendszerben a tárgy alapadatainál tekinthető meg.

Tantárgyprogram (tematika) tartalma

38.§ (3)

Soron következő félévre vonatkozó tantárgyprogram (tematika) közzétételi helye

38.§ (5)

Vizsga szabályok

A vizsgák rendjével kapcsolatos szabályok megsértése

Vizsga szabályok/Vizsgák lebonyolításának rendje 69.§ (9)

A vizsgák rendjének szabályait megsértő hallgató a vizsgát nem folytathatja és elégtelen bejegyzést kap. Nem megengedett segédeszköz használata esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető.

A tanulmányok lezárása

Kreditminimum a végbizonyítvány kiállításához

A tanulmányok lezárás/ A végbizonyítvány 73.§ (2)

Végbizonyítvány nem adható ki, ha  a hallgató a szakján előírt krediteknek csak kevesebb, mint a harmadát teljesítette a Széchenyi István Egyetemen.

A diplomamunka-feladat kiírásának és engedélyezésének    feltétele

A tanulmányok lezárása/ A             diplomamunka 74.§ (4)

A diplomamunkával kapcsolatos feltételeket a kari/intézeti Záróvizsga szabályzat tartalmazza.

A diplomamunka-feladat választása

75.§ (2)                          

A diplomamunka készítésének konzulensei

75.§ (3)

Diplomamunka-készítési útmutató

76.§ (1)

A diplomamunka leadásának határideje

76.§ (2) és 77.§ (4)

Diplomamunka példányai és kötelező hallgatói nyilatkozat

77.§ (3) és (8)

A diplomamunka felkért bíráló személyek meghatározása

78.§ (2)

A Záróvizsga szabályzat tartalma és közzététele

79.§ (3)

A feltételeket a kari/intézeti Záróvizsga szabályzat tartalmazza.

A záróvizsga letételének határideje

79.§ (6) és 83.§ (7)

2012. szeptember 1. időpont után a végbizonyítvány kiállításától számított két éven belül záróvizsga bármely tanév záróvizsga időszakában letehető, de az 5.(ötödik) év eltelte után záróvizsga nem tehető.

Tantárgyi/komplex tantárgyi szóbeli vizsga felkészülési ideje                     

80.§ (4)

Tantárgyi szóbeli vizsga esetén tantárgyanként legalább 10 perc felkészülési időt kell biztosítani. Komplex szóbeli vizsga esetén min. 20 percet.

Az oklevél aláírására jogosultakat helyettesítők köre

A tanulmányok lezárása/Az oklevél 84.§ (5)

Súlyos, elháríthatatlan akadályoztatás esetén a kar/intézet dékán helyettese/intézet igazgató helyettese is lehet aláíró.

 

 

Térítési és Juttatási Szabályzat

A hatályos módosítás rövid leírása

A módosítás elérése

Juttatások

A magyar állami részösztöndíjas hallgató támogatása

Juttatások 2.§(4)

A köztársasági ösztöndíj pályázati felhívásának közzétételi helye

Juttatások/A köztársasági ösztöndíj 6.§(4)

Térítések

A költségtérítés, az önköltség és a részönköltség Képzési szerződéséről

Térítések 39.§

Mellékletek

A költségtérítés/önköltség mértéke

11. sz. melléklet

Képzési szerződés részönköltség fizetéséről

16. sz. melléklet

Egységes igazolási forma a betegségek igazolására

( a rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz)

15. sz. melléklet

 

Oktatásszervezési Csoport

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00