Logisztika mérnök MSc 2017

Képzési cél: A képzés célja olyan logisztikai mérnökök képzése, akik természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági, menedzsment, informatikai és ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási, anyagbeszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek elemzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására. Képesek a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések tervezésére, fejlesztésére és azok gyártásában, minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésükre. Felkészültek tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles logisztikai mérnök MSc

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

 

Képzési ismeretek

kp

%

Természettudományos ismeretek

23

19,2

Gazdasági és humán ismeretek

20

16,6

Logisztikai szakmai ismeretek

47

39,2

Diplomamunka

30

25

Összes kredit:

120

100

 

 

 


Specializációk: nincs

Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.


Ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.)

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával elkészíthető. A jelölt a diplomamunkájával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes egy logisztikai mérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

- legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 30 kredit értékű,

- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka.


A záróvizsga részei:

– Diplomamunka megvédése

– Szóbeli vizsga szaktárgyakból, melyekhez tartozó tananyag mennyiségének értéke minimum 10 kredit

A záróvizsga eredménye:

Két eredmény egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), valamint a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag). A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Négy eredmény egyszerű számtani átlaga: (1) a szakdolgozatra adott érdemjegy (egész szám), (2) a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), (3) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag), (4) az egész tanulmányi időre vonatkozó halmozott súlyozott tanulmányi átlag (két tizedes jegyre kerekített átlag).


Az oklevél kiadásának a feltétele:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

ELTE Bartók Béla Énekkarának koncertje 2018. május 25. 19:00 - 20:00
Szenátusi ülés 2018. május 28. 14:00 - 16:00
Nyugdíjas Egyetem Diplomaátadó 2018. június 7. 10:00 - 12:00
Nyári záróvizsga időszak vége a jogász szakon 2018. június 15. 00:00 - 01:00
57. IALB Nemzetközi Konferencia 2018. június 17. 00:00 - 2018. június 21. 23:00