Közösségi és civil tanulmányok (MSc) levelező mintatanterv (őszi) 2017

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
A képzés célja közösségi és civil fejlesztő szakemberek képzése, akik a hazai közösségek értékeinek és a civil társadalom és szervezetek jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a közösségek és a civil, nonprofit szervezetek életében eredményesen tevékenykedni. Elkötelezetten vesznek részt a civil/nonprofit szervezetek és a helyi közösségek fejlesztésében, az életminőség javításában, a közösségekben megjelenő problémák kezelésében, enyhítésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A közösségi és civil fejlesztő szakember

a) tudása
-     Ismeri a nonprofit szektort körülvevő jogi, financiális és társadalmi közeget, szabályozókat, jellemző folyamatokat és azok hatásait.
-      Ismeri a különböző társadalmi csoportok, lehetséges partnerek, a civil/nonprofit, az önkormányzati szereplők aktuális társadalmi és gazdasági helyzetét.
-      Ismeri a civil, nonprofit szervezetek főbb jellemzőit, az egyes nonprofit szervezetek sajátos szervezeti és működési jellemzőit.
-        Ismeri a hatékony forrásszervezési módszereket.
-     Ismeri a lehetséges nonprofit szervezeti célokat, funkciókat, közönségcsoportokat, tevékenységeket, a források kategóriáit és határait.
-   Birtokában van a fejlesztési irányok kidolgozásához, a fejlesztési folyamatok megszervezéséhez és értékeléséhez szükséges ismereteknek.
-        Magabiztosan alkalmazza a korszerű információs és kommunikációs technológiákat.

b) képességei
-        Képes a helyi társadalom szervezeti szereplőinek a kibontakozó helyi cselekvéshez szakmai és fejlesztői segítségnyújtásra.
-     Képes az intézmények közötti kommunikáció és a közösségi, civil csoportok együttműködésének fejlesztésére a nem kormányzati szektoron belül és a három szektor között.
-       Képes a tervezési, értékelési és fejlesztési folyamatokban szakmai segítőként való közreműködésre.
-        Képes a helyi, kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés fejlesztésére.
-     Képes a hazai és nemzetközi programok, projektek tervezésére és támogatások szervezésére.
-        Képes képzések és tréningek szervezésére és koordinációjára.
-        Képes a társadalmi nyilvánosság folyamatainak szakmai segítésére.
-   Képes a hozzáférhető irányítási szinteken, a településközösségek megfelelő szervezeteivel együttműködve érdekképviseleti munka végzésére.
-     Képes szakmai munkacsoportot létrehozni, működtetni, annak feladatait tervezni, szervezni és folyamatosan értékelni.
-        A képesek közösségi fejlesztési folyamatokban, tervezési és értékelési eljárásokban interprofesszionális szellemiségű tevékenység folytatására, szakmai segítség nyújtására.

c) attitűdje
-        Elkötelezett az alulról szerveződő, demokratikusan működő közösségek iránt.
-        Szociális érzékenység jellemzi.
-      Elfogadja a társadalom, a helyi közösségek sokszínűségét, toleráns a saját és a nagyobb közösségekben többséget élvező véleményektől, értékektől, viselkedésformáktól eltérő jelenségekkel, megoldásokkal szemben.
-        Nyitott más emberek véleményének megismerésére, befogadására.
-    Elfogadja az emberi kapcsolatok konfliktusos jellegét, törekszik érdekkiegyenlítő megoldásokra a konfliktusok megoldásában.
-        Kreatív, proaktív, kezdeményező módon való fellépés jellemzi.
-     Tud megalapozott szakmai állásfoglalásokat kialakítani, továbbá képes különböző fejlesztési célú munkacsoportokban hatásos és hatékony munkára, döntéshozatalra.
-      Munkája során képes a szakmai önreflexióra, megújulásra, szakmai munkában az önfejlődésre és a másokkal való kooperációra, együttműködésre, törekszik az önismeret, az önreflexió és a szakmai módszerek fejlesztésére.

d) autonómiája és felelőssége
-        Szakmája gyakorlása során és különböző szintű társadalmi konfliktushelyzetekben önállóan és felelősen hozza meg döntéseit, következetesen képviselve a szakma alapelveit, értékeit, valamint az általa képviselt társadalmi csoportok érdekeit.
-        Önállón vesz részt kutatási tervek kialakításában és menedzselésében, a kutatási tapasztalatokból adódó feladatok meghatározásában és gyakorlati megvalósításában.
-        Figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi szakmai folyamatokat, képes szakmai állásfoglalás kialakítására és képviseletére
-        Önállóan és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében, az azt segítő, megalapozó szervezeti és adminisztrációs feladatok meghatározásában és ellátásában, szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában.

