Rekreáció

A mesterképzési szak megnevezése: rekreáció (Recreation)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles rekreáció irányító
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Recreation Expert
- választható specializáció: sportrekreáció-sportturizmus (Sportrecreation and Sport Tourism)

Képzési terület:
sporttudomány

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

-Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű rekreáció és egészségtantanár szakok.
- A bementhez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető alapképzési szakok: testnevelő-edző, humánkineziológia, sportszervező, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, a főiskolai és egyetemi testnevelő tanár, humánkineziológia és gyógytornász szakok.

Képzési idő:
4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120;

A mesterképzési szak képzési célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, orvos– és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreáció célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére, utazási kedvének kiszolgálására, a különböző típusú egészségközpontú szállodai animációk, szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. Orvosi felügyelet irányítás mellett részt vesznek az egészségkárosodott (kardiovaszkuláris, mozgásszervi, elhízott és túlsúlyos) emberek rehabilitációjában, melynek során azok egészségi állapota, életminősége releváns mozgásterápiával javítható, illetve teljes vagy részleges munkaképessége visszaállítható. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

- Alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 10 - 20 kredit
- természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek (alkalmazott élettan, alkalmazott pszichológia, egészségtudományi és EU egészségügyi ismeretek);
- társadalomtudományi ismeretek (jogi és közgazdasági ismeretek, pályázatírási ismeretek);
közismereti alapismeretek (szakkommunikáció, alkalmazott rekreáció, menedzsment, a rekreáció- kutatás elmélete és módszertana, matematikai statisztika).
- Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25 - 30 kredit
- természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek [terhelésélettan, dietétika,
humánbiológia, életszakaszok (gyermekkor, időskor /gerontológia/), közegészségtan, addiktológia, kardiológia, ortopédia, belgyógyászat, fizioterápia-, természetes gyógymódok];
mozgás- és sporttudományi ismeretek (mozgástanulás- és szabályozás, biomechanika, mozgáselemzés, méréstechnika, alkalmazott edzéselmélet és –módszertan);
- társadalomtudományi ismeretek (mentálhigiéné, relaxáció, autogén- és mentáltréning, szociálpszichológia, szabadidő-szociológia);
- egyéb ismeretek: alkalmazott technológia a rekreáció-, turizmus és a szabadidős szolgáltatások területén (a szabadidős szolgáltatások reklámozása/promóciója, üzleti rekreáció és turizmus).
Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-75 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 60-65 kredit
Választott specializáció: 55-60 kredit
– sportrekreáció-sportturizmus specializáció:
Természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek: alkalmazott terhelésélettan, táplálkozástan, mozgatórendszeri sérülések mozgásterápiája, klinikai és rehabilitációs ismeretek, balneológia, hidroterápia, sport- és egészségügyi masszázs, mozgásszervi szűrőprogram, természetes gyógymódok, elhízás-hipertónia-diabetes mozgásterápia, kognitív és viselkedésterápiai alapismeretek, meteorológiai ismeretek alapjai;
Társadalomtudományi ismeretek: egészségpszichológia, a néprajz, és a népművészet alapjai, az építészet alapjai, építészeti stílusok, iparművészet, a képzőművészet alapjai, a művészettörténet alapjai; Magyarország és a környező országok helyföldrajza, idegenforgalmi és turisztikai nevezetességei, sportföldrajza; Magyarország védett területei, gyógyvizei és nemzeti parkjai, világörökség objektumai; környezetkultúra, a turizmus általános elmélete, turizmustervezés, termálturizmus, idegenforgalmi ismeretek, szállodai ismeretek, vendéglátási ismeretek, gasztronómiai alapismeretek, utazási irodai ismeretek; szervezéselmélet, idegenforgalmi közgazdaságtan, alkalmazott menedzsment és marketing, idegenforgalmi és egészségügyi szakkommunikáció;
Sporttudományi ismeretek: a sportrekreáció edzéselmélete és kutatásmódszertana, a sportturizmus kutatásmódszertana;
Sportági ismeretek: választott sportág edzésrendszere és vizsgálati módszerei, szabadtéri tevékenységek, sportok; vízi és kerékpárturizmus, sportturizmus, lovaglás-lósportok, lovasturizmus, szellemi sportok, technikai sportok, szállodai szolgáltatásokban megjelenő sportok, tánc;
Rekreációs mozgástani ismeretek: gyógygimnasztika, gyógytorna, gyógyúszás, ergonómiai torna, jógaelmélet és -gyakorlat;
szakmai gyakorlat: 5 kredit;
diplomamunka: 10 kredit

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat health-, fitnesz- és wellness-, valamint sportklubokban, idősek otthonában végzett félévközi, valamint a specializációnak megfelelő intézményekben, létesítményekben, szolgáltatási területen kettő- négyhetes összefüggő szakmai gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy, bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen a szakterületnek tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 55 megszerzett kredittel kell rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:
- társadalomtudományi ismeretek (15 kredit)
- természettudományi ismeretek (15 kredit)
- sporttudományi, sportági alap és szakismeretek (15 kredit)
- egészségtudományi ismeretek (10 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzenek a hallgatók. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Gyorshírek

Pénzügyi tranzakciók intézése a Neptunban a nyári időszakban

 

Ügyfélfogadás változása, TO (Központi Tanulmányi Osztály)

A Tanulmányi Osztályon kezdődő felújítási munkálatok a BEIRATKOZÁS korábban meghirdetett időpontjait és menetét nem befolyásolják.

A Központi Tanulmányi Osztályt (Győr, Egyetem tér 1.) érintő felújítási munkálatok ideje alatt, augusztus 24-30. között az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! A telefonos ügyintézés is szünetel!
A változás nem érinti a kihelyezett tanulmányi osztályokon történő fogadási rendet. Így a szünetelés nem érinti az AK, a DFK nappali, az ESK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Rekreáció szakokat, valamint a MÉK és MUK karok hallgatóit.

Figyelem! Azon hallgatóknak, akiknek képzési szerződést, nyilatkozatot kell aláírniuk a Központi Tanulmányi Osztályon, számukra az aláírás határideje a határozatban található 2017.09.02 helyett 2017.09.06-ra módosul.

Köszöntjük a felvételi eljárás során a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatókat!

A 2017. évi általános felvételi eljárás eredményei és a beiratkozással kapcsolatos további információk előreláthatóan 2017. július 31-től, a golya@sze.hu e-mail címről várhatóak.

Az Egyetem NEPTUN tanulmányi rendszerébe megtörtént a felvettek adatainak konvertálása. A használathoz szükséges NEPTUN kódot a felvételi eljárás során megadott e-mail címre elküldjük. A NEPTUN hallgatói webes bejelentkezés linkjének elérése: neptun.sze.hu oldalról történik a 'NEPTUN belépés' box 'Neptun - hallgatói web bejelentkezés' nyomógombbal.

További információk a beiratkozáshoz, belépéshez, félévkezdéshez a felveteli.sze.hu oldalon a ’Gólyáknak’ menüpont alatt érhetőek el.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55