Járműmérnök MSc magyar 2017

Képzési cél:
A képzés célja járműmérnökök képzése, akik a járművek és mobil gépek szakterülethez kapcsolódó magas szintű természettudományos, specifikus járműgépészeti műszaki, informatikai és gazdasági-menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak a vasúti, a közúti, mezőgazdasági, a vízi és a légi járművek, az építő és anyagmozgató gépek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására. Alkalmasak ezen járművek és gépek, továbbá a belőlük alkotott szállító rendszerek és géprendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására. Felkészültek a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles járműmérnök

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Vehicle Engineer

A képzés idő: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 kreditpont

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti) tanulmányi területi besorolása: 525

 A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

 

Képzési terület

kp

%

Természettudományi ismeretek

20

16

Gazdasági és humán ismeretek

10

8

Szakmai törzsanyag

30

25

Differenciált szakmai ismeretek

30

25

Diplomatervezés

30

25

Összes kredit:

120

100


A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték:                                               
30 kp

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditérték:                                 10 kp

 Specializációk:
- Járműrendszer-mérnöki specializáció;
- Belső égésű motorok specializáció.

Duális képzési forma esetén: A szakon duális képzési forma nincs.

Szakmai gyakorlat: az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 4 hét.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

- a 2. félév után az intézményen kívül teljesítendő legalább 6 hét időtartamú szakmai gyakorlat
- a teljes 4. félévben a diplomamunka elkészítése szakmai gyakorlat keretében történik

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka/diplomatervezési feladat olyan konkrét, a szakterületen felmerülő járműmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató megtanult ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalom tanulmányozásával és a belső és külső konzulens irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt hallgató a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag önálló alkalmazásában, képes a járműmérnök tervezési és fejlesztési feladatainak elvégzésére és a tananyagon túlmenően jártas a szakirodalom felhasználásában is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 120 kreditpont megszerzése, amelyből a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által értékelt és elfogadott diplomamunka.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: a mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv. 

A záróvizsga részei:
- A diplomamunka értékelése és a diplomamunka megvédése
- Komplex szóbeli vizsga a diplomamunkához kapcsolódó kijelölt szaktárgyakból, illetve szaktárgy részekből, amelyekhez tartozó összes tananyag mennyiségének kredit értéke legalább 10 kreditpont

A záróvizsga eredménye:

Két eredmény egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), valamint a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag). A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Négy eredmény egyszerű számtani átlaga: (1) a szakdolgozatra adott érdemjegy (egész szám), (2) a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), (3) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag), (4) az egész tanulmányi időre vonatkozó halmozott súlyozott tanulmányi átlag (két tizedes jegyre kerekített átlag)..

Gyorshírek

Pénzügyi tranzakciók intézése a Neptunban a nyári időszakban

 

Ügyfélfogadás változása, TO (Központi Tanulmányi Osztály)

A Tanulmányi Osztályon kezdődő felújítási munkálatok a BEIRATKOZÁS korábban meghirdetett időpontjait és menetét nem befolyásolják.

A Központi Tanulmányi Osztályt (Győr, Egyetem tér 1.) érintő felújítási munkálatok ideje alatt, augusztus 24-30. között az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! A telefonos ügyintézés is szünetel!
A változás nem érinti a kihelyezett tanulmányi osztályokon történő fogadási rendet. Így a szünetelés nem érinti az AK, a DFK nappali, az ESK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Rekreáció szakokat, valamint a MÉK és MUK karok hallgatóit.

Figyelem! Azon hallgatóknak, akiknek képzési szerződést, nyilatkozatot kell aláírniuk a Központi Tanulmányi Osztályon, számukra az aláírás határideje a határozatban található 2017.09.02 helyett 2017.09.06-ra módosul.

Köszöntjük a felvételi eljárás során a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatókat!

A 2017. évi általános felvételi eljárás eredményei és a beiratkozással kapcsolatos további információk előreláthatóan 2017. július 31-től, a golya@sze.hu e-mail címről várhatóak.

Az Egyetem NEPTUN tanulmányi rendszerébe megtörtént a felvettek adatainak konvertálása. A használathoz szükséges NEPTUN kódot a felvételi eljárás során megadott e-mail címre elküldjük. A NEPTUN hallgatói webes bejelentkezés linkjének elérése: neptun.sze.hu oldalról történik a 'NEPTUN belépés' box 'Neptun - hallgatói web bejelentkezés' nyomógombbal.

További információk a beiratkozáshoz, belépéshez, félévkezdéshez a felveteli.sze.hu oldalon a ’Gólyáknak’ menüpont alatt érhetőek el.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55