Településmérnök MSc szak

Képzési cél:
Olyan mérnökök képzése, akik képesek a települések, településcsoportok rendezése, a tele-pülés környezetének alakítása és infrastruktúrájának működtetése körében jelentkező tele-püléstervezési, településépítészi (főépítészi), továbbá műszaki hatósági, szakhatósági tevé-kenységek, illetve a helyi önkormányzatok tevékenységi körébe tartozó kommunális, fenn-tartási, szervezési, környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok ellátására, irányítására. Ma-gas szinten felkészültek a települések fejlesztési koncepcióinak és programjainak kidolgozá-sára, terveinek elkészítésére, képesek a települések, településcsoportok, térségek fejleszté-sének összehangolására, ilyen tevékenységek irányítására és ellenőrzésére, a szakterületet érintő tudományos kutatásra, valamint a településtudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles településmérnök

A képzési idő: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület
kredit arány (%)
Természettudományos alapismeretek 20 17
Gazdasági és humán ismeretek 14 12
Szakmai törzsanyag 25 21
Differenciált szakmai ismeretek 33 28
Fakultatív szakmai ismeretek 8 7
Diplomatervezés 20 1


Szakirányok nincsenek.


Szakmai gyakorlat: 4 hét tervező irodai gyakorlat, amelyet a hallgató szervez meg és az iroda hivatalos nyilatkozatával igazol.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírtak szerint az egyes elméleti és gyakorlati tárgyakból az órákat látogatni kell, az ismeretek megszerzésében történt előrehaladás bemutatására évközi beszámolókon, zárthelyiken kell eredményesen részt venni, majd vizsgát tenni, illetve a gyakorlati feladato-kat konzultációs segítséggel folyamatosan kell készíteni, az előrehaladást félévközi bemuta-tásokon bizonyítani, és a kész tervfeladatot a félév végére elkészíteni és megvédeni.
A tanulmányok befejezésekor a megszerzett kompetenciákat záróvizsga letételével és dip-lomaterv készítésével kell bizonyítani. A diplomatervben egy konkrét települési probléma megoldására kell tervet készíteni. A tervkészítés során be kell mutatni és elemezni kell a problémát a települések komplexitásának megfelelően, majd környezetalakítási javaslatot kell készíteni és meg kell határozni a javasolt környezetalakításnak megfelelő szabályozást. (A környezetalakítási javaslat a tervezett létesítmények kialakítására és a tervezési területen való elrendezésére készített terv.)
A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt követelmények teljesítése; legalább 120 kredit megszerzése, közte a kötelezően előírt tárgyak kredit értékei és a diplomamunka kredit értéke, illetve az elkészült diplomamunka elfogadása a belső konzulens által és egy opponensi bírálat és a tervezési gyakorlat teljesítése.

A záróvizsga részei:
- szóbeli vizsga a kijelölt – legalább 20 kredit értékű – szaktárgyakból,
- a diplomaterv megvédése.

A záróvizsga minősítése:
A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű szám-tani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a diplomamunkára kapott érdemjegy számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Győr, 2012. szeptember 1.

Gyorshírek

Pénzügyi tranzakciók intézése a Neptunban a nyári időszakban

 

Ügyfélfogadás változása, TO (Központi Tanulmányi Osztály)

A Tanulmányi Osztályon kezdődő felújítási munkálatok a BEIRATKOZÁS korábban meghirdetett időpontjait és menetét nem befolyásolják.

A Központi Tanulmányi Osztályt (Győr, Egyetem tér 1.) érintő felújítási munkálatok ideje alatt, augusztus 24-30. között az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! A telefonos ügyintézés is szünetel!
A változás nem érinti a kihelyezett tanulmányi osztályokon történő fogadási rendet. Így a szünetelés nem érinti az AK, a DFK nappali, az ESK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Rekreáció szakokat, valamint a MÉK és MUK karok hallgatóit.

Figyelem! Azon hallgatóknak, akiknek képzési szerződést, nyilatkozatot kell aláírniuk a Központi Tanulmányi Osztályon, számukra az aláírás határideje a határozatban található 2017.09.02 helyett 2017.09.06-ra módosul.

Köszöntjük a felvételi eljárás során a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatókat!

A 2017. évi általános felvételi eljárás eredményei és a beiratkozással kapcsolatos további információk előreláthatóan 2017. július 31-től, a golya@sze.hu e-mail címről várhatóak.

Az Egyetem NEPTUN tanulmányi rendszerébe megtörtént a felvettek adatainak konvertálása. A használathoz szükséges NEPTUN kódot a felvételi eljárás során megadott e-mail címre elküldjük. A NEPTUN hallgatói webes bejelentkezés linkjének elérése: neptun.sze.hu oldalról történik a 'NEPTUN belépés' box 'Neptun - hallgatói web bejelentkezés' nyomógombbal.

További információk a beiratkozáshoz, belépéshez, félévkezdéshez a felveteli.sze.hu oldalon a ’Gólyáknak’ menüpont alatt érhetőek el.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55