Hallgatói jogviszony létesítése, megszűnése és ezzel kapcsolatos legfontosabb szabályok

***

Hallgatói jogviszony létesítése, megszűnése és az ezzel kapcsolatos legfontosabb szabályokA felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján a Széchenyi István Egyetem Szenátusa a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának egyetértésével fogadta el az Egyetem Hallgatói Követelményrendszerét.

A Hallgatói Követelményrendszert a
- Tanulmányi és Vizsga Szabályzat (TVSZ),
- Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ),
- Kollégiumi Szabályzat,
- Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat,
- Hallgatói Baleseti Szabályzat,
- Hallgatói Jogok és Kötelességek Gyakorlásának Rendje, valamint a
- Felvételi Eljárási Rend együtt alkotja.

A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeit, valamint pénzügyeit szabályozó TVSZ és TJSZ megtalálható a http://uni.sze.hu Ügyintézés/Letöltések/Szabályzatok,nyomtatványok/Hallgatói Szabályzatok menüpont alatt, illetve az alábbi link alatt.

Hallgatói jogviszony létesítése
A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség, de a soron következő félév első bejelentkezési időszakában az aktív vagy a passzív  félévet be kell jelenteni. Az aktív félévre történő bejelentkezés csak akkor lehetséges, ha a hallgatónak nincs lejárt fizetési kötelezettsége az Egyetemmel szemben. Az aktív félév bejelentésének elmulasztása automatikusan passzív félév megkezdését jelenti.

Egy hallgató legfeljebb 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban államilag támogatott finanszírozási formában tanulmányokat. Az adott szakon rendelkezésre álló támogatási idő azonban legfeljebb 2 félévvel lehet hosszabb, mint a szak képesítési követelményben
meghatározott képzési ideje. Egy adott képzési szinten (felsőfokú szakképzés, BSc, MSc) történt diploma megszerzése után, ugyanazon a szinten, más képzésen csak költségtérítéses formában lehet tanulmányokat folytatni.

Hallgatói jogviszony szüneteltetése
A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetése (passzív félév) nem lehet hosszabb, mint 2 félév. Ha a hallgató 2 egybefüggően szüneteltetett félév után nem jelenti be szándékát az aktív félév megkezdésére, az Egyetem a TVSZ-ben leírt eljárást követően a hallgatói jogviszonyt megszűnteti.

Hallgatói jogviszony megszűnése
A nappali tagozatos hallgató tanulmányai második aktív félévének végén 30, a negyedik aktív félévének végén 60 kreditponttal kell, hogy rendelkezzen. Amennyiben nem szerzi meg a szükséges kreditpontszámot, akkor hallgatói jogviszonya megszűnik. Ebben az esetben a tanulmányok későbbi folytatása csak újabb, rendes felvételi eljárás után lehetséges.
Ugyancsak megszűnik a hallgatói jogviszonya annak a hallgatónak, akinél (nappali és nem nappali tagozaton egyaránt)
egy adott képzésen összegyűjtött elégtelen bejegyzések száma meghaladja
- alap és egységes osztatalan képzés esetén a 30-at,
- mesterképzések esetén a 15-öt.

Az államilag támogatott hallgató, aktív féléveiben az Egyetem vonatkozó szabályzata szerint pénzbeli támogatásokban (ösztöndíj, szociális támogatás, lakhatási támogatás, stb.) részesülhet. A költségtérítéses hallgató pénzbeli támogatásban nem részesülhet, kivéve a köztársasági ösztöndíjat, melynek elnyerésére pályázatot nyújthat be.

Az Egyetem, az államilag támogatott hallgató és a költségtérítéses hallgató a TVSZ-ben meghatározott kötelezettségének elmulasztását vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez köti, melynek mértékét a TJSZ tartalmazza. A költségtérítéses képzésre felvett hallgató a TJSZ-ben, illetve a Képzési szerződésben rögzített költségtérítés fizetésére kötelezett. Amennyiben fizetési kötelezettségének az előírt      határidőig nem tesz eleget, a TVSZ-ben rögzített eljárás (figyelmeztetés, felszólítás, stb.) lefolytatása után sem, hallgatói jogviszonyát az Egyetem megszűnteti.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00