Regionális és környezeti gazdaságtan MSc szak

Képzési cél:
Célunk, hogy a szak hallgatói betekintsenek a magyar és nemzetközi terület és települési folyamatokba, megismerkedjenek térségi problémákkal és megoldási módokkal (rendszeres szakmai utak), átlássák az intézményrendszert (külső előadók meghívása), rutint szerezzenek az elemzésekben (nagyszámú gyakorlat, kutatásokban való részvétel), kellő kommunikációs ismeretekkel rendelkezzenek magyar és idegen nyelven (konferenciák, kiutazások támogatása, szakmai fórumokon való részvétel). A készségek fejlesztését az elméleti és gyakorlati oktatás összekapcsolásával, az önálló képzés ösztönzésével, a tutori rendszerű oktató-hallgatói együttműködés alkalmazásával kívánjuk elérni. A területfejlesztési specializáció tovább szolgálja a végzettek szakmai alkalmasságát, hogy a minél szélesebb új közszolgálati, de piac szférában is el tudjanak helyezkedni, képesek legyenek önálló elemző munkára, a döntések előkészítésének alaposságot biztosítsanak, de alkalmasak legyenek a lokális és regionális konfliktusok kezelésére, megismerve a társdalom ezen dimenzióit, akciótereit.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, MA)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 tanulmányi kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Elméleti alapozó tárgyak 15 12,5
Szakmai törzstárgyak 22 18
Differenciált szakmai ismeretek 8 4,5
Specializáción választható 10 10
Diplomamunkához rendelt 15 12,5


Szakmai gyakorlat: nincs

Ismeretek ellenőrzési rendszere:
A számonkérésre három alapformát tervezünk:
- Azon tantárgyak esetében, amelyek kizárólag előadás formájában kerülnek oktatásra, 5 fokozatú minősítést alkalmazunk, amelyben 20 % mértékben az oktató kérhet otthon elkészített feladatot. A minősítés 80 %-a a vizsgán nyújtott teljesítményből adódik.
- Ahol előadás és gyakorlat is van, ott az érdemjegy 20 %-a az aktivitás, 20 %-a félévközi egyéni házi dolgozat, 60 %-a vizsga alapján alakul ki.
- Ahol csak gyakorlat van, ott az érdemjegy 20 %-a az aktivitás, 80 %-a a félévközi egyéni házi dolgozat alapján alakul ki.
- A szakszeminárium I-II esetében háromfokozatú értékelést alkalmazunk (megfelelt, nem felelt meg, kiválóan megfelelt). A tantárgyi listán ezt b betűvel jelöltük.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- az abszolutórium megszerzése
- a szakdolgozat benyújtása
- a szakdolgozat bíráló általi elfogadása

A záróvizsga részei:
- A diplomadolgozat megvédése;
- Komplex szakmai vizsga letétele, melynek során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes egy konkrét regionális gazdasági probléma megoldására alkalmazni.

A záróvizsga minősítése:
- a szakdolgozat
- a védés
- a komplex vizsga
egyszerű számtani átlaga.

Az oklevél minősítése:
A teljes tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagnak, a szakdolgozatnak, a védésnek és a komplex vizsgának az egyszerű számtani átlaga alapján kerül megállapításra.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv. A hallgató a felsoroltaktól eltérően más állam hivatalos nyelvéből is teljesítheti a követelményt, de ilyen szándékát a lehető legkorábban az engedély kibocsátására jogosult TAB elé kell terjesztenie és meg kell indokolnia abban, hogy mennyire lesz lehetősége az adott nyelv használatára gyakorlati munkája során.Győr, 2014. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. február 23. 00:00 - 2018. február 24. 01:00
MÉK Szalagavató 2018. február 24. 19:00 - 23:00
Winter Seminar 2018- Media and Democracy 2018. február 26. 00:00 - 2018. március 2. 01:00