A szakon szerezhető végzettségi szint: Mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése angolul: (általában KKK 2. pont) Expert in Community and Civil Development Studies

A képzési idő félévekben: 4 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési ismeretek

kp

%

elméleti alapozó tárgyak

24

20,0

a modern közösségiség elméleti keretei és társadalmi jelenségei

24

20,0

a közösségi és civil segítő munka speciális területei

20

16,7

a közösségi és civil segítő munka módszertana

26

21,7

kiegészítő elméleti ismeretek

14

11,6

Szakdolgozat

12

10,0

Összes kredit:

120

100

 

 

 

 

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 12 krp

A választható tantárgyakhoz rendelt kreditérték és aránya: 6 krp - 5%

A választható tantárgycsoportok összes kreditértéke és aránya:

Szakirányok/Specializációk/Műveltségterületek/Modulok – ha vannak: –

Leírás a duális képzési formáról (ha van): –

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott 120 óra közösségi és civil projektmunkában való közvetlen részvétel, a képző intézmény által szervezett vagy jóváhagyott program alapján. A gyakorlatnak részét képezik továbbá a kutatási szemináriumok, a gyakorlatokhoz kapcsolódó feldolgozó szemináriumok, a szakmával való találkozások is.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.
 A szakdolgozat követelménye: A hallgatónak a mesterképzési szakon diplomamunkát kell készítenie. A végzős hallgató a diplomamunkával demonstrálja, hogy kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulens irányításával képes a tanult elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, kutatások folytatására, képes az empirikus tapasztalások és az elméleti tudások integrálására, összefüggések elemzésére, következtetések levonására, szakmai állásfoglalások, javaslatok megfogalmazására. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a közösségi és civil fejlesztő szakember elemző, tervező és fejlesztő feladatainak elvégzésére.
 A jelölt a saját maga által választott témát dolgozza fel. A diplomamunkának a civil társadalom, a társadalmi nyilvánosság, a társadalmi szerepvállalás, a modern közösségiség és/vagy a közösségfejlesztés problémakörében kell készülnie. Csak olyan téma választható, amely a témavezető irányításával kb. egy év alatt feldolgozható.
 A diplomamunka törzsszövegének (adatlapok, nyilatkozatok és mellékletek nélküli szövegrészének) elvárt terjedelme 70-90 ezer karakter.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 12 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka.

 A záróvizsga részei:
- diplomamunka megvédése,
- komplex tematikájú tétel szóbeli kifejtése a civil társadalom, modern közösségiség, illetve a közösségi és civil segítő munka különböző tárgyköreiből.        

 A záróvizsga eredménye: a záróvizsga minősítése ötfokozatú rendszerben történik. A záróvizsga érdemjegye a diplomamunkára a bíráló által adott érdemjegynek, a diplomamunka védésére a záróvizsga-bizottság által adott érdemjegynek és a komplex tétel kifejtésére a záróvizsga-bizottság által adott érdemjegynek az átlaga, két tizedes jegyig számolva.

 Sikertelen a záróvizsga, ha akár a diplomamunka védése, akár a komplex tantárgyi záróvizsga sikertelen. A sikertelen záróvizsga csak valamely későbbi záróvizsga-időszakban javítható.

 Az oklevél minősítése: a záróvizsga két tizedes jegyre kerekített minősítése ötfokozatú rendszerben és a tanulmányok során összesített kredit index átlaga két tizedes jegyre kell kerekítve.

Idegennyelvi kimeneti követelmény:
Egy  élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga

Szak: Közösségi és civil tanulmányok
Szakirány: Közösségi és civil tanulmányok
Tanterv: Közösségi és civil tanulmányok (MA) levelező mintatanterv (őszi) 2017

