A kredit rendszerű tanterv és a tanulmányok tervezése

***

A kredit rendszerű tanterv és a tanulmányok tervezéseA kreditrendszer a hallgatói munka mennyiségi értékelését szolgáló rendszer. A kreditrendszeren belül minden tantárgyhoz kreditpont tartozik. A tantárgyanként meghatározott kreditpontok jelentik az adott tantárgy ismeretanyagának elsajátításához szükséges együttes munkamennyiség mérőszámát. A kreditpont mennyiségi és nem minőségi értékelést jelent, tehát a jeles (5) érdemjeggyel és az elégséges (2) érdemjeggyel eredményesen teljesített tantárgy egyformán pl. 2 kreditpontot ér.

A tantervben kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyak vannak. A kötelező tárgyakat kivétel nélkül teljesíteni kell a záróvizsgára bocsátáshoz. A kötelező tárgyak teljesítésének időpontját az előtanulmányi követelmények szigorú betartásával Ön választja ki.

A választható tantárgyak csoportokba sorolva kerültek a tantervbe. Minden egyes csoporthoz egy-egy mennyiségi követelmény (adott kreditpontszám, adott számú tantárgy) került előírásra a tantervben. A mennyiségi követelményt az adott csoportba tartozó tantárgyak közül tetszés szerinti félévben, tetszés szerint választott tantárgyakkal lehet teljesíteni. A záróvizsgára bocsátáshoz kivétel nélkül minden egyes csoportból teljesíteni kell az adott mennyiségi követelményt.

A tanulmányok eredményes lezárásához, a záróvizsgára bocsátáshoz a fentieken túl feltétel
- szaktól függően a mérő- és kitűzési gyakorlatok, nyári üzemi és pedagógiai gyakorlatok
teljesítése, valamint
- a testnevelési követelmények teljesítése.

Az oklevél kiadásának feltétele a
- a képesítési követelményben előírt államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése. A szakhoz tartozó konkrét követelmények leírása az adott képzés szöveges leírásában található.

A kreditrendszerű képzésben minden hallgató egyéni tanrend szerint tanul, melyet saját magának kell összeállítani a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően. Ön minden félév szorgalmi időszakában lehetőséget kap, hogy kiválassza a következő félévben felvenni szándékozott tárgyakat. Ez a tantárgyválasztás. A tantárgyválasztás a Tanulmányi Tájékoztatóban megtalálható tantervi mátrix és egyéb tantervi adatok alapján, számítógépen történik a számítástechnikai kabinetek valamelyikében, vagy interneten keresztül a Neptun.NET Hallgatói Információs rendszerben. Minden félévben hirdetményeken tesszük közzé, hogy mikor lehetséges a tantárgyválasztás.
- A tantárgyválasztáskor Önnek azon tantárgyak közül lesz lehetősége választásra, melyek a soron következő félév(ek)ben indításra kerülnek, és amelyeknek az előtanulmányi követelményét Ön már teljesítette vagy a folyó félév vizsgaidőszakában tervezi teljesíteni. A tanulmányok során – a tantárgyválasztást, szakirányválasztást segítendő - lehetőség van a képzéshez tartozó tantárgyak rövid leírásának megtekintésére a Neptun.NET rendszerben.
- Ha a tantárgyválasztáskor kialakított egyéni tanrendje, valamilyen külső ok miatt „felborul” (egy sikertelen vizsga miatt nem teljesülő előtanulmányi követelmény, egy a kevés számú jelentkező miatt törölt tárgy, stb.), akkor Ön a beiratkozási időszakban korrekciós
tantárgyválasztást tehet.
- A tantárgyválasztáskor felkínált (kötelező és választható) tárgyak közül szabadon választhatja ki azokat, melyeket a következő félévben teljesíteni kíván. Ön nem köteles követni a mátrixban megadott javasolt tantervet. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy az ajánlott tantervtől való nagy mértékű eltérés azt eredményezheti, hogy Ön nem tudja az összes követelményt a képzési idő (szaktól függően 6, 7 ill. 8 félév) alatt teljesíteni.
- A tantárgyválasztás megtörténte nem egyenlő a félévre történő bejelentkezéssel.
- Minden félév szorgalmi időszakát megelőzi  bejelentkezési időszak. Önnek ekkor a Neptun.NET Hallgatói Információs rendszerben kell nyilatkoznia bejelentkezési szándékáról. A bejelentkezés elmulasztása esetén a soron következő félév automatikusan passzív félévként kerül az Ön nyilvántartásába.
- Ha Ön két egybefüggően szünetelő hallgatói jogviszonyú félév (passzív félév) után nem teljesíti bejelentkezési kötelezettségét, akkor hallgatói jogviszonyát megszűntetjük, és erről írásban értesítjük.
- A tantárgyválasztáshoz használt Neptun.NET Hallgatói Információs Rendszer segítségével Ön megtekintheti saját tanulmányi eredményeit, ahogy azok a számítógépes nyilvántartásban szerepelnek. Javasoljuk, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a számítógépen felvett tantárgyait, elért tanulmányi eredményeit. Ha eltérést, hibát stb. észlel, akkor haladéktalanul forduljon a Tanulmányi Osztályon/Felnőttképzési Központban az Ön
tanulmányi előadójához.
- A tantárgyválasztáshoz és saját tanulmányi nyilvántartásának megtekintéséhez Ön hallgatói azonosítója (neptun kód) és egy jelszó segítségével fér hozzá. A jelszó nyolc karakterből áll:
születési év, hó, nap (pl. 19850505). Az eredeti jelszóval történő első belépéskor Önnek személyre szóló, más által nem ismert, jelszót kell választania. Ezt a jelszót jól jegyezze meg mert Önön kívül ezt senki sem ismeri. Ha mégis elfelejti, akkor jelentkezzen a Tanulmányi Osztályon/Felnőttképzési Központban az Ön tanulmányi előadójánál, aki visszaállítja a fent leírt eredeti jelszót, amit Ön az első belépéskor ismét cserélni lesz köteles.

A tanulmányi munka részletes szabályozását a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat tartalmazza, kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00