Jogász

A szak elnevezése: jogász

A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: egyetemi (egyciklusú, osztatlan)

Az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím: állam- és jogtudományi doktor, ennek dr. jur. a rövidítése.

- szakképzettség: jogász

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: jurist

Képzési terület: jogi és igazgatási

Képzési ág: jogi

A képzési idő félévekben: 10 félév

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit

A szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A szak képzési célja jogászok képzése, akik az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteik és jogászi kultúrájuk alapján alkalmasak jogászi tevékenységre, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére.

A képzés főbb tanulmányi területei
a) Általános társadalomtudományi ismeretek, szakmai nyelvismeret
Kötelező és kötelezően választható, az általános értelmiségi hivatást szolgáló, a társadalomtudományi műveltséget megalapozó tárgyak keretében oktatott ismeretek, valamint a sajátos idegen nyelvi (latin nyelv) ismeretek.
b) Jogtudományi alapozó ismeretek
A kötelező tárgyak keretében oktatott elméleti (jogi és állambölcselet) és történeti (magyar és egyetemes jogtörténet, római jog) jogi ismeretek.
c) Szakmai törzsanyag
A kötelező tárgyak keretében oktatott ágazati jogtudományok főbb területeit felölelő civilisztika (magánjog), valamint az államtudományok (alkotmányjog és közigazgatási jog) és a bűnügyi tudományok.
d) Kiegészítő szakismeretek
Az alapvető jogintézményekkel kapcsolatos ismeretek elmélyítése, a jogászi szemléletmód kialakítása, a joggyakorlat alapelemeinek elsajátítása, a hazai jog terjedelmileg meghatározó szerepe mellett az összehasonlító jogi, európajogi ismeretek, valamint a jogszabály-előkészítés (jogalkotás) sajátosságainak megismerése.
e) Szakmai gyakorlat
A jogalkalmazói készség kialakítását elősegítő 6 hetes igazságszolgáltatási, illetve közigazgatási szakmai gyakorlat.

Speciális jogászi kompetenciák:
- Korszerű jogászi szemlélet, a jogrendszerben való önálló eligazodási képesség,
- Írásbeli képesség (jogszabályalkotásra, szabályzatok, határozatok, döntéstervezetek készítésére való alkalmasság),
- Magasszintű verbális képesség (érvelő képesség, reagáló képesség, kultúrált vitaképesség)
- Jogharmonizációs folyamatok ismerete, a nemzetközi jogi környezet változásának figyelemmel kisérése,
- Önálló jogalkalmazói döntéshozatali képesség, döntési folyamatokban való részvétel képessége,
- Politikai, hatalmi viszonyokban való eligazodás képessége.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv. A hallgató a felsoroltaktól eltérően más állam hivatalos nyelvéből is teljesítheti a követelményt, de ilyen szándékát a lehető legkorábban az engedély kibocsátására jogosult TAB elé kell terjesztenie és meg kell indokolnia, hogy mennyire lesz lehetősége az adott nyelv használatára gyakorlati munkája során.


Győr, 2017. szeptember 1.

Neptun belépés

Jelentkezés MSc (Mester) képzésre a 2017. évi normál felvételi eljárásban

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2017. évi normál felvételi eljárásban az MSc (Mester) képzésre jelentkezett/jelentkező hallgatók számára  fontos információkat foglaltunk össze a felvételi eljárásban való részvételről (határidők, beadandó dokumentumok, kreditelismerési eljárás, stb.)

Tájékoztató a 2017. évi normál felvételi eljárásban (szeptemberi kezdéssel) MSc képzésre jelentkezőknek, 2017A

Kérjük, hogy a tájékoztatót olvassa el figyelmesen!

További információk: http://felveteli.sze.hu/kezdolap

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Vizsgaidőszak 2017. május 16. - 2017. július 1.
Nyári záróvizsga időszak 2017. június 21. - 2017. június 30.
Diplomaátadó ünnepély - MK 2017. június 24. 14:00 - 15:00
Szenátusi ülés 2017. június 26. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély - MÉK 2017. június 30. 15:00 - 17:00