Kötelező tárgyak:
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
bszf. krp af előtanulmányi
követelmény
1. Társadalom és szociálpszichológia 12 0 v 4 1
2. Társadalmi struktúra, rétegződés és mobilitás 6 0 v 2 1
3. Társadalomelméletek 12 0 v 4 1
4. Közösségi és civil aktivitás fejlődése 12 0 f 4 1
5. Mai magyar társadalom 6 0 v 2 1
6. Modernizáció és demokrácia 12 0 v 4 1
7. Szakmai készségfejlesztés 6 0 f 2 1
8. Civil társadalom a világban és Magyarországon 12 0 v 4 1
9. Az EU regionális politikája 12 0 v 4 1
10. Társadalom- és szociálpolitika 12 0 v 4 2
11. Társadalomkutatási és módszertani ismeretek 12 0 v 4 2
12. Terepgyakorlatok I. 6 6 f 4 2
13. Helyi társadalom és közösségelméletek 12 0 v 4 2
14. Segítő-közösségi intervenció modelljei 12 0 v 4 2
15. Területi együttműködés és kormányzás 12 0 v 4 2
16. Terepgyakorlatok II. 6 6 f 4 3 AKLM_SSTM020
17. Egyéni kutatás 6 0 f 2 3
18. Közösségfejlesztés/civil tevékenység metodikája 12 0 f 4 3
19. Közösségi, civil munka és szakmai háttere 12 0 v 4 3
20. Emberi jogok és közösség 12 0 v 4 3
21. Társadalmi szerepvállalás, társadalmi aktivitás 12 0 v 4 4
22. Települési-közösségi mediáció 12 0 f 4 4 AKLM_SSTM071 ÉS AKLM_SSTM020 ÉS AKLM_SSTM021
23. Terepgyakorlatok III. 6 6 f 4 4 AKLM_SSTM021
24. Interdiszciplinaritás,-professzionalitás a közösségekben és a civil tevékenységekben 9 0 v 3 4
25. Diplomamunka-konzultáció 0 0 f 12 4
26. Közösségi gazdaságtan 15 0 v 5 4
Összes kreditpontszám:104 


Kötelezően választható tantárgycsoport
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Változás - és krízismenedzsment 9 0 f 3
2. Ösztönzésmenedzsment 9 0 f 3
3. Közösségi és fejlesztőmunka hátrányos helyzetű közösségekben 12 0 f 4
4. Közösségi médiahasználat 12 0 f 4
5. Animáció 12 0 f 4
6. A társadalmi részvétel és módszerei 12 0 v 4
7. Kapcsolati és non-profit marketing és menedzsment 12 0 v 4
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 10

Választható tantárgycsoport
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Életstílus-csoportok és szubkultúrák a magyar társadalomban 12 0 v 4
2. Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika 6 0 f 2
3. Foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel 9 0 f 3
4. Generációmenedzsment 6 0 f 2
5. Helyi kulturális értékek: "megyerikumok" 9 0 f 3
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 6
Javasolt tárgyfelvételi rendVissza

Tanulmányi tájékoztató menüpont: (fent, lenyíló menü)

A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).

• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk

Az aktuális mintatanterveket a jobb oldali lenyíló, "Hallgatói tantervek" kiválasztó menüben célszerű leszűrni, mert az követi a szakok mintatantervét érintő változtatásokat (pl.Szenátus által elfogadott határozatok), a .pdf változat viszont csak a félév kezdetekor, a kiadás pillanatában érvényes.


Hallgatói tantervek: (Jobb oldalon)

Tantárgylista (rádió gomb):
A felület a hallgató személyes paramétereinek beállítása után az adott mintatantervhez tartozó tantárgyak listáját mutatja meg, a tantárgyak alapadataival (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye).
Az oldal naprakészen tartalmazza továbbá az adott mintatantervet érintő határozatokat (Szenátus) is, melyek a szak mintatantervének változtatását eredményezték.

Személyes paraméterek:
- beiratkozás ideje (féléve),
- a szak nyelve,
- a szak neve,
- a szakirány neve
ha még nem választott szakirányt, akkor ezt a feltételt nem kell kitölteni,
ha a szak, és nem a szakirány tantervi tábláját szeretné megnézni, akkor sem kell kitölteni ezt a feltételt,
- tanterv neve – a Neptun rendszerben a Tanulmányok/Mintatanterv menüponton belül a „…” (kék) gombra kattintva feljövő mintatanterv(ek) neve.


Tantárgyak javasolt felvételi rendje (mátrix) – (rádió gomb):
A felület a hallgató személyes paramétereinek beállítása után az adott mintatantervhez tartozó tantárgyfelvételt kívánja segíteni. Ez egy interaktív táblázat, mely beépített számítási és kijelzési funkciókkal rendelkezik.

Használata megmutatja:
• a már teljesített tantárgyak bejelölésével a félévenkénti, illetve az összesen teljesített kreditpontszámot,
• a már teljesített tantárgyak bejelölésével, hogy mely tantárgyak felvétele lehetséges a továbbiakban,
• az adott tantárgy felvételéhez szükséges előtanulmányi követelményeket,
• a mintatantervben szereplő egyes tantárgycsoportokból összesen teljesítendő kreditpontszámot/tantárgy darabszámot, illetve - a teljesített tantárgyak bejelölésével – azt, hogy a választható csoportból teljesített tantárgyak kreditpontja/darabszáma elegendő-e az adott csoport teljesítéséhez.
Az oldal megmutatja továbbá az adott mintatantervet érintő határozatokat (Szenátus), melyek a szak mintatantervének változtatását eredményezték.

Hallgatói tantervek

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


Neptun login

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Szorgalmi időszak vége 2022. december 10.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.