A kredit rendszerű tanterv és a tanulmányok tervezése

***

A kredit rendszerű tanterv és a tanulmányok tervezéseA kreditrendszer a hallgatói munka mennyiségi értékelését szolgáló rendszer. A kreditrendszeren belül minden tantárgyhoz kreditpont tartozik. A tantárgyanként meghatározott kreditpontok jelentik az adott tantárgy ismeretanyagának elsajátításához szükséges együttes munkamennyiség mérőszámát. A kreditpont mennyiségi és nem minőségi értékelést jelent, tehát a jeles (5) érdemjeggyel és az elégséges (2) érdemjeggyel eredményesen teljesített tantárgy egyformán pl. 2 kreditpontot ér.

A tantervben kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyak vannak. A kötelező tárgyakat kivétel nélkül teljesíteni kell a záróvizsgára bocsátáshoz. A kötelező tárgyak teljesítésének időpontját az előtanulmányi követelmények szigorú betartásával Ön választja ki.

A választható tantárgyak csoportokba sorolva kerültek a tantervbe. Minden egyes csoporthoz egy-egy mennyiségi követelmény (adott kreditpontszám, adott számú tantárgy) került előírásra a tantervben. A mennyiségi követelményt az adott csoportba tartozó tantárgyak közül tetszés szerinti félévben, tetszés szerint választott tantárgyakkal lehet teljesíteni. A záróvizsgára bocsátáshoz kivétel nélkül minden egyes csoportból teljesíteni kell az adott mennyiségi követelményt.

A tanulmányok eredményes lezárásához, a záróvizsgára bocsátáshoz a fentieken túl feltétel
- szaktól függően a mérő- és kitűzési gyakorlatok, nyári üzemi és pedagógiai gyakorlatok
teljesítése, valamint
- a testnevelési követelmények teljesítése.

Az oklevél kiadásának feltétele a
- a képesítési követelményben előírt államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése. A szakhoz tartozó konkrét követelmények leírása az adott képzés szöveges leírásában található.

A kreditrendszerű képzésben minden hallgató egyéni tanrend szerint tanul, melyet saját magának kell összeállítani a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően. Ön minden félév szorgalmi időszakában lehetőséget kap, hogy kiválassza a következő félévben felvenni szándékozott tárgyakat. Ez a tantárgyválasztás. A tantárgyválasztás a Tanulmányi Tájékoztatóban megtalálható tantervi mátrix és egyéb tantervi adatok alapján, számítógépen történik a számítástechnikai kabinetek valamelyikében, vagy interneten keresztül a Neptun.NET Hallgatói Információs rendszerben. Minden félévben hirdetményeken tesszük közzé, hogy mikor lehetséges a tantárgyválasztás.
- A tantárgyválasztáskor Önnek azon tantárgyak közül lesz lehetősége választásra, melyek a soron következő félév(ek)ben indításra kerülnek, és amelyeknek az előtanulmányi követelményét Ön már teljesítette vagy a folyó félév vizsgaidőszakában tervezi teljesíteni. A tanulmányok során – a tantárgyválasztást, szakirányválasztást segítendő - lehetőség van a képzéshez tartozó tantárgyak rövid leírásának megtekintésére a Neptun.NET rendszerben.
- Ha a tantárgyválasztáskor kialakított egyéni tanrendje, valamilyen külső ok miatt „felborul” (egy sikertelen vizsga miatt nem teljesülő előtanulmányi követelmény, egy a kevés számú jelentkező miatt törölt tárgy, stb.), akkor Ön a beiratkozási időszakban korrekciós
tantárgyválasztást tehet.
- A tantárgyválasztáskor felkínált (kötelező és választható) tárgyak közül szabadon választhatja ki azokat, melyeket a következő félévben teljesíteni kíván. Ön nem köteles követni a mátrixban megadott javasolt tantervet. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy az ajánlott tantervtől való nagy mértékű eltérés azt eredményezheti, hogy Ön nem tudja az összes követelményt a képzési idő (szaktól függően 6, 7 ill. 8 félév) alatt teljesíteni.
- A tantárgyválasztás megtörténte nem egyenlő a félévre történő bejelentkezéssel.
- Minden félév szorgalmi időszakát megelőzi  bejelentkezési időszak. Önnek ekkor a Neptun.NET Hallgatói Információs rendszerben kell nyilatkoznia bejelentkezési szándékáról. A bejelentkezés elmulasztása esetén a soron következő félév automatikusan passzív félévként kerül az Ön nyilvántartásába.
- Ha Ön két egybefüggően szünetelő hallgatói jogviszonyú félév (passzív félév) után nem teljesíti bejelentkezési kötelezettségét, akkor hallgatói jogviszonyát megszűntetjük, és erről írásban értesítjük.
- A tantárgyválasztáshoz használt Neptun.NET Hallgatói Információs Rendszer segítségével Ön megtekintheti saját tanulmányi eredményeit, ahogy azok a számítógépes nyilvántartásban szerepelnek. Javasoljuk, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a számítógépen felvett tantárgyait, elért tanulmányi eredményeit. Ha eltérést, hibát stb. észlel, akkor haladéktalanul forduljon a Tanulmányi Osztályon/Felnőttképzési Központban az Ön
tanulmányi előadójához.
- A tantárgyválasztáshoz és saját tanulmányi nyilvántartásának megtekintéséhez Ön hallgatói azonosítója (neptun kód) és egy jelszó segítségével fér hozzá. A jelszó nyolc karakterből áll:
születési év, hó, nap (pl. 19850505). Az eredeti jelszóval történő első belépéskor Önnek személyre szóló, más által nem ismert, jelszót kell választania. Ezt a jelszót jól jegyezze meg mert Önön kívül ezt senki sem ismeri. Ha mégis elfelejti, akkor jelentkezzen a Tanulmányi Osztályon/Felnőttképzési Központban az Ön tanulmányi előadójánál, aki visszaállítja a fent leírt eredeti jelszót, amit Ön az első belépéskor ismét cserélni lesz köteles.

A tanulmányi munka részletes szabályozását a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat tartalmazza, kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00