Szociális és ifjúsági munka, Ifjúságsegítő szakirány

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens

A képzés célja: A felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális és ifjúsági szakemberek képzése, akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására képesek. A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerű szociális munkában. Önismeretet és alapkészségeket szereznek a szociális munka alapértékeinek gyakorlati megvalósításához. Ismerik és használják a szakmában alapvető, releváns információforrásokat és az adminisztrációt. Megfelelő szociológiai, társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai ismeretek birtokában képesek diplomás szakember felügyelete mellett az emberek szociális és mentális problémáit kezelni. Képesek az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, különböző társadalmi csoportok együttműködésének „facilitálására”.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

- az ifjúságüggyel összefüggő folyamatokban, fejlesztő beavatkozásokban, programokban, projektekben való együttműködés, feladatvállalás;

- a környezetében, mindennapos tevékenységében megjelenő emberi jogi vonatkozású kihívások felismerése, az emberi jogok képviseletére és védelmezésére való felkészültség;

- a civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinek, működésének és jellemzőinek ismerete;

- a különböző társadalmi csoportok (pl. vallási, etnikai) kultúrájához kapcsolódó ismeretek a szolgáltatást igénybe vevők problémái iránti érzékenység, a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés nehézséggel küzdő fiatalok támogatása;

- a gyermek- és ifjúsági munkával, az önkéntességgel foglalkozó intézmények közötti eligazodási képesség;

- az ifjúsági folyamatok generálása, az ifjúság érzékenyítése, a fiatalok önkifejezési törekvéseinek támogatása;

- az ifjúsági munka módszereinek, eljárásainak alkalmazása;

- ifjúsági programok, rendezvények szervezése;

- az aktuális infokommunikációs technológiák (népszerű online és mobiltechnológiai alkalmazások) használata;

- a nem-formális tanulási környezetben alkalmazott módszerek használata;

- saját tanulási folyamatának önálló, hatékony irányítása;

 A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű (nappali tagozat) képzésben: 1 félév, 560 óra; részidős (levelező tagozat) képzésben: hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra.

A szakmai gyakorlat a negyedik félévben végzett gyakorlat, a felsőoktatási intézmény kijelölése alapján végezhető:

A települési önkormányzatoknál, kistérségi integrált közösségi és szolgáltató tereknél (IKTSZ), ifjúsági információs és tanácsadó irodáknál, közművelődési/oktatási intézményekben, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezeteknél. 136

 A képzettség megszerzésének feltétele

A felsőoktatási szakképzés záróvizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltételei: a képzésben előírt 4 féléves tanulmányi kötelezettség teljesítését bizonyító lezárt leckekönyv, határidőre leadott, és a témavezető által elfogadott záróvizsga dolgozat. A záróvizsga részét képezi a szakmai gyakorlat érdemjegye, a záróvizsga dolgozat megvédése és a szóbeli vizsga. A szociális munka felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei nyelvi követelményt nem írnak elő.

Elhelyezkedési lehetőségek

A települési önkormányzatoknál, kistérségi integrált közösségi és szolgáltató tereknél (IKTSZ), ifjúsági információs és tanácsadó irodáknál, közművelődési/oktatási intézményekben, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezeteknél

A képzettséggel betölthető munkakörök (FEOR szerint)

Egyéb szakképzett oktató, nevelő

Ifjúságsegítő

Oktatási asszisztens

Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

Egyéb ügyintéző

Továbbtanulási lehetőség:

A végzett hallgatók Andragógia főiskolai (BA) képzésben tanulhatnak tovább. E hatféléves szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 61 kredit.Más szakon való továbblépésben beszámítható kreditek száma (Pedagógia: 35 kredit, Tanító: 47 kredit, Óvodapedagógia: 41 kredit)

Gyorshírek

Pénzügyi tranzakciók intézése a Neptunban a nyári időszakban

 

Ügyfélfogadás változása, TO (Központi Tanulmányi Osztály)

A Tanulmányi Osztályon kezdődő felújítási munkálatok a BEIRATKOZÁS korábban meghirdetett időpontjait és menetét nem befolyásolják.

A Központi Tanulmányi Osztályt (Győr, Egyetem tér 1.) érintő felújítási munkálatok ideje alatt, augusztus 24-30. között az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! A telefonos ügyintézés is szünetel!
A változás nem érinti a kihelyezett tanulmányi osztályokon történő fogadási rendet. Így a szünetelés nem érinti az AK, a DFK nappali, az ESK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Rekreáció szakokat, valamint a MÉK és MUK karok hallgatóit.

Figyelem! Azon hallgatóknak, akiknek képzési szerződést, nyilatkozatot kell aláírniuk a Központi Tanulmányi Osztályon, számukra az aláírás határideje a határozatban található 2017.09.02 helyett 2017.09.06-ra módosul.

Köszöntjük a felvételi eljárás során a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatókat!

A 2017. évi általános felvételi eljárás eredményei és a beiratkozással kapcsolatos további információk előreláthatóan 2017. július 31-től, a golya@sze.hu e-mail címről várhatóak.

Az Egyetem NEPTUN tanulmányi rendszerébe megtörtént a felvettek adatainak konvertálása. A használathoz szükséges NEPTUN kódot a felvételi eljárás során megadott e-mail címre elküldjük. A NEPTUN hallgatói webes bejelentkezés linkjének elérése: neptun.sze.hu oldalról történik a 'NEPTUN belépés' box 'Neptun - hallgatói web bejelentkezés' nyomógombbal.

További információk a beiratkozáshoz, belépéshez, félévkezdéshez a felveteli.sze.hu oldalon a ’Gólyáknak’ menüpont alatt érhetőek el.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55