Mezőgazdasági biotechnológus

1. A mesterképzési szak megnevezése: mezőgazdasági biotechnológus

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: mezőgazdasági biotechnológus (megjelölve a szakirányt)
– választható szakirányok: növényi biotechnológia, állati biotechnológia
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: S cin Agricultural Biotechnology (specialized in Agricultural Plant Biotechnology, in Agricultural Animal Biotechnology)

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak;
– növényi biotechnológia szakiránynál: kertészmérnöki és növénytermesztő mérnöki alapképzési szakok;
– állati biotechnológia szakiránynál: állattenyésztő mérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:
– agrár képzési területről: erdőmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vadgazda mérnöki, kertészmérnöki és növénytermesztő mérnöki (állati biotechnológia szakirány választása esetén), állattenyésztő mérnöki (növényi biotechnológia szakirány választása esetén);
– műszaki képzési területről: környezetmérnöki szak;
– természettudományi képzési területről: biológia szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20 – 24 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 – 30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 32 – 42 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6
kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: a képzés célja olyan okleveles mezőgazdasági biotechnológus mérnökök képzése, akik felkészültek a biokémia, mikrobiológia, élettan, a klasszikus és molekuláris genetika és transzgénikus
nemesítés, a szaporodásbiológia és szaporításbiológia területén, valamint ismerik és alkalmazzák ezek laboratóriumi gyakorlatát. Elméleti tudásuk, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
– a biotechnológia, genomika és géntechnológia különböző területeinek elméleti és speciális gyakorlati ismeretei,
– a mezőgazdaság biológiai alapjait jelentő termesztett növény és tenyésztett állatfajokkal kapcsolatos genomikai, molekuláris biológiai, genetikai, biotechnológiai, szaporodásbiológiai, géntechnológiai, molekuláris nemesítési ismeretek,
– az in vitro és in vivo reprodukciós technikák ismerete;
– a mezőgazdasági biotechnológia és géntechnológia molekuláris módszereinek ismerete,
– a mezőgazdasági biotechnológiához és géntechnológiához kapcsolódó jogi és
közgazdasági ismeretek;
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– korszerű biotechnológiai eljárások alkalmazására, génmanipuláció elvégzésére, illetve fejlesztőmérnöki és felelős szakmai feladatok ellátására,
– biotechnológiai kutatások elvégzésére, ismereteik továbbfejlesztésére, a legújabb biotechnológiai módszerek növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalmazására és a gyakorlati bevezetés irányítására,
– az államigazgatásban, különböző nemzetközi szervezetekben, agrárkamarában, mezőgazdasági szövetkezetekben stb. biotechnológus szakértői és szaktanácsadói munkakörök ellátására,
– a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, tervezési–fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
– mérnöki készséget megkövetelő kutatási és fejlesztési programok, projektek és pályázatok összeállítására, kivitelezésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– önálló munkavégzésre való alkalmasság,
– kreativitás,
– szakmai véleményalkotás, tervezési fejlesztési és menedzselési alkalmasság,
– hatékony problémamegoldó képesség,
– információ felhasználási és elemző képesség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások betartása,
– szakmai felelősségtudat,
– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges kötelező alapozó ismeretkörök 20-24 kredit:
szerves kémia, biokémia, elválasztástechnika, klasszikus genetika, molekuláris genetika, genomika, anyagcsere-élettan, sejtnövekedés és fejlődésélettan, szaporodás és szaporításbiológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 20-30 kredit:
molekuláris markerezési technikák, strukturális és funkcionális genomikai módszerek elmélete, gyakorlata és mezőgazdasági alkalmazása, génizolálás, klónozás, vektorépítés, molekuláris transzformáció, géntranszfer, ökológiai és gazdasági rizikótényezők, koegzisztencia, GMO politika, a biotechnológia törvényi szabályozása, biotechnológiai termékek marketingje.
8.3 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 32-40 kredit:
növényi biotechnológia: növényi molekuláris biológia és molekuláris nemesítés, sejt és szövettenyésztés, mikroszaporítás, géntechnológia és transzgénikus növények, növényfajták előállítása, a növényi biotechnológia gyakorlati alkalmazása és rizikótényezői; állati biotechnológia: molekuláris sejtbiológia és –genetika alapjai, molekuláris állatnemesítés, géntechnológia és transzgénikus állatok és állatfajták előállítása, alkalmazott állati biotechnológiák, asszisztált reproduktív technológiák gyakorlati alkalmazás etikai és jogi ismeretei;
diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek modul 30-50 kredit, mezőgazdasági ismeretek modul 24-34 kredit, gazdasági és társadalomtudományi ismeretek modul 6-12 kredit. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Egyetemi TMDK és Tehetségnap 2018. április 25.
Munkaszüneti nap 2018. április 30.
Munkaszüneti nap 2018. május 1.
Elektronikus ZH nap 2018. május 